На головну

І. Необоротні активи | ІІ. Оборотні активи | І. Власний капітал | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | Аналіз фінансового стану підприємства | ОПЕРАТИВНЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ | КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА | ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ | ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ | УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ |

БАНКРУТСТВО ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

  1. I. ЕТИКА ПІДПРИЄМСТВА
  2. Аналіз виробничих потужностей підприємства.
  3. Аналіз галузевої структури підприємства
  4. Аналіз джерел формування оборотних засобів підприємства
  5. Аналіз ділової активності підприємства
  6. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності.

Одна з перших ознак руху до банкрутства - спад прибутко­вості фірми нижче за вартість її капіталу. Відсотки за кредит і дивіденди, що сплачуються фірмою, пере­стають відповідати ринковим умовам гос­подарювання, вкладання коштів у таку фірму стає невигідним. Кредитори (власники облігацій та інші) одержують певні суми, визначені кредитними угода­ми, але відносна вигідність їхніх вкладень у дану фірму зменшується. У зв'язку із зниженням вартості ак­ціонерного капіталу падає ціна акцій, збільшується ризик неповернення коштів. У фірми виникають труд­нощі з готівкою. Якщо кредитори не пролонгують кредитні угоди на наступний період фірма змушена буде виплачувати не тільки відсотки, а й суму основного боргу. Тоді може ви­никнути криза ліквідності і фірма увійде в стан «технічної непла­тоспроможності». Це явище можна вже розглядати як банкрутство.

Причини банкрутства підприємств.Зовнішні причини - політичні, соціально-економічні, науково-технічні, зовнішньоекономічні.

Внутрішні причини :

- відсутність бачення перспектив розвитку підприємства;

- недосконалість механізму ціноутворення;

- збільшення дебіторської заборгованості;

- утримання зайвих робочих місць;

- технологічна неузгодженість процесу виробництва;

- брак довготермінового інвестування;

- дефіцит власних оборотних коштів;

- нераціональна організаційна структура.

Банкрутство може виникнути на кожному з етапів життєвого циклу розвитку фірми. Дослідники нази­вають такі основні фактори, що сприяють банкрутству фірми.

На стадії зароджен­няфірма може зазнати банкрутства через: неправильне визначення місії фірми та її виробничого профілю; низькі підприємницькі здібності власника (власників) фірми; низьку кваліфікацію управлінського персоналу фірми; неадекватний маркетинг; велику частку позикового капіталу; низьку кваліфікацію виконавців (робітників, інженерів і т. п.); неадекватність трансакційних витрат.

Етап прискорення зрос­тання характеризується тим, що фірма має добрий попит на свою продукцію, сильну маркетингову стратегію, високу кваліфікацію управлінського персоналу, що дає змогу процвітати та збільшувати виробництво. У цій ситуації для фірми є небезпеч­ною тільки велика частка позикових коштів у загальній величині капі­талу, що використовується. Фірма може своєчасно не забезпечити виплат своїм кредиторам і збанкрутувати.

На етапі уповільнення зростання загрозу банкрутства створю­ють: погане використання оборотного капіталу, втрата гнучкості в управлінні, неадекватний маркетинг, неадекватність трансакційних витрат.

Етап зрілості характеризується стабільним станом фірми, ста­більним прибутком, насиченням усіма виробничими ресурсами. На цьому етапі небезпечною є низка таких факторів: високий ступінь неліквідності оборотного капіталу, старіння основного капіталу, неадекватний маркетинг, неадекватність трансакційних витрат.

На етапі спаду діють ті самі фактори, що й на етапі зрілості. Але стан погіршується загальним незадовільним фінансовим становищем суб'єкта господарювання. Він втрачає споживачів, а негативна дія внутрішніх факторів може призвести до прискореного його банкрутства.

Основні етапи порушення справи про банкрутство:Виділяються два основні підходи до управління ризиками. | Виявлення всіх можливих кредиторів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати