Головна

Облік надходження ДБА | Придбання довгострокових біологічних активів. | Безоплатне одержання довгострокових біологічних активів та одержання в якості внеску до статутного капіталу від юри­дичних і фізичних осіб. | Облік вибуття ДБА | Ліквідація довгострокових біологічних активів. | Інвентаризація ДБА | активів в результаті інвентаризації |

Зміна вартості довгострокових біологічних активів у наслідок їх переоцінки.

  1. VII. На карті заштриховано територію, приєднану до Лівобережної Гетьманщини гетьманом І. Мазепою. Унаслідок якої події це відбулося?
  2. Адаптивні біологічні ритми Біологічні ритми Характеристика біологічних ритмів
  3. Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 2
  4. Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 20.
  5. активів в результаті інвентаризації
  6. Амортизація і припинення визнання основних засобів та нематеріальних активів.
  7. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою

Довгострокові біологічні активи відображаються в обліку за спра­ведливою вартістю або первісною вартістю (якщо відсутня можливість оцінити їх на звітну дату за справедливою вартістю). У разі, коли з'яв­ляється можливість оцінити актив за справедливою вартістю, він пе­реводиться з групи об'єктів, що обліковуються за первісною вартістю до об'єктів, які обліковуються за справедливою вартістю.

Переоцінка довгострокових біологічних активів (дооцінка (уцін­ка) до справедливої вартості) має здійснюватись на кожну звітну дату постійно діючою Комісією господарства з визначення справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції.

Приклад 5. Постійно діючою Комісією СТОВ «Мрія» з визна­чення справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарсь­кої продукції було проведено роботу з визначення справедливої вар­тості (виходячи з цін, що склались на відповідні біологічні активи на активному ринку на звітну дату) довгострокових біологічних активів, що надійшли у звітному періоді (див. приклади 1 та 3), а саме:

а) справедливу вартість однієї голови худоби продуктивного ста­да встановлено на рівні 3800,00 грн.

б) справедливу вартість однієї голови робочих коней визначено в сумі 1800,00 грн.

Таблиця 5Та отримання їх в якості внеску до статутного капіталу | Зміна вартості довгострокових біологічних активів, які оцінюються за первісною вартістю, у наслідок зменшення ко­рисності активів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати