Торгова марка. | Товарний знак. | Фірмовий стиль. | Тема 7. Засоби реклами та рекламоносії. | Телевізійна та відеореклама. | Радіореклама. | Періодичні видання. | Верстка. | Друкована реклама. | Зовнішня реклама. |

загрузка...
загрузка...
На головну

Маркетингові дослідження.

  1. Апробація і впровадження результатів дослідження.
  2. Біохімічні дослідження.
  3. У ГОЛОВУ 2 ЗВІТУ методика, місце дослідження.
  4. У третьому випадку використовуються витратні або маркетингові методи, коли ціна визначається виходячи з рівня витрат або можливостей покупців.
  5. Дані інструментальних методів дослідження.
  6. Дані об'єктивного дослідження.
  7. Для реалізації, поставленої в роботі мети, нами були проведені експериментальні і клінічні дослідження.

Маркетингові дослідження - Систематизований відбір, аналіз і представлення певного кола даних, отриманих за допомогою спеціально проведених для цього процедур і необхідних для прийняття відповідних управлінських рішень. (Діяльність, спрямована на зниження вартості проведення маркетингу або розповсюдження товарів, збільшення збуту та досягнення максимальних прибутків; збір, реєстрація та аналіз фактів з продажу товарів, їх переміщення від виробника до споживача, вивчення методів впливу на попит - стимулювання продажу, реклами). Основними напрямками маркетингових досліджень є: ситуаційний аналіз, конкурентний аналіз, кон'юнктурний аналіз, СЕГМЕНТАЦІЙНИЙ аналіз.

Ситуаційний аналіз -один з етапів планування маркетингової діяльності. Являє собою ретельний аналіз внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища фірми, в результаті якого визначаються її сильні і слабкі сторони, небезпеки і додаткові можливості, які очікують фірму в результаті того чи іншого ходу розвитку подій у зовнішній маркетинговому середовищі. Результатом ситуаційного аналізу є також вибір фірмою однієї з альтернативних стратегій свого розвитку: зростання, скорочення або комбінованої.

8.2. Рекламні дослідження.

Рекламне дослідження - Різновид маркетингового дослідження, що має на меті збір первинної інформації за допомогою спеціальних процедур. Основними об'єктами рекламного дослідження є: цільовий ринок і комплекс маркетингу рекламодавця; маркетингове середовище; купівельну поведінку споживачів і т.д.

Точка відліку - Керівництво або відправна точка для проведення дослідження; матеріал для контролю, порівняння результатів.

первинна інформація - Інформація, яку збирають уперше для досягнення конкретних дослідницьких цілей з використанням спеціальних методів дослідження і процедур.

вторинна інформація - Інформація, яка вже існує у вигляді матеріалів звітності, статей в пресі або зібрана раніше в ході попередніх маркетингових досліджень.

Предтестірованіе - Елемент системи контролю рекламної діяльності, здійснюється у формі рекламних досліджень, метою яких є визначення ефективності рекламного звернення (рекламної кампанії) до моменту їх широкомасштабної практичної реалізації.

попереднє тестування - Тести, проведені до публікації або передачі реклами в ефір.

посттестування- Елемент системи контролю рекламної діяльності; здійснюється у формі рекламних досліджень ефективності рекламного звернення (рекламної кампанії) після його широкомасштабної практичної реалізації. (впровадження - Показник, запропонований фахівцем з реклами Р. Рівзом для визначення відсотка адресатів, які запам'ятали конкретне рекламне оголошення.залучення - Показник, запропонований Р. Рівзом для позначення кількості споживачів, котрі звернули увагу на рекламу. Визначається в відсотках до загальної кількості адресатів і осіб, запам'ятали конкретне рекламне оголошення).

мотиваційні дослідження - Дослідження спонукальних причин, що лежать в основі реакції споживача на рекламу.

Кількісні дослідження -засновані на застосуванні вибіркових методів і строгих процедур статистичної обробки та аналізу отриманих даних.

якісні дослідження - Засновані на індивідуальному розумінні дослідником явища або середовища, в якій проводиться дослідження.

вибірка- Статистичний термін, що позначає в маркетингових і рекламних дослідженнях групу людей або сегмент населення, які покликані уособлювати собою генеральну сукупність, тобто тип споживачів або населення в цілому.

попередня вибірка - Метод оцінки аудиторії, в основі якого лежить вивчення порівняно невеликої частини її типових представників.

Адекватна вибірка -отбордля проведення рекламного дослідження такої кількості предметів або осіб, збільшення якого призвело б лише до підтвердження даних, отриманих в результаті досліджень самої вибірки.

споживча панель - Вибірка споживачів (сімей), репрезентативно представляють ринок певного товару. Учасники споживчої панелі постійно, як правило, за плату надають звіти вироблених ними товарів або своїх купівельних намірів.

аудиторний зріз - Мета рекламного дослідження, що визначає характеристики аудиторії: стать, вік, сімейний стан, освіту і т.п. (демографічні характеристики - Необхідні показники при підготовці рекламних програм, орієнтованих на певні ринки або їхні сегменти. У ці описи включаються такі характеристики, як стать, вік, стан у шлюбі, рівень освіти, професія, соціальний стан, ступінь доходів, майно (будинок, вілла, гараж). На основі кожної характеристики складаються загальні статистичні дані про цікаві групах потенційних споживачів.Демографія - Наука, що вивчає населення з точки зору таких характеристик, як чисельність і щільність).

похибка - Можлива помилка, неточність при дослідженнях з використанням вибірки. Виділяють похибки, пов'язані з: а / типом запитань і формою їх постановки; б / складанням вибірки; в / методикою обробки даних.

аудіметрію- 1. Пристрій для визначення часу роботи приймача на хвилі певної радіостанції. Використовується в рекламних дослідженнях. 2. Прилад, використовуваний американською компанією Н. К. Нільсен для вивчення даних про популярність телепрограм, здатний фіксувати дані від телевізійних приймачів. На відміну від стандартного аудіметрію, з якого власники телевізорів повинні витягувати касету і поштою відправляти в компанію, новий прилад працює автоматично, направляючи ці в центральний офіс по запросу комп'ютера.

Арбітрон- 1. Назва американської компанії, що займається вивченням аудиторії. 2. Система миттєвого отримання відомостей про ступінь популярності телевізійної програми серед телеглядачів за допомогою встановлених в домашніх телевізорах електронних пристроїв, що передають відомості в обчислювальний центр. 3. Приставка до телевізора для фіксування каналів, телепрограми яких проглядаються, а також часу перегляду. Використовується в рекламних дослідженнях.

піплметр - Приставка до телевізора для фіксування каналів, телепрограми яких проглядаються, а також часу перегляду. Крім того, використання піплметрів дозволяє фіксувати, хто з членів сім'ї переглядав ту чи іншу телепрограму. Використовується в медиаисследования. Процес отримання даних за допомогою піплметрів отримав назву «піплметром».

Анкета - Один з основних інструментів збору первинної інформації в рекламному дослідженні. Анкета являє собою перелік питань, відповіді на які можуть бути стандартними (варіанти відповідей наводяться в анкеті) або довільними (відкриті питання).(демоскопії - Розділ сучасної прикладної соціології, пов'язаний з вивченням громадської думки за допомогою анкетування).

асоціативний тест - Один з прийомів дослідження в рекламній психології. Асоціативний тест виявляє асоціації, що виникають у досліджуваних, з окремими словами або висловлюваннями при дослідницькому читанні слів або заповненні пропусків в реченні.

щоденник телеглядача - Використовується, наприклад, американською компанією А. К. Нільсен для оцінки чисельності телеаудиторії, отримання даних про її демографічний склад і визначення популярності програм.

щоденникові панелі - Один із засобів отримання первинної інформації в ході медіадосліджень. Суть його полягає в тому, що спеціально відібрані респонденти щодня протягом місяця з інтервалом в 15 хвилин відзначають в спеціальному щоденнику телеканал і телепередачу, яку вони дивляться. В даний час щоденникові панелі використовуються рідше в зв'язку з впровадженням в практику дослідження піплметрів.

«Закритий питання» - Застосовуваний при дослідженнях аудиторії тип питання, що допускає єдиний відповідь з числа заздалегідь підготовлених.

Індивідуальне глибинне інтерв'ю - Інструмент маркетингових рекламних досліджень, який являє собою інтерв'ю з одним респондентом у формі вільної бесіди. При цьому опитуваного за допомогою навідних запитань стимулюють до докладним висловлювань по конкретній проблемі.

Метод Дейл-Шаллов - Вимір дохідливості і «читабельності» рекламних текстів; враховує довжину рядків і використання рідко вживаних слів.

Метод Геллапа-Гобінсона - Запам'ятовування по «гарячих слідах».

спостереження -В ході спостереження дослідник-експериментатор накопичує необхідну інформацію, візуально відстежуючи дії людей, деякі технологічні процеси.

«Відкрите питання» - Застосовуваний при дослідженнях аудиторії тип питання, що допускає необмежену кількість відповідей.

Опитування - Збір відповідей на підготовлені заздалегідь питання з метою з'ясувати думку аудиторії за допомогою контакту з нею особисто, по телефону або по пошті. (опитувальник - Анкета, лист з переліком питанням).

прямий опитування - Методика безпосереднього опитування, при якому питання задаються навпростець, без використання техніки глибинного інтерв'ю.

«Пригадування за списком» - Метод вивчення аудиторії, що полягає в тому, що інтерв'юер вручає опитуваному список всіх працюючих в даній місцевості станції і трансльованих ними програм і пропонує йому відзначити запам'яталися в якийсь певний відрізок часу радіо і телепрограми цих станцій.

Перевірка задуму - Випробування задуму товару на цільовій групі споживачів, яких просять висловити свої думки з приводу цього задуму, з метою використання отриманих відповідей при вирішенні питання про ступінь споживчої привабливості новинки.

телефонне інтерв'ю - Спосіб отримання інформації за допомогою бесіди по телефону.

телефонне опитування - Метод вивчення аудиторії, що полягає в тому, що по телефону з'ясовують, чи працює в даний момент радіоприймач або телевізор, і якщо так, то на яку станцію або програму налаштований апарат.

тестування- Дослідження, які застосовують для вимірювання дієвості конкретних елементів рекламної програми або самої програми в цілому.

Фокус-група - Метод отримання первинної інформації, що використовується в маркетингових, в тому числі рекламних, дослідженнях. Суть його полягає в тому, що спеціально відібрані представники цільової аудиторії під керівництвом фахівця-психолога (модератора) визначають свою думку до того чи іншого предмету дослідження (наприклад, до конкретного рекламному оголошенню, рекламної ідеї). Результати вираженої реакції фіксуються і згодом аналізуються фахівцями.

експеримент- Являє собою один з методів дослідження, коли в контрольованих умовах змінюється один з чинників.

Тема 9. Рекламна кампанія.

Рекламна компанія - Комплекс які у певного періоду (і в конкретному радіусі дії) безперервних організаційно-технічних заходів в рамках єдиної програми по досягненню певної рекламної мети. Головні етапи: визначення цілей, дослідження ринку, вивчення товару, розробка рекламної ідеї, вибір рекламних засобів, складання тематично-фінансового плану, виготовлення і введення в дію рекламних засобів, контроль за ходом, оцінка результатів.

 Розширення каналів поширення реклами. | Маркетингова стратегія.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати