На головну

Та отримання їх в якості внеску до статутного капіталу | Зміна вартості довгострокових біологічних активів у наслідок їх переоцінки. | Зміна вартості довгострокових біологічних активів, які оцінюються за первісною вартістю, у наслідок зменшення ко­рисності активів. | Облік вибуття ДБА | Ліквідація довгострокових біологічних активів. | Інвентаризація ДБА | активів в результаті інвентаризації |

Придбання довгострокових біологічних активів.

  1. Адаптивні біологічні ритми Біологічні ритми Характеристика біологічних ритмів
  2. Амортизація і припинення визнання основних засобів та нематеріальних активів.
  3. Аналіз довгострокових зобов'язань
  4. Аналіз ефективності використання і фінансування оборотних активів.
  5. Аналіз капітальних інвестицій для придбання основних засобів
  6. Безоплатне одержання довгострокових біологічних активів та одержання в якості внеску до статутного капіталу від юри­дичних і фізичних осіб.
  7. Визнання і оцінка основних засобів та нематеріальних активів.

Біологічні активи, придбані за плату, оприбутковуються за первіс­ною вартістю, яка складається з витрат, фактично понесених підприє­мством для їх одержання, зокрема:

ціни придбання за вирахуванням знижок, відповідно до договору з постачальником, непрямих податків, крім випадків, якщо вони не відшкодовуються підприємству відповідно до чинного законодавства;

суми ввізного мита;

витрат на транспортування;

інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням біологіч­них активів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для вико­ристання.

Не включаються до первісної вартості біологічних активів, а нале­жать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які включають­ся до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»);

витрати на утримання відділів постачання та інших служб підприє­мства з аналогічними функціями;

курсові різниці, які виникають у разі здійснення розрахунків з іно­земними постачальниками за одержані біологічні активи;

витрати, пов'язані з придбанням іноземної валюти для оплати за­боргованості за придбані біологічні активи;

понаднормові втрати і нестачі;

витрати на збут;

адміністративні та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'я­зані з придбанням і доставкою біологічних активів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Приклад 1.. Підприємство придбало продуктивну худобу (5 голів). Договірна вартість однієї голови склала 3600грн. (з ПДВ). На прид­бання худоби використано короткостроковий кредит банку, отрима­ний в сумі 18 000 грн. під 30 % річних. Витрати на транспортування худоби в господарство склали 600 грн. (з ПДВ).

Таблиця1Облік надходження ДБА | Безоплатне одержання довгострокових біологічних активів та одержання в якості внеску до статутного капіталу від юри­дичних і фізичних осіб.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати