На головну

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

  1. II ВИДАЧА ЗАВДАННЯ І ВИБІР ВАРІАНТУ
  2. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  3. II. Завдання та вправи
  4. II. Завдання та вправи
  5. II. Завдання та вправи
  6. II. Завдання та вправи
  7. II. Завдання та вправи

Назвіть джерело відшкодування основної заробітної плати працівників готелю:

1. чистий прибуток

2. собівартість послуг

3. частково балансовий прибуток і собівартість послуг

За якою класифікаційною ознакою поточні витрати готелю поділяються на умовно-постійні і умовно-змінні?

1. за періодом здійснення

2. за економічним змістом

3. за ступенем еластичності від обсягу наданих послуг

Якщо ціна на послугу нееластичного попиту зросла з 5 до 8 ум. гр. од., то обсяг валового доходу готелю за інших рівних умов:

1. скоротиться

2. зросте

3. залишиться без змін

Потенційну виробничу потужність засобів розміщення в готельному господарстві характеризує показник:

1. кількість місць в господарстві

2. кількість днів роботи підприємства

3. загальна площа підприємства

Вкажіть джерело утворення доходу від реалізації основних і додаткових послуг готельних комплексів:

1. дивіденди від пайової часті у створенні майна готельного комплексу

2. оптово-відпускна ціна за товари

3. торговельна надбавка

До складу оборотних коштів готелю не включаються:

1. грошові кошти в національній та іноземній валюті

2. товарні запаси

3. вартість готельного знаку

Назвіть власне джерело коштів формування інвестиційних ресурсів готелю:

1. випущені підприємством облігації

2. чистий прибуток, направлений на виробничий розвиток

3. короткострокові позики банків

Який з напрямків фінансових витрат здійснюється не за рахунок чистого прибутку готелю?

1. на виплату премій за поточні результати господарської діяльності

2. на соціальний розвиток трудового колективу

3. на виробничий розвиток готелю

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів готелю характеризує:

1. обсяг оборотних коштів, авансованих в кожні 100 грн. запасів товарно-матеріальних цінностей за певний період часу

2. кількість оборотів середнього розміру оборотних коштів за певний період часу

3. тривалість одного обороту середнього розміру оборотних коштів в днях за певний період часу

Назвіть форми прямих інвестицій:

1. капітальні вкладення, приватизація державного майна

2. придбання цінних паперів і іноземної валюти з метою тривалого зберігання

3. придбання ліцензій, патентів, ноу-хау в області новітніх технологій

Авансована вартість в основні фонди і оборотні кошти, що в процесі свого руху приносить більшу вартість (самозростає), є:

1. валовий доход

2. капітал

3. прибуток

До зовнішніх джерел фінансування готелю відноситься:

1. нерозподілений прибуток

2. прибуток від продажу акцій інших підприємств

3. прибуток від продажу звичайних та привілейованих акцій підприємства

Вкажіть об'єкт оподаткування у фонді соціального страхування:

1. фонд соціального розвитку колективу

2. фонд оплати праці

3. чистий прибуток

Який з фінансових фондів спеціального призначення державне готельне підприємство, згідно з діючим законодавством, має формувати в обов'язковому порядку?

1. амортизаційний фонд

2. фонд виплати дивідендів

3. фонд виробничого розвитку

4. фонд соціального розвитку

Умовно-змінні (пропорційні) витрати готелю включають:

1. витрати на утримання будівель і споруд

2. витрати на прискорену амортизацію основних засобів

3. витрати по інкасації виторгу

Який з факторів, що впливає на ріст продуктивності праці в сфері готельного господарства, можна віднести до зовнішніх?

1. підвищення рівня механізації робіт в технологічному процесі обслуговування туристів

2. темпи інфляції

3. умови оплати праці, встановлені згідно з галузевими тарифами

Чи може нарахована місячна заробітна плата бути нижчою встановленого державою мінімального рівня?

1. може, якщо підприємство-роботодавець є монополістом на ринку робочої сили

2. не може

3. може, якщо не відпрацьована повна місячна норма робочого часу

Залишкова вартість основних фондів відображає:

1. можливу ціну продажу основних фондів

2. ще не перенесену на вироблену продукцію і послуги частину їх вартості

3. різницю між відновлювальною і первісною вартістю основних фондів

Компенсуючими доплатами до тарифних ставок і посадових окладів в готельних підприємствах, які приймають іноземних туристів, є:

1. доплати за знання іноземних мов

2. доплати за суміщення професій

3. доплати за високу професійну майстерність

Премії по результатах роботи за рік відносяться до:

1. фонду додаткової заробітної плати

2. грошових виплат та заохочень за рахунок чистого прибутку

3. фонду основної заробітної плати

Який з факторів, що впливає на розмір собівартості послуг готелю, частково залежить від самого підприємства?

1. темп інфляції на комунальні послуги

2. система оподаткування

3. ціна закупівлі сировини і товарів

Який з видів прибутків відбиває загальний фінансовий результат господарської діяльності готельного комплексу?

1. економічний

2. валовий

3. прибуток від реалізації основних і додаткових послуг

Умовно-постійні витрати готелю не включають:

1. витрати по інкасації виручки

2. витрати на прискорену амортизацію основних засобів

3. витрати на утримання будівель і споруд

Швидкість обороту коштів в підприємствах готельного господарства характеризує:

1. кількість оборотів середнього розміру оборотних коштів за певний період часу

2. тривалість одного обороту середнього розміру оборотних коштів в днях за певний період часу

3. обсяг оборотних коштів, необхідний для безперебійної роботи підприємства впродовж певного періоду часу

До групи доходів від іншої операційної діяльності не відносяться доходи:

1. від проценту по депозитних вкладах

2. від володіння корпоративними правами

3. від реалізації продукції в підрозділі громадського харчування

Як змінюються умовно-постійні загальні витрати готелю при збільшенні обсягів діяльності за інших рівних умов?

1. залишаються незмінними

2. зменшуються

3. збільшуються

Назвіть елемент, який не включається до складу оборотних фондів готелю:

1. малоцінні та швидкозношувані предмети

2. запасні частини до засобів механізації

3. гроші в касі

Яке з джерел формування чистого доходу готелю є найбільш вагомим?

1. від реалізації послуг розміщення

2. від реалізації додаткових послуг

3. від іншої операційної діяльності

Виберіть найбільш ефективний інвестиційний проект за значенням індексу прибутковості (ІП):

1. ІП=1

2. ІП<1

3. ІП>1

Що розуміється під поняттям "чистий прибуток" підприємств готельного господарства?

1. валовий прибуток без податкових та інших обов'язкових платежів, котрі сплачуються з прибутку

2. величина перевищення сукупного доходу підприємства над сукупними витратами

3. прибуток, що відповідає уявленням власника про мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал

В ціну послуги розміщення в підприємствах готельного господарства включаються такі непрямі податки та збори:

1. податок на додану вартість і готельний збір

2. акцизний збір, податок на додану вартість

3. акцизний збір, податок на додану вартість, готельний збір, курортний збір та ринковий збір

До якого з зазначених видів інвестицій слід віднести депозитні вклади в банківські та інші фінансові установи?

1. фінансові

2. взагалі не розглядаються як інвестиції

3. прямі

4. інноваційні

Який з названих видів комерційних знижок з відпускної вартості основних послуг відноситься до функціональних знижок?

1. дилерська знижка

2. спеціальна знижка постійним клієнтам (привілейованим покупцям)

3. знижка "сконто"

Назвіть структурні елементи відпускної ціни промисловості на продовольчі товари, що надходять в підприємства громадського харчування:

1. оптово-збутова надбавка

2. система знижок для привілейованих покупців

3. прибуток промислового підприємства

Який з видів витрат не відноситься до поточних витрат готелю?

1. амортизація основних фондів та нематеріальних активів

2. відрахування на соціальні потреби

3. знос малоцінних та швидкозношуваних предметів

Назвіть оборотні активи підприємства, які не піддаються (мало піддаються) дії інфляції:

1. депозитні вклади з використанням простого проценту

2. валютні активи

3. грошові кошти в національній валюті України

За яких умов досягається збільшення середньої заробітної плати працівників готелю:

1. індекс обсягів реалізації послуг > індексу чисельності (середньої спискової в еквіваленті повної зайнятості)

2. індекс фонду оплати праці > індексу чисельності

3. індекс чисельності > індексу фонду оплати праці

У відпускну вартість основних і додаткових послуг готелю не включається:

1. туристичний збір

2. податок на додану вартість

3. податок з прибутку підприємства

Яке із вказаних явищ не може бути наслідком зниження споживчого попиту на послуги:

1. зростання цін на послуги

2. скорочення обсягу пропозиції

3. падіння норми прибутку

За яких умов збільшення обсягів діяльності підприємства досягається переважно за рахунок підвищення продуктивності праці працівників (ІД-індекс доходу; ІФОП - індекс фонду оплати праці; ІЧ - індекс чисельності працівників)?

1. ІЧ>ІД>ІФОП

2. ІФОП>ІД>ІЧ

3. ІД>ІФОП>ІЧ

Яке відношення між доходом (Д) готельного ресторану і поточними витратами, пов'язаними з основною діяльністю (ПВ), відповідає обсягу основної діяльності в точці беззбитковості?

1. Д = ПВ

2. Д > ПВ

3. Д < ПВ

До складу необоротних активів готелю включаються:

1. основні засоби та нематеріальні активи

2. довгострокові фінансові інвестиції

3. основні засоби, нематеріальні активи та довгострокові фінансові інвестиції

Який з видів поточних витрат не відноситься на собівартість послуг?

1. на державне соціальне страхування

2. на обов'язкове медичне страхування

3. на соціальний розвиток колективу

Який з факторів, що впливає на собівартість послуги харчування гостей готелю, є зовнішнім і не залежить від підприємства?

1. загальний обсяг наданих послуг готелем

2. рівень продуктивності праці працівників готелю

3. темпи інфляції на енергетичні ресурси

В експлуатаційну собівартість послуг розміщення не включають:

1. відрахування на соціальний розвиток колективу

2. фонд оплати праці працівників служби прийому та розміщення

3. абонентну плату за телефон та радіо

Яким чином застосування прискореної амортизації основних фондів впливає на розмір прибутку готелю, що оподатковується?

1. збільшує

2. зменшує

3. не впливає

Який з видів прибутку готелю враховує вплив темпів інфляції?

1. бухгалтерський

2. номінальний

3. реальний

Назвіть форми інноваційних інвестицій:

1. фінансування участі в розробці науково-технічних програм, придбання ліцензій, патентів, ноу-хау, витрати на підготовку висококваліфікованих працівників

2. фінансування витрат на придбання цінних паперів інших підприємств

3. фінансування участі в приватизації державного майна

Доход від володіння корпоративними правами готелю - це:

1. доход від продажу акцій підприємства

2. доход, отриманий підприємством у зв'язку з правом власності на частку (пай) в статутному фонді юридичної особи, створеної у вигляді об'єднання капіталів

3. доход від пайової участі в спільному підприємстві

Назвіть форми фінансових інвестицій готелю:

1. фінансування участі в розробці науково-технічних програм, придбання ліцензій, патентів, ноу-хау, витрати на підготовку і перепідготовку кадрів

2. витрати на придбання цінних паперів інших підприємств

3. капітальні вкладення та приватизація державного майна

Назвіть фінансовий фонд, який формується в обов'язковому порядку з моменту утворення підприємства:

1. фонд виробничого розвитку підприємства

2. резервний (страховий) фонд

3. статутний фонд

Туристичний збір відноситься до наступної групи платежів:

1. місцевих зборів

2. місцевих податків

3. обов'язкових платежів

Фізичні властивості, спосіб експлуатації основних фондів, масштаб та інтенсивність впливу природних факторів - це фактори, що впливають на:

1. фізичний знос основних фондів

2. моральний знос основних фондів

3. суму амортизації основних фондів

Які з перерахованих елементів оборотного капіталу входять до складу фондів обертання?

1. грошові кошти у розрахунках, на рахунках у банку

2. виробничі запаси

3. витрати майбутніх періодів

Які статті витрат мають стійку тенденцію до зниження їх рівня при збільшенні обсягу діяльності готелю?

1. заробітна плата адміністративно-управлінського апарату

2. транспортні витрати

3. амортизаційні відрахування

Рентабельність капіталу визначається за формулою (РК - рентабельність капіталу, П - прибуток, Б - підсумок балансу, ОФ - середньорічна вартість основних фондів):

1. РК=К*100: П

2. РК=П*100: ОФ

3. РК= П*100: Б

Який вид витрат, пов'язаний з функціями управлінського персоналу готелю, не відноситься на собівартість послуг?

1. оплата службових відряджень

2. внески до асоціації готельних об'єднань

3. винагороди адміністративно-управлінського персоналу по підсумках роботи за рік

Виробнича потужність підприємства ресторанного обслуговування це:

1. максимально можливий річний випуск продукції власного виробництва при повному використанні виробничого устаткування

2. продуктивність наявного устаткування

3. загальна чисельність обслугованих споживачів

Попит на які продовольчі товари є найбільш еластичним по ціні:

1. сіль, хліб, сірники

2. м'ясо, сир, цукор

3. шампанське, майонез, ікра осетрова

Назвіть власне джерело коштів для формування інвестиційних ресурсів готельного підприємства:

1. випущені підприємством акції

2. випущені підприємством облігації

3. чистий прибуток, направлений на виробничий розвиток

Показником абсолютної ліквідності активів готелю є:

1. відношення грошових коштів і цінних паперів до короткострокової заборгованості

2. відношення активів балансу до короткострокової заборгованості

3. відношення активів балансу до загальної суми заборгованості

Які кошти готельного ресторану не входять до складу обігових:

1. фінансові вкладення на термін більше одного року

2. грошові кошти на депозитних рахунках

3. кошти в запасах товарів сезонного призначення

Який з видів прибутків готельного комплексу відображає його розмір з урахуванням темпів інфляції?

1. бухгалтерський

2. економічний

3. реальний

Як визначається показник рентабельності поточних витрат підприємств готельного господарства?

1. Р = Валовий прибуток*100/ Загальні поточні витрати

2. Р = Загальні поточні витрати*100/Валовий прибуток

3. Р = Валовий прибуток*100/Середньорічна вартість основних засобів

Економічний прибуток готелю відрізняється від бухгалтерського на величину:

1. прибутку від іншої операційної діяльності

2. умовно-постійних витрат

3. неявних альтернативних витрат

Розмір діючої ставки податку на додану вартість, який застосовується при визначенні сум податків з вартості послуг, дорівнює:

1. 28%

2. 20%

3. 16,67%

Який з видів витрат не відноситься до групи матеріальних і прирівняних до них витрат за економічним змістом?

1. транспортні витрати

2. витрати на відрядження

3. витрати на поточний ремонт будівель і споруд

Який з факторів, що впливає на собівартість одиниці послуг готелю, залежить від підприємства?

1. темпи інфляції

2. система оподаткування підприємств

3. форми і системи оплати праці працівників підприємства

Про зниження платоспроможності готелю свідчить:

1. збільшення статутного фонду підприємства за рахунок відрахувань від прибутку

2. зменшення розміру нерозподіленого прибутку

3. зменшення загального коефіцієнту покриття

Який з видів прибутку характеризує його купівельну спроможність?

1. номінальний

2. економічний

3. реальний

Визначте фактори, які впливають на зростання ринкових цін на послуги гостинності для вітчизняних туристів:

1. перевищення обсягу пропозиції над обсягом попиту

2. стабільність рівня доходів населення

3. зниження рівня забезпечення грошових доходів населення товарною масою

Планування чисельності яких працівників готельного господарства найбільш доцільно здійснювати з використанням норм обслуговування?

1. покоївки

2. електромонтери

3. портьє

Які з перелічених витрат відносяться до змінних витрат підприємств харчування?

1. амортизаційні відрахування

2. транспортні витрати

3. заробітна плата управлінського персоналу

За якою структурою формується відпускна ціна промисловості на підакцизний товар?

1. С+П+Аз

2. С+П+ПДВ+Аз

3. С+П+Аз+ПДВ

Назвіть структурні елементи відпускної ціни промисловості на продовольчі товари, що надходять в підрозділи громадського харчування готелю:

1. прибуток промислового підприємства

2. оптово-збутова надбавка

3. система знижок для привілейованих покупців із загальної чисельності туристів

Який вид зв'язку між ціною і попитом характерний для закону попиту?

1. зворотній

2. немає зв'язку

3. прямий

Умовно-змінні витрати готелю включають:

1. витрати на прискорену амортизацію основних засобів

2. витрати на утримання будівель і споруд

3. витрати по інкасації виручки

Якщо коефіцієнт використання потужності дорівнює одиниці, це свідчить:

1. 2 і 3 разом

2. про необхідність розширення наявної потужності для виконання виробничої програми

3. запланована виробнича програма підприємства є нижчою ніж його потенційні виробничі можливості

Назвіть фактор, який не впливає на суму доходів по депозитних вкладах:

1. розмір депозитного вкладу

2. обсяг реалізованих послуг

3. розмір процентних ставок по депозиту

Про зниження платоспроможності готельного підприємства свідчить:

1. зменшення загального коефіцієнту покриття (коефіцієнту загальної ліквідності)

2. збільшення статутного фонду підприємства

3. збільшення розміру нерозподіленого прибутку

Назвіть власне джерело коштів для формування інвестиційних ресурсів готелю:

1. випущені підприємством облігації

2. чистий прибуток, направлений на виробничий розвиток

3. позики банків

Середній рівень використання місць для помешкання в номерному фонді підприємств готельного господарства за визначений період часу характеризується за допомогою показника:

1. Середній коефіцієнт оборотності одного місця

2. процент завантаження готелю

3. кількість місць в експлуатації

4. середня тривалість перебування одного гостя

Розмір якого з фінансових фондів готелю повинен становити не менше 25% статутного фонду?

1. амортизаційний фонд

2. резервний фонд

3. фонд виробничого розвитку

Розмір амортизаційних відрахувань готелю залежить від:

1. норм амортизації та суми чистого прибутку

2. норм амортизації та суми валового прибутку

3. норм амортизації та середньорічної вартості основних фондів

4. норм амортизації та балансової вартості основних фондів на кінець періоду

Вкажіть джерело відшкодування податкових платежів за користування водою понад встановлений ліміт:

1. прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства

2. ціна послуг

3. собівартість послуг

Назвіть оборотні активи готелю, які найбільш піддаються впливу інфляції:

1. валютні кошти

2. цінні папери з високим ступенем матеріалізації капіталу

3. гроші в національній валюті України

Сума амортизаційних відрахувань готелю визначається за допомогою таких показників:

1. норм амортизації та середньорічної вартості основних фондів

2. встановленого нормативу відрахувань та розміру валового прибутку підприємства

3. норм амортизації та балансової вартості основних фондів на кінець періоду.

При застосуванні відрядно-преміальної оплати праці робітників до якого виду витрат слід віднести витрати готельного підприємства на державне соціальне страхування?

1. частково до умовно-постійних, частково до умовно-змінних

2. до умовно-змінних

3. до умовно-постійних

Назвіть, які з форм регулювання оплати праці не є функцією державних органів:

1. визначення мінімального розміру заробітної плати

2. встановлення форм і систем оплати праці працівників підприємства

3. визначення механізму оподаткування особистих доходів громадян

Які з нижченаведених факторів, що впливають на величину та рівень собівартості послуг, можна віднести до групи внутрішніх виробничих факторів готельного ресторану?

1. всі відповіді

2. зміни обсягу і структури продукції власного виробництва

3. зменшення трудомісткості одиниці продукції власного виробництва

4. рівень цін на сировину і купівельні товари

До якого з зазначених видів інвестицій слід віднести приватизацію державного майна, яка здійснюється самим підприємством?

1. інноваційні

2. прямі

3. до жодного з наведених

Під необхідним прибутком готельного підприємства розуміється:

1. розмір прибутку, який перевищує отримуваний аналогічними підприємствами-конкурентами прибуток

2. розмір прибутку, який забезпечує мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал

3. розмір прибутку, який відповідає потребам підприємства в засобах на виробничий і соціальний розвиток

Що ми розуміємо під моральним зношенням основних фондів?

1. часткову чи повну втрату споживчих якостей засобів праці у процесі експлуатації

2. зниження вартості засобів праці, обумовлене зниженням продуктивності у процесі відтворення діючих чи створених аналогічних нових основних фондів

3. справедливі обидві відповіді

Дивіденди, що виплачуються працівникам по акціях підприємства, відносяться до:

1. фонду додаткової заробітної плати

2. не відносяться до фонду оплати праці

3. фонду основної заробітної плати

Коефіцієнт збереження власних оборотних коштів підприємства розраховується як відношення:

1. суми власних оборотних коштів до загальної суми оборотних коштів

2. власних оборотних коштів на кінець року до власних оборотних коштів на початок року

3. суми виручки від реалізації послуг і товарів до середньорічної вартості оборотних коштів

Позитивною стороною оборотних коштів готелю, яку необхідно враховувати в процесі оптимізації складу майна підприємства, є:

1. висока ліквідність

2. висока ступінь впливу інфляції

3. високий ризик збитків в процесі господарської діяльності

Який із перерахованих показників характеризує інтенсивність скорочення розмірів основних фондів туристичного підприємства?

1. коефіцієнт вибуття

2. норма амортизації

3. коефіцієнт придатності

4. коефіцієнт зносу

Що розуміється під поняттям "чистий прибуток" підприємства громадського харчування?

1. величина перевищення сукупного доходу підприємства над сукупними витратами

2. величина перевищення доходу підприємства від основної та іншої операційної діяльності над поточними витратами

3. валовий прибуток без податкових та інших обов'язкових платежів, котрі сплачуються з прибутку

До складу оборотних коштів готельного підприємства включаються:

1. оборотні фонди

2. фонди обертання

3. усі перелічені обігові активи

 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ | Викладач Олійник О. о.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати