Головна

Основні форми, обсяги і наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище | Екологічні проблеми народонаселення | Урбоекологічні проблеми | Проблеми утилізації відходів | Основи радіоекології. Екологія і космос. |

Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання

Сільськогосподарське виробництво забезпечує людство продуктами харчування, а промисловість - легку і харчову - сировиною. Саме з розвитком сільського господарства було пов'язане виникнення перших екологічних локальних і регіональних змін природного середовища.

Головним ресурсом для розвитку цієї галузі є ґрунти - поверхневий шар гірських порід, який утворився під дією тварин, рослин , клімату, води та інших факторів. Найважливішою його властивістю є родючість - забезпечення рослин необхідними для їх росту і розвитку органічними і мінеральними компонентами. Ґрунти складаються з твердої, рідкої, газоподібної і біологічної складових. Родючість ґрунтів визначається їх щільністю, вмістом гумусу, концентрацією біогенних елементів, містом забруднюючих речовин тощо.

Найбільшою екологічною проблемою сільськогосподарського освоєння територій є втрати ґрунту. Причинами цих процесів:

Ø розорювання - вітрова і водна ерозія, а також великої шкоди завдає культивація небезпечних культур (цукрових буряків, картоплі);

Ø перевипасання - знищення трав'яного покриву породжує подальшу ерозію;

Ø зрошення - у посушливих місцях воно сприяє вимиванню солей з глибин у верхні горизонти і засолення внаслідок швидкого випаровування;

Ø ерозія- процес руйнування ґрунтового покриву і знесення його часток потоками води або вітром , яка посилюється внаслідок господарської діяльності;

Ø підкислення - зниження їх рН, спричинене забрудненням їх хімічними речовинами, які мають кислотний характер;

Ø заболочування;

Ø опустелювання;

Ø забруднення ґрунтів.

Основними забрудниками ґрунтів є мінеральні добрива, пестициди, викиди металургійних заводів, ТЕС, атмосферні опади. Нафта і нафтопродукти потрапляють і у ґрунт під час видобутку нафти, при аваріях нафтопроводів, зі стічними водами .

Основним виходом з кризи слід вважати інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва.

Дуже важливим є проведення рекультивації земель, тобто проводити відновлення порушених промисловістю земельних площ. Рекультивація включає цілий комплекс напрямків:

сільськогосподарський - вирощування сільськогосподарських культур, для яких токсичні речовини, є необхідними у великих кількостях(ріпак )

лісогосподарський - розведення лісів на місцях розробок корисних копалин;

водогосподарський напрям - на затоплених кар'єрах можуть створюватися ставки, рибні господарства, протипожежні водосховища;

рекреаційний напрям - використання для відпочинку населення;

будівельний напрям - забудова рекультивованих земель;

санітарно-гігієнічний напрям - використання територій кар'єрів під звалища відходів.

Важливою проблемою, яка носить глобальний характер, є боротьба з ерозією ґрунтів. Остання охоплює головним чином комплекс таких заходів:

· ґрунтозахисна сівозміна - виключення просапних культур і збільшення частки багаторічних трав, їх чергування і агротехнічні прийоми. Збільшення частки багаторічних трав, з метою захисту грунту від руйнування в ерозійні небезпечні періоди;

· агротехнічні протиерозійні заходи - заміна відвальної оранки обробкою ґрунту без обороту пласта, оранка, культивація і рядовий посів сільськогосподарських культур упоперек схилу, по можливості паралельно основному напряму горизонталей;

· лісомеліоративні протиерозійні заходи і створення водорегулюючих лісосмуг - створення водорегулюючих лісосмуг, створення водозахисних лісових насаджень навкруги ставків і водоймищ, насадження протиерозійних лісопосадок на сильноеродованних землях;

· гідротехнічні споруди - будівництво гідротехнічних споруд з метою затримання яркових стічних вод на прибалкових смугах; здійснення безпечного скидання поверхневих вод в яри; зміцнення дна і схилів ярів від подальшого розмиву і руйнування.

Сільське господарство повинно бути орієнтоване на вирощування екологічно чистої продукції. Для цього актуальне впровадження біологічних методів боротьби зі шкідниками, охорона підземних і поверхневих вод, створення парку легких сільськогосподарських машин, що в сукупності з перерахованими вище заходами у перспективі дасть відчутний економічний і екологічний ефект.

 Екологічні особливості галузевого використання природних ресурсів та екотехнологій. Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення в галузях промисловості | III Універсал
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати