На головну

Облік надходження ДБА | Придбання довгострокових біологічних активів. | Безоплатне одержання довгострокових біологічних активів та одержання в якості внеску до статутного капіталу від юри­дичних і фізичних осіб. | Та отримання їх в якості внеску до статутного капіталу | Ліквідація довгострокових біологічних активів. | Інвентаризація ДБА | активів в результаті інвентаризації |

Зміна вартості довгострокових біологічних активів, які оцінюються за первісною вартістю, у наслідок зменшення ко­рисності активів.

  1. VII. На карті заштриховано територію, приєднану до Лівобережної Гетьманщини гетьманом І. Мазепою. Унаслідок якої події це відбулося?
  2. Адаптивні біологічні ритми Біологічні ритми Характеристика біологічних ритмів
  3. Амортизаційні відрахування більше валових інвестицій - це призводить до зниження виробничого потенціалу, зменшення обсягів продукції і послуг, погіршення стану економіки
  4. Амортизація і припинення визнання основних засобів та нематеріальних активів.
  5. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  6. Аналіз впливу чинників зміни витрат на 1 грн вартості реалізованої продукції
  7. Аналіз динаміки операційних витрат на 1 грн вартості реалізованої продукції

У відповідності до П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів», на дату річного балансу підприємство має оцінювати, чи існують озна­ки можливого зменшення корисності активу.

Про зменшення корисності довгострокових біологічних активів можуть свідчити, зокрема, такі ознаки:

зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на суттєво більшу величину, ніж очікувалось;

застаріння або фізичне пошкодження активу;

суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому, економічно­му або правовому середовищі, у якому діє підприємство, що відбули­ся протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом;

інші свідчення того, що ефективність активу є або буде гіршою, ніж очікувалось.

Втрати від зменшення корисності або вигоди від відновлення ко­рисності довгострокових біологічних активів, які оцінюються за первіс­ною вартістю, відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 28.

Приклад 7. На підприємстві у результаті стихійного лиха (буре­вію) пошкоджено частину саду. Комісією оцінено пошкодження 10 % дерев на суму 15000,00 грн.

Крім того, на дату річного балансу встановлено відновлення ко­рисності ягідника, раніше зменшеної на 500,00 грн.

Таблиця7

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операційЗміна вартості довгострокових біологічних активів у наслідок їх переоцінки. | Облік вибуття ДБА
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати