Головна

Навчально-методичні матеріали

  1. IX. Матеріали методичного забезпечення основного етапу роботи.
  2. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
  3. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  4. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  5. VII.1 Матеріали контролю вихідного рівня знань, навичок та вмінь
  6. VII.1 Матеріали контролю вихідного рівня знань, навичок та вмінь
  7. VII.1 Матеріали контролю вихідного рівня знань, навичок та вмінь

до вивчення курсу

"Вища освіта і Болонський процес"

для студентів VІ курсу економічного факультету

(заочна форма навчання)

Укладач: доц. Заячук Ю. Д.

кафедра загальної та соціальної педагогіки

вул. Туган-Барановського, 7

тел. 239-47-65

Інтернет-сторінка:

http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/indexukr.htm

Львів - 2013

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Вища освіта як провідний фактор соціального й економічного прогресу. Ідея університету: історична ретроспектива та сучасний стан. Передісторія Болонського процесу (2 год.).

Тема 2. Сутність і цілі Болонського процесу. Основні засади та принципи формування зони європейської вищої освіти (2 год.).

Тема 3. Інтегрування України у європейський простір вищої освіти: переваги та «виклики» (2 год.).

Індивідуальні завдання (письмово)

Тема 1.

1. Значення вищої освіти в сучасному світі. Суспільні умови та їх вплив на освіту.

2. Історичні передумови ідеї Болонської реформи.

3. Історичні передумови виникнення та етапи розвитку поняття забезпечення якості вищої освіти.

4. Характеристика історії заснування, розвитку і теперішньої діяльності одного із перших європейських університетів.

5. Етапи формування зони європейської вищої освіти.

6. Університетські рейтинги та їх вплив на проблему конкуренції елітних навчальних закладів в глобальному освітньому полі.

& Література: [4, 5, 7, 10, 13, 16, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 30].

Тема 2.

1. Дієвість механізмів, задекларованих для розв'язання завдань Болонської реформи.

2. Система трансферних кредитних одиниць як базова ідея Болонського процесу.

3. Взаємовизнання кваліфікацій, отриманих у різних країнах. Чому ця проблема на сьогодні є значною?

4. Стандарти із забезпечення якості вищої освіти.

5. Організаційні та змістові засади діяльності європейських організацій із забезпечення якості вищої освіти.

6. Система контролю за якістю вищої освіти в контексті вимог Болонського процесу.

7. Система забезпечення якості вищої освіти у Швеції.

8. Система забезпечення якості вищої освіти Німеччини, Швеції, Франції: порівняльний аналіз.

9. Модифікація системи забезпечення якості вищої освіти Швеції в умовах Болонського процесу.

10. Роль студентів у реалізації завдань Болонського процесу.

11. Охарактеризуйте один із базових принципів Болонського процесу та досвід його реалізації на прикладі однієї із європейських країн.

& Література:[1, 2, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 22, 23, 27, 28, 29].

Тема 3.

1. Болонські перетворення та інтегрування у європейський простір вищої освіти: що це означає для України. Напрями реформування системи вищої освіти України в контексті вимог Болонського процесу.

2. Історичні етапи та тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі.

3. Система забезпечення якості вищої освіти в Україні.

4. Переваги та ризики інтегрування України у єдиний європейський простір вищої освіти на різних рівнях: для України як держави, для українського університету, для окремого студента українського університету.

5. Проаналізуйте аспекти впровадження одного із принципів Болонської реформи в Україні

& Література:[3, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25]

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО МОДУЛЯ:

(Зараховано: 51-100)

І. РОБОТА НА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ - 20 балів

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

(індивідуальні завдання: 3 завдання на вибір по 10 балів кожне) - 30 балів

___

50 балів

ІІІ. ЗАЛІК - 50 балів

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Болонський процес у фактах і документах / Упор. М. Ф. Степко, Я. Я. Болю­баш, В. Д. Шинкарук. - Київ-Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. - 52 с.

2. Болонський процес після 2010 року: бачення Європейської асоціації університетів // http://www.eu-edu.org/news/info/104.

3. Вища школа України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В. Г. Кременя. Авт. кол.: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.

4. Вульфсон Б. Стратегия образования на Западе на пороге ХХІ века. - М., 1999. - 208 с.

5. Глушман А. В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования. - К.: Просвіта, 1996. - 312 с.

6. Гончаров С. М., Гурин В. А. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: мето­дичні аспекти: Монографія. - Рівне: НУВГП, 2008. - 626 с.

7. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире. - М.: Гума­нит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 200 с.

8. Дмитриченко М. та ін. Вища освіта і Болонський процес. - К., 2007.

9. Закон України про вищу освіту // Педагогіка і психологія професійної освіти. -2002. - № 1. - С.9 - 51.

10. Ідея університету. Антологія / Упоряд.: М. Зубрицька та ін. Львів, 2002.

11. Коваль Т. В. Вища освіта сучасної Німеччини в умовах політичних і технологічних модернізацій // Вища освіта України. - 2007. - № 4. - С. 95 - 97.

12. Ковальчук Л. О., Ковальчук О. Б. Системи освіта зарубіжних країн: Навч. посібник. - Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. - 136 с.

13. Корсак К. В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / За заг. ред. проф. Г. В. Фокіна: Монографія. - К.: МАУП-МКА, 1997. - 208 с.

14. Корсак К., Ластовченко І. Вища освіта і Болонський процес. - К., 2007.

15. Коротяєв Б.І., Курило В. С. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя: монографія. - Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевчен­ка, 2009. - 308 с.

16. Кремень В. Г. Вища освіта в соціокультурних змінах сучасності // Вища освіта України. - 2007. - № 3. - С. 9 - 13.

17. Курбатов С. Університетські рейтинги як фактор легітимізації елітного статусу освіти в сучасних умовах. - Суми, 2010.

18. Міжнародні освітні програми та проекти в Україні // Вища школа. - 2007. - №4. - С. 88 - 109.

19. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / Укладачі: Степко М., Болюбаш Я., Лемківський К., Сухарніков Ю. - К., 2004.

20. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. - 2002. - 23 квіт (№ 33). - С. 4 - 6.

21. Сікорський П. І. Кредитно-модульна технологія навчання. Навч.посібник. - К., 2004. - 126 с.

22. Степко М., Клименко Б., Товажнянський Л. Болонський процес і навчання впродовж життя. - Харків, 2004. - 112 с.

23. Сучасний світовий освітній простір. Читанка. Збірник матеріалів до вивчення спецкурсу / Упоряд.: Д. Герцюк. - Львів, 2006.

24. Товканець Г. В. Університетська освіта: навч.-метод. посіб. - К.: Кондор, 2013. - 186 с.

25. Туркот Т. Педагогіка вищої школи. - К., 2011. - С. 39-98.

26. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. - К.: Академвидав, 2006.

27. Krull W. Exporting the Humboldtian University // Minerva. - 2005. - Vol. 43, № 1. - P. 99-102.

28. Rinne R. and Koivula J. The dilemmas of changing university // Entrepreneurialism in Universities and the Knowledge Economy. - Ed. by M. Shattock. - 2009. - P. 183-199.

29. Simons M. "Education Through Research" at European Universities: Notes on the Orientation of Academic Research // Journal of Philosophy of Education. - 2008. - Vol. 40, Issue 1. - P. 31-50.

30. Teichler U. The changing debate on internationalization of higher education // Higher Education. - 2004. - Vol. 48. - P. 5-26.

Питання модульного тестового опитування

1. Середньовічний університет Європи: характерні особливості. Університет як «спільнота викладачів та студентів».

2. Гумбольдтська модель дослідного університету.

3. Концепція університету світового класу як матеріалізація ідеї елітного університету ХХІ ст..

4. Освітні ініціативи Ради Європи (60 - 80-і роки ХХ ст.).

5. Велика Хартія європейських університетів (1988).

6. Лісабонська конвенція (Лісабон, 1997 р.).

7. Головні ідеї Сорбонської декларації (Париж, 1998).

8. Ключові засади сучасної європейської освітньої політики

9. Сутність, мета, завдання Болонського процесу. Базові елементи європейського простору вищої освіти.

10. Запровадженя дворівневої (двоциклової) системи вищої освіти: основні підходи.

11. Академічна мобільність як стратегічна мета Болонського процесу.

12. Європейський вимір якості навчання: основні підходи.

13. Призначення та головні функції Додатку до Диплому.

14. Мета і ключові особливості Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS).

15. Суть концепції навчання впродовж життя в контексті Болонського процесу.

16. Привабливість європейської вищої освіти як ціль Болонського процесу.

17. Історичні етапи становлення та розвитку вищої освіти в Україні.

18. Формування сучасної системи вищої освіти України. Загальна характеристика структури вищої освіти.

19. Законодавство України про вищу освіту. Основні положення Закону України «Про вищу освіту».

20. Входження вищої освіти України до Болонського процесу: основні проблеми та шляхи їх вирішення.

 в комунікативній діяльності документознавця | Состав материальных запасов и их группировка, задачи учета.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати