Головна

Завдання сучасної дидактики | Зв'язок дидактики з іншими науками | Педагогічні вимоги до оцінювання знань, умінь , навичок. | Робота з підручником. Види роботи з підручником. | Загальна, політехнічна і професійна освіта. | Навчальні предмети. Здійснення міждпедметних зв'язків. Елементи фізичного виховання на уроках початкової школи. | Навчальна програма, її структура. | Поняття про систему освіти в Україні. Ланки системи освіти. Принципи побудови системи освіти. | Поняття про закономірності процесу навчання. | Поняття про управління, як цілеспрямовану діяльність з метою розвитку, удосконалення , впорядкування. Принципи управління освіти |

Фізичного виховання.

  1. IV. Самовиховання.
  2. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка і її вплив на його психологічні особливості і поведінку. Вплив фізичного та фізіологічного розвитку підлітка на його психіку
  3. Атестація з фізичного виховання
  4. Взаємозв'язок теорії фізичного виховання дітей з іншими науками
  5. Визначення та основні закони фізичного розвитку (ФР).
  6. Визначте групу здоров'я та дайте оцінку фізичного розвитку хлопчика з використанням методу сигмальних відхилень.
  7. Виникнення гри, гра як засіб виховання.

Види контролю: попередній (на поч. навч. року, нової теми, у новому класі), поточний, періодичний, підсумковий, усний, письмовий, лабораторний.

· Поточний контроль Здійснюється на уроці спостереженням за роботою класу і кожного учня окремо. Забезпечується перевіркою щоденників, домашніх завдань, класних письмових робіт, учнівських зошитів, Індивідуальним і фронтальним опитуванням.

· Періодичний контроль Має плановий характер, проводиться після вивчення логічно завершених тем, розділу, програми, в кінці навчальної чверті, року, з урахуванням даних поточного контролю. Служить для самоаналізу праці вчителя.

· Підсумковий контроль Здійснюється наприкінці навчального року у вигляді перевідних екзаменів з основних предметів І річних контрольних робіт. Можливий також поурочний і тематичний контроль, який охвачує проблематику ряду уроків.

По Формам організації: фронтальний контроль, груповий контроль, індивідуальний контроль, комбінований контроль, самоконтроль.

· Фронтальний Дозволяє поєднувати перевірку з задачею повторення і закріплення вивченого матеріалу, викликає підвищення ефективності класу. Недолік: важко забезпечити індивідуальну перевірку роботи кожного учня.

· Груповий використовується, коли виникає необхідність перевірити підсумок навчальної роботи частиною учнів класу (групою). Контрольне запитання ставиться перед цією групою учнів, але участь беруть всі учні класу. Комбінований Поєднує Індивідуальний, фронтальний і груповий контроль Вимагає від вчителя добрих навичок розподілу уваги.

· Самоконтроль має велике психологічне значення, стимулює учня, здійснює усвідомлення мотивацій, престижу, спонукає формування підвищеної відповідальності.

Методи навчання перевірки знань на уроках фізичної культури ' можуть бути практичні, словесні.

Словесні оцінки - це мовне схвалення або осуд діяльності учнів. Поряд зі своїм основним призначенням - бути мірою досягнутих успіхів - є прийомом корекції їх дій в ході виконання завдань.

 Сутність контролю. Поняття «оцінка»(оцінювальне судження) та «оцінка» у бальній системі. | Види перевірки і оцінки знань
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати