Головна

Загальні положення З ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. Common Facilities - спільні кошти
  3. I Актуальність дипломної роботи
  4. I розділ. Загальні характеристики організації
  5. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  6. I. Лабораторні роботи
  7. I. Загальні положення

зміст

Стор.

Вступ

1. Загальні положення щодо підготовки курсової роботи ... 4

2. Оформлення курсової роботи ... ... 8

3. Варіанти тим курсової роботи ... ... 13

4. Зразкові плани курсових робіт ... ... 14

5. Рекомендовані таблиці і схеми, які використовуються

при написанні курсових робіт ... ... 36

6. Список літературних джерел ... ... 65

7. Додатки ... ... 67
Вступ

Ефективне функціонування організацій будь-якого типу в умовах ринку неможливо без реалізації менеджменту т. Е. Управління і свідомого регулювання виробництва з метою підвищення його ефективності. Реалізація принципів, методів, функцій менеджменту обумовлює необхідність глибокого вивчення всього механізму менеджменту, особливостей його використання в конкретних умовах місця і часу.

Підготовка студентів за спеціальністю спеціальності100105 «Готельний сервіс» здійснюється відповідно до чинного державного освітнього стандарту, який передбачає вивчення курсу «Менеджмент». Основна мета курсу полягає в формуванні необхідних професійних знань в області управління. Виконання курсової роботи здійснюється відповідно до навчального плану і сприяє більш повному, глибокому засвоєнню теоретичних основ курсу, а так само реалізації їх на практичному рівні в рамках реального об'єкта дослідження.

Курсова робота представляє певний етап науково - дослідної роботи студента і завершує самостійне вивчення дисципліни «Менеджмент»

Виконання курсової роботи забезпечує прищеплення навичок роботи з літературними джерелами, аналітичної роботи, творчої діяльності по розробці творчих пропозицій.

Методичні рекомендації забезпечують єдиний підхід і наступність між курсовими роботами з різних дисциплін і дипломною роботою в області вибору об'єкта дослідження, розміщення матеріалу, структури роботи та її оформлення.

1.

Загальні положення З ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота, як завершальний етап вивчення конкретної дисципліни виконується самостійно кожним студентом.

Цілями курсової роботи слід вважати:

- Поглиблення і розширення теоретичних знань;

- Оволодіння прийомами самостійної пізнавальної діяльності;

- Вироблення умінь з формування суджень і висновків, їх логічно послідовного і доказового викладу;

- Набуття досвіду вироблення управлінських рішень для конкретних умов;

- Аргументацію пропонованих рішень щодо вдосконалення менеджменту в різних об'єктах дослідження.

Тематика курсових робіт відповідає змісту державного освітнього стандарту за фахом 100105 «Готельний сервіс»)

з дисципліни «Менеджмент».

Провідне вимога до змісту роботи - досить високий теоретичний рівень, використання новітніх досягнень науки в області менеджменту. Курсова робота виконується на основі достатнього фактичного матеріалу, вивчення і аналіз якого дозволяють сформулювати адекватні висновки. Як об'єкт дослідження може бути взята будь-яка організація різних сфер діяльності. Зміст роботи має відображати реальний стан досліджуваного об'єкта з позиції менеджменту, сумлінність і самостійність дослідження.

Робота повинна бути чітко структурована, мати логічну послідовність викладу матеріалу, доказовість висновків, обґрунтованість рекомендацій. Обсяг курсової роботи складає в друкованому вигляді 25-30 аркушів. Значне перевищення встановленого обсягу є недоліком роботи.

При виборі теми курсової роботи необхідно поєднати відповідність її курсу «Менеджмент» та існуючим аспектам управління в діяльності об'єкта дослідження. Студент має право вибрати тему з наведеної нижче тематики (див. Розділ 3,4) або запропонувати свою тему, погодивши її попередньо з провідним викладачем. Виконання двома і більше студентами однієї теми на прикладі одного і того ж об'єкта не допускається. Допускається виконання по об'єкту різних тем курсових робіт (але не більше двох) або ідентичною теми кількома студентами, але по різних об'єктах.

Оскільки курсова робота є самостійним науковим дослідженням, то її зміст має включати такі структурні елементи:

- Титульний лист (додаток 1);

- Вступ;

- Теоретичну главу;

- Аналітичну частину;

- Проектну частину;

- Висновок;

- Список літературних джерел;

- додаток.

Зміст роботи має забезпечувати розкриття обраної теми, логічну послідовність і ув'язку розділів курсової роботи. Розроблений план студент погоджує з викладачем.

Таким чином, курсова робота включає:

Вступ (1-3 стор.), В якому дається коротке обгрунтування вибору теми роботи, її актуальність і значимість, вказується мета і завдання курсової роботи, об'єкт і методи дослідження, джерела інформації.

Теоретична частина (10-14 стор.) представлена ??оглядом літературних джерел з досліджуваного питання, коротко викладається ступінь розробленості проблеми, висловлюється точка зору автора роботи, обгрунтовуються методичні підходи для розробки питань теми, методологія дослідження

Аналітична частина (8-10 стор.) включає характеристику об'єкта дослідження, економічних умов господарювання, повний аналіз результатів діяльності, глибокий і всебічний аналіз предмета дослідження, виявлення чинників, що визначають стан досліджуваного явища, необхідність його вдосконалення.

Проектна частина (8-12 стор.) включає пропоновані автором різні варіанти заходів, що дозволяють поліпшити стан досліджуваного питання, наводяться розрахунки, що обґрунтовують ефективність пропозицій щодо вдосконалення менеджменту. Висунуті автором рекомендації, напрямки повинні бути реальні, логічні, конкретні. Завершенням проектної частини є підрахунок економічної ефективності пропонованих заходів.

Висновок (1-3 стор.) в якому формулюються висновки за результатами дослідження, обґрунтовується можливість впровадження розроблених рекомендацій в практику управління досліджуваного об'єкта.

Список літературних джерел повинен бути поміщений після укладення, складений відповідно до вимог державних стандартів і містити 20-25 найменувань. Джерела, включені в список літератури, повинні бути не більше п'ятирічної давності видання. Обов'язковою умовою виконання курсової роботи є використання матеріалів періодичних друкованих видань, наукових конференцій. При використанні інформаційних ресурсів мережі Інтернет повинні бути посилання на адреси відповідних сайтів.

Курсова робота повинна відкриватися в титульному листі, далі йде зміст (план) курсової роботи, в кінці дається список використаної літератури (виконується в алфавітному порядку). Слід строго дотримувати правила цитування. Кожна цитата повинна мати точну адресу, тобто посилання на порядковий номер джерела за списком літератури, укладений в косі лінії із зазначенням сторінки, наприклад: / 10, с.15 /.

Якщо в тексті описується думку кількох авторів і не наводяться конкретні витримки (цитати), то можна посилатися лише на джерело, що не вказуючи сторінку: / 17, 7, 12, 14 /. При посиланнях на нормативний матеріал треба вказувати місце і дату його опублікування, повна назва. При цитуванні творів класиків посилання дається на останні збори творів.

Додатки.

У додатках слід поміщати допоміжний матеріал. До них відносяться проміжні розрахунки, технологічні карти, схеми, малюнки, матричні записи оптимізаційних задач, первинні матеріали фотохронометражні спостережень, анкети, копії документів, матеріали первинного обліку та звітності, що підтверджують проведені автором дослідження і розрахунки.

Детальний виклад рекомендацій виробництву у вигляді регламентуючих документів ( «Проекти посадової інструкції», «Положення про відділ», «Статут підприємства») повинні знаходитися також у додатку.
ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

складається відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84 "« Бібліографічний опис документів »і ГОСТ 7.1-76« Бібліографічний опис творів друку ». 1 сторінка | складається відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84 "« Бібліографічний опис документів »і ГОСТ 7.1-76« Бібліографічний опис творів друку ». 2 сторінка | складається відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84 "« Бібліографічний опис документів »і ГОСТ 7.1-76« Бібліографічний опис творів друку ». 3 сторінка | складається відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84 "« Бібліографічний опис документів »і ГОСТ 7.1-76« Бібліографічний опис творів друку ». 4 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати