Головна

Діагностування у студентів рівня сформованості проективних здібностей | Чи виділяєте тактичні цілі? | Чи можете чітко виділяти дидактичні цілі? | Коли працюєте з великим обсягом інформації, чи переструктуровуєте її? | Чи робите схематичні записи, короткі зауваження до матеріалу? | Чи опираєтесь Ви на обґрунтовані критерії оцінювання результатів навчальної діяльності? | Діагностування у студентів рівня сформованості комунікативності як професійно значущої здібності педагога |

Заповнити таблицю і зробити відповідні розрахунки за формулами 2 і 3. Розраховане значення tемп порівнюють із tкр. Табличне значення tкр для числа степеней свободи

  1. B,C-довільні значення. 1 страница
  2. D. Штучні консервовані, біологічні стимулятори, смакового призначення
  3. II этап- Определение состава участников размещения заказа, из числа которых будет выбираться победитель размещения заказа.
  4. II этап- Определение состава участников размещения заказа, из числа которых будет выбираться победитель размещения заказа.
  5. II. Визначення коефіцієнтів світловідбиття оздоблювальних матеріалів.
  6. II. Відмітки про прибуття на місце практики, призначення, переводи і вибуття
  7. IV. Розробити алгоритм розв'язку та програму до задач з даної теми. Задачі вибираються за варіантом в додатку.

f = 11-1=10, рівне t0,05= 2,23; t0,01= 3,17 . Якщо значення tемп > tкр, то роблять висновки про ефективність використання запрпонованої методики запамятовування іноземних слів.

Таблиця 1

Експ. (Е)
Конт (К)

Послідовність розрахунку подати в таблиці

Таблиця 2

Хе Хк = Xe-Xk = Sd =
     
     
...            
             
     

5. Зробити загальні висновки до роботи і оформити результати досліджень у формі звіту, що складається з двох частин: діагностичної та розрахункової.

Питання для самостійного вивчення

1. Поняття про наукове психолого-педагогічне дослідження.

2. Логіка науково-дослідної роботи

* Логіка дослідження

* Вибір проблеми та визначення теми педаогічного дослідження

* Визначення об'єкта і предмета дослідження

* Формулювання мети та завдань дослідження

* Розробка гіпотези дослідження

* Експериментальна перевірка гіпотези

* Впровадження результатів дослідження

3. Етапи психолого-педагогічного дослідження.

4. Емпіричні методи дослідження.

5. Теоретичні (кількісні і якісні) методи дослідження.

6. Математичні методи у психолого-педагогічних дослідженнях.

Питання для самоконтролю

1. Визначення проблеми передбачає з'ясування дослідником основних суперечностей чи невідповідностей між досягнутим рівнем педагогічного знання і потребами розвитку теорії та практики навчання. Дайте визначення суперечності і обгрунтуйте зв'язок між з'ясуванням основних суперечностей та актуальністю проблеми дослідження.

2. Типи анкет. Яких вимог необхідно дотримуватися при анкетуванні?

3. В чому полягає метод рейтингу?

4. В чому різниця між використанням методу рейтингу і методу незалежних характеристик?

5. Які тести використовують у психолого-педагогічних дослідженнях?

6. Розкрити сутність методу соціометрії.

7. Види педагогічного екперименту. В чому полягає сутнісний зміст експерименту?

8. Які вимірювальні школи використовують в науково-педагогічних досліджєеннях?

9. Які методи належать до кількісних?

10. Які методи відносять до якісних методів обробки фактичних даних?

11. З наведених формул виберіть формулу для визначення середнього арифметичного значення (простого) вибірки обсягом N:

a ) ; б) ; в) ; г) .

12. З наведених формул виберіть ту, яка дозволяє визначити дисперсію вибірки, обсягом N:

a) ; б) ; в) ; г) .Інструкції для самопідготовки | Схема педагогічного експерименту
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати