Головна

Схема педагогічного експерименту | Діагностування у студентів рівня сформованості проективних здібностей | Чи виділяєте тактичні цілі? | Чи можете чітко виділяти дидактичні цілі? | Коли працюєте з великим обсягом інформації, чи переструктуровуєте її? | Чи робите схематичні записи, короткі зауваження до матеріалу? | Чи опираєтесь Ви на обґрунтовані критерії оцінювання результатів навчальної діяльності? | Діагностування у студентів рівня сформованості комунікативності як професійно значущої здібності педагога |

Інструкції для самопідготовки

  1. Алгоритм самопідготовки
  2. Значення термінів та понять, що вживаються в інструкції
  3. Клінічні задачі для самопідготовки
  4. Наказ Міністра оборони України від 11.11.1998 року № 400 "Про затвердження Інструкції з діловодства у Збройних Силах України".
  5. Наказ Міністра оборони України № 716 від 02.12.2005 "Про затвердження інструкції про порядок проведення інспекційних заходів" щодо перевірки та оцінки стану військової дисципліни

Основи наукового психолого-педагогічного дослідження

Мета: ознайомити студентів із основами наукових психолого-педагогічних досліджень, сформувати навички використання емпіричних методів дослідження та математичних методів для оцінки результатів досліджень.

Обладнання: діагностичні програми, алгоритм розрахунку t - критерію Стьюдента, таблиці для знаходження критичних значень статистичних критеріїв.

Опорні поняття:наукове дослідження, методи дослідження, вимірювання

Блок самостійної роботи

Інструкції для самопідготовки

1. Опрацювати питання для самостійного вивчення.

1. Використовуючи методи самооцінки і самоаналізу провести самодіагностику рівнів сформованості проективних здібностей (див. Додаток А до роботи).

2. Використовуючи методику возначення рівня комунікативності (див. Додаток В до роботи) оцінити рівень розвитку комунікативних здібностей.

3. На основі аналізу результатів діагностики зробити висновки і окреслити шляхи саморозвитку.

4. Провести розрахунок критерію Стьюдента для поданих в таблиці результатів визначення ефективності використання нової методики запам'ятовування іноземних слів. Технологія визначення ефективності методики навчання полягає у порівнянні результатів кількості запам'ятовування іноземних слів студентами експериментальної групи (в якій навчання здійснюється за експериментальною методикою) і контрольної групи (в якій навчання здійснюється за традиційною методикою). Визначення статистично достовірних відмінностей між результатами розподілу випадкової величини (кількості відтворених слів) дозволить зробити висновки про її ефективність (або навпаки, відмінність у показах дасть змогу стверджувати про незначний вплив методики на запам'ятовування слів).



Регіональні стандартизовані показники фізичного розвитку дітей шкільного віку | Заповнити таблицю і зробити відповідні розрахунки за формулами 2 і 3. Розраховане значення tемп порівнюють із tкр. Табличне значення tкр для числа степеней свободи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати