На головну

Облік надходження ДБА | Зміна вартості довгострокових біологічних активів у наслідок їх переоцінки. | Зміна вартості довгострокових біологічних активів, які оцінюються за первісною вартістю, у наслідок зменшення ко­рисності активів. | Облік вибуття ДБА | Ліквідація довгострокових біологічних активів. | Інвентаризація ДБА | активів в результаті інвентаризації |

Безоплатне одержання довгострокових біологічних активів та одержання в якості внеску до статутного капіталу від юри­дичних і фізичних осіб.

  1. Cтадії кругообігу обігового капіталу: ГРОШОВА ВИРОБНИЧА ТА ТОВАРНА
  2. quot;Roshen" : нові стандарти якості і нові українські рекорди
  3. Адаптивні біологічні ритми Біологічні ритми Характеристика біологічних ритмів
  4. Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 2
  5. Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 20.
  6. Акти нагляду за додержанням і законів.
  7. активів в результаті інвентаризації

Первісна вартість безоплатно одержаних довгострокових біоло­гічних активів дорівнює їх справедливій вартості з урахуванням вит­рат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання. На справедливу вартість безоплатно от­риманих довгострокових біологічних активів збільшується додатко­вий капітал.

Первісною вартістю біологічних активів, що одержані як внесок до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена заснов­никами (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуван­ням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану.

Витрати на доставку та інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням безоплатно отриманих та одержаних як внесок до ста­тутного капіталу біологічних активів до стану, у якому вони придатні для використання, відображаються в обліку капітальних інвестицій.

Приклад 3. Сільськогосподарським підприємством (СТОВ «Мрія») отримано в якості внеску до статутного капіталу від Зас­новника (ПСП «Зоря») групу продуктивних корів в кількості п'яти голів. Частка ПСП «Зоря» у статутному капіталі СТОВ «Мрія» ста­новить 24 000 грн.

Крім того, СТОВ «Мрія» від ПСП «Зоря» безоплатно отримало робочі коні в кількості двох голів. Постійно діючою Комісією з визначення справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарсь­кої продукції справедливу вартість коней було визначено в сумі 2000 грн. за голову.

Доставку корів було здійснено власним транспортом товариства, а для доставки коней було замовлено спеціальний транспорт у підприє­мства - неплатника ПДВ.

Таблиця 3Придбання довгострокових біологічних активів. | Та отримання їх в якості внеску до статутного капіталу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати