На головну

ІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Лекція 2. Основні етапи розвитку соціології. Класичні теорії соціології | Лекція 3. Соціологічна думка в Україні | Лекція 5. Соціальна структура та соціальна стратифікація | Лекція 8. Особистість у системі суспільних відносин та соціальних зв'язків | Практичне заняття 1. Предмет та метод соціологічної науки | Література | Семінарське заняття 1. Економічна соціологія. Соціологія праці | Семінарське заняття 2. Політична соціологія та соціологія політики | Семінарське заняття 3. Соціологія релігії |

Одеса 2011

  1. Одеса - 2013
  2. Одеса 2007
  3. Одеса 2011 г.
  4. Одеса - 2014 р.
  5. Одеса-2012

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра філософських та соціально-політичних наук

Яценко В. А.

"Соціологія"

Програма і методичні розробки для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій»

Одеса 2011


Укладач: Яценко Володимир Архипович,кандидат наук з державного управління, доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України
Рецензенти: Гансова Емма Августівна,доктор філософських наук, професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Затверджено на засіданні кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інститути державного управління Національної академії державного управління при Президентові України № 5 від «20» жовтня 2011 р.

Схвалено науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, протокол №2 від «9» листопада 2011 р.

Розробка містить програму дисципліни, робочу програму, методичні рекомендації до практичних, семінарських занять, до виконання індивідуальних завдань та до самостійної роботи, а також - перелік питань для самоконтролю і підготовки до заліку, перелік літератури до кожної теми.

Розраховано на вивчення дисципліни денної та заочної форм навчання.

Соціологія: програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" / Укладач В. А. Яценко. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. - 34 с.

  В. А. Яценко, 2011
  ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ЗМІСТ

1. Мета і завдання курсу..............................................................
2. Структура навчальної дисципліни...............................................
3. Тематичний план....................................................................
4. Програма дисципліни (зміст курсу).............................................
5. Методичні рекомендації до виконання завдань на практичні заняття...
6. Практичні заняття...................................................................
7. Плани семінарських занять........................................................
8. Методичні рекомендації до самостійної роботи..............................
9. Питання для самостійної роботи.................................................
Питання до заліку ..................................................................
Додаткова література...............................................................

 ТАБЛИЦІ ДО ЗАДАЧ | Завдання дисципліни
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати