На головну

Виберіть найбільш повне і точне визначення поняття "фінанси підприємства". | Використовуючи дані правої колонки розрахуйте показники рентабельності, наведені в лівій колонці | Іпотечний кредит - це кредит, виданий під заставу... | ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ | Які функції виконує фінансовий ринок? | Що виступає у якості страхової послуги на страховому ринку? | Який законодавчий акт визначає вимоги до договорів та правил страхування? | Ким визначається мінімальний термін, на який може бути укладено договір добровільного страхування? | Чим відрізняється страхування від нещасного випадку від довгострокового страхування життя? | За рахунок якої частини страхового тарифу формуються страхові резерви для виплати страхових відшкодувань? |

Яку роль на фінансовому ринку виконує населення?

  1. Аналіз сучасних тенденцій на ринку споживчого кредитування
  2. Аналіз сучасного стану ринку
  3. Банки як учасники ринку цінних паперів
  4. Види державних цінних паперів щодо їх позицій на ринку.
  5. Види угод на валютному ринку
  6. ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ТА ЯКІСНОГО СКЛАДУ АНАЛІЗУ РИНКУ
  7. Вихідні дані для розрахунку показників регіонального ринку праці

В) інвестора;

215. Навести правильне визначення поняття "фінансові активи":

А) це специфічні неречові активи, які є законними вимогами власників цих активів на отримання певного, як правило, грошового доходу в майбутньому;

216. Безстрокові інструменти, які засвідчують пайову участь інвестора в статутному фонді емітента і дають право їх власнику на отримання доходу у вигляді дивідендів та право на частку майна емітента при його ліквідації називаються:

В) інструментами власності;

217. Фінансові інструменти, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з купівлею-продажем певних фінансових чи матеріальних активів називаються:

Б) похідними інструментами;

218. До фінансових інструментів з фіксованим доходом належать:

В) привілейовані акції;

219. До фінансових інструментів з плаваючим доходом належать:

А) прості акції;

220. Емітентом облігацій на фінансовому ринку можуть виступати:

А) держава;

221. Емітентом акцій на фінансовому ринку можуть виступати:

Б) підприємства;

222. Головною метою випуску депозитарних розписок на міжнародному фінансовому ринку є:

В) простий механізм доступу інвесторів до цінних паперів іноземних емітентів;

223. Первісний внесок клієнта на свій рахунок, відкритий у кліринговій палаті, в якості забезпечення виконання умов ф'ючерсного контракту, називається:

В) початкова маржа;

224. Грошові кошти, що підлягають нарахуванню або списанню за кліринговим рахунком клієнта в разі відхилення ціни укладення угоди від котирувальної, називається:

Б) варіаційна маржа;

225. Мінімальний рівень, до якого може знизитись залишок коштів на рахунку інвестора у кліринговій палаті в результаті небажаного руху цін, називається:

Г) підтримуюча маржа.

226. Обрати з наведених фінансових інструментів дериватив:

А) опціони;

227. У світовій практиці страхування фінансових ризиків називають:

А) хеджування;

228. На відміну від дилера брокер:

В) заключає угоди на вимогу і за рахунок клієнтів, а не від свого імені і за свій рахунок;

229. Перший фондовий індекс, який було розраховано і використано для узагальнення даних українського фондового ринку, це:

Г) L - індекс.

230. Фондова біржа припиняє діяльність у разі, коли:

Б) число її членів менше як 20;

231. Лістинг - це:

Г) правила допуску цінних паперів до біржової торгівлі.

232. Дохідність безризикових активів співcтавляється з:

Б) дохідністю державних цінних паперів;

233.Індекс Стандард Пур-500 (S&P 500) - це:

А) індекс Нью-Йорської фондової біржі.

234. Валютні угоди за операціями "спот" здійснюються:

А) протягом двох днів;

?Б) протягом трьох днів;

235.Індекс Доу-Джонс (Dow-Jones) це:

А) Індекс Нью-Йоркської фондової біржі.

236. Організаторами торгівлі цінними паперами на фінансовому ринку є:

А) фондові біржі;

 Яким цінним паперам притаманний найбільш високий ступінь ризику? | Які із зазначених цінних паперів мають найнижчу ліквідність у випадку вимоги їх одночасного погашення?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати