загрузка...
загрузка...
На головну

Тестові завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповідей

  1. E. Не виконувати попередньо запропонованих дій, а відправити потерпілого в лікарню
  2. II ВИДАЧА ЗАВДАННЯ І ВИБІР ВАРІАНТУ
  3. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  4. II. Завдання та вправи
  5. II. Завдання та вправи
  6. II. Завдання та вправи
  7. II. Завдання та вправи

Визначте правильні твердження щодо природних зон материка Австралія:

1 на розташування природних зон в Австралії впливає кількість тепла, а також зволоженість території

2 природні зони на материку змінюються лише в одному напрямку - з пів­ночі на південь

3 араукарії - реліктові хвойні дерева зони саван і рідколісся

4 у напівпустелях трапляються зарості вічнозелених чагарників з низькорос­лих евкаліптів та акацій, які називаються скребами

5 австралійські пустелі мають вигляд зовсім безжиттєвих порівняно з Сахарою

6 на острові Тасманія сформувалася зона мішаних лісів з евкаліпта, південного бука, червоної новозеландської сосни

7 вологі тропічні вічнозелені ліси - найбільша за площею при­родна зона Австралії

Виберіть правильні твердження щодо спеціалізації Придніпровського економіч­ного району України:

1 чорна металургія (сталь, чавун, феросплави)

2 хімічна промисловість (тонка хімія, виробництво хімволокон)

3 кольорова металургія (мідь, ртуть, олово)

4 хімічна промисловість (шини, пластмаси, мінеральні добрива)

5 електроенергетика (виключно ГЕС)

6 машинобудування (літаки, гелікоптери, судна)

7 кольорова металургія (алюміній, титан, магній)

Виберіть правильні твердження щодо населення та політичної карти Європи:

1 для всіх країн Європи, за винятком Албанії, характерний другий тип від­творення населення

2 країни Західної Європи мають додатне сальдо міграцій

3 у Північній Європі переважає протестантизм

4 за національною структурою населення більшості країн Європи є багатона­ціональним

5 у 1970-х роках поширилася «зелена хвиля», що сприяла відтоку населення з великих міст і агломерацій у передмістя і сільську місцевість

6 за формою правління більшість країн Європи є монархіями

7 за державним устроєм переважна більшість країн є федера­ціями

Вкажіть правильні твердження щодо природи материка Антарктида:

1 айсберги Антарктиди живуть утричі менше, ніж айсберги Гренландії

2 розпал літа в Антарктиді припадає на грудень-лютий

3 в Антарктиді зосереджено 80 % прісних вод земної кулі

4 Антарктида була відкрита у ХVІІ столітті

5 Антарктида лежить майже повністю за Північним полярним колом

6 кількість опадів на материку приблизно така сама, як у Сахарі - 200 мм

7 під час лютих морозів пінгвіни перелітають на тепліші ост­рови, що розташовані неподалік Антарктиди

Вкажіть правильні твердження щодо циркуляції повітряних мас над Україною:

1 упродовж року над територією панують помірні, насамперед морські, повітряні маси

2 західне перенесення сприяє похолоданню в зимовий період часу

3 арктичні повітряні маси формують суху спекотну погоду влітку

4 вплив помірних континентальних повітряних мас найбільш відчутний на півночі і заході країни

5 помірні континентальні повітряні маси формують вологу й спекотну погоду влітку

6 тропічні повітряні маси формують теплу, сонячну погоду в осінній період часу («бабине літо»)

7 західне перенесення сприяє деякому потеплінню влітку та зменшенню опадів

Вкажіть правильні твердження щодо особливостей зовнішньої торгівлі України:

1 товарна структура українського експорту представлена нафтою, газом, тран­спортними засобами

2Україна забезпечує значний обсяг експортних операцій з країнами ЄС

3імпорт російських товарів приблизно вдвічі перевищує український експорт до Росії

4Україна має потужний експортний потенціал машинобудівної продукції

5товарна структура українського експорту представлена чорними металами, прокатом, залізними і марганцевими рудами

6Україна є найбільшим імпортером продукції чорної металургії

7найбільший зовнішньоторговельний обіг Україна має з Росією

Визначте основні тенденції розвитку хімічної промисловості світу:

1 основу сучасної хімічної промисловості становить основна хімія

2 зростання темпів розвитку галузей «тонкої хімії»

3 збільшення частки виробництва гумотехнічних виробів з натурального кау­чуку

4 основу сучасної хімічної промисловості становить хімія органічного синтезу

5 зниження темпів зростання фармацевтичної промисловості

6 перенесення виробництва пластмас до країн, що розвиваються

7 перехід галузей хімії органічного синтезу на переважно нафтогазову сировину

Визначте правильні твердження щодо населення та його господарської діяль­ності в Африці:

1 жителі Мадагаскару належать до монголоїдної раси

2 причиною просування пустелі Сахари на південь є діяльність людини

3 населення на материку розміщене нерівномірно, що зумовлено історичними причинами

4 більша частина африканців проживає в сільській місцевості

5 араби та бербери належать до негроїдної раси

6 тваринництво - основна галузь у сільському господарстві Африки

7 представники європейського походження найбільш пошире­ні в центральній частині материка

Виберіть правильні твердження щодо хімічної промисловості України:

1 кухонна сіль є сировиною для виробництва хлору та соди

2 основними районами хімічної промисловості є Донецький, Придніпровський, Прикарпатський, Причорноморський

3 хімічна промисловість є трудомісткою галуззю

4 виробництво гумотехнічних виробів і шин зосереджено в Білій Церкві та Києві

5 хімічні виробництва використовують різноманітну природну сировину і відходи

6 продукцією хімії органічного синтезу є кислоти, сода, міне­ральні добрива

7 видобуток самородної сірки здійснюється на Донбасі

Визначте істотні зрушення в структурі світового використання первинних енер­горесурсів у ХХ столітті:

1 широке використання сучасних видів палива - нафти та газу

2 значне зростання цін на вугілля і збільшення масштабів його видобутку в країнах, що розвиваються

3 збільшення масштабів експорту нафти і нафтопродуктів у країнах Західної Європи

4 розширення масштабів пошуків і використання горючих сланців, торфу, дров

5 підвищення цін на нафту і газ

6 збільшення частки горючих сланців, торфу і дров у ПЕБ світу

7 суттєве збільшення у світовому споживанні первинних енер­горесурсів частки країн, що розвиваються

Визначте правильні твердження щодо природи Анд:

1 найвищу у світі висоту снігової лінії мають Анди в екваторіальних широтах

2 в Андах порівняно незначна кількість льодовиків через недостатню кіль­кість опадів високо в горах

3 чим далі на північ, тим більше льодовиків в Андах

4 чим вищі гори і чим дальше вони від екватора, тим більша кількість висотних поясів

5 при зміні висотних поясів змінюється не тільки рослинність, а й ґрунти та тваринний світ

6 Анди простяглися в усіх кліматичних поясах Південної Америки, крім помірного

7 з просуванням від екватора на південь материка кількість висотних поясів в Андах збільшується

Виберіть ознаки, які характерні для топографічних карт:

1 великомасштабні

2 спотворення значні

3 дрібномасштабні

4 спотворення практично відсутні

5 середньомасштабні

6 за змістом - тематичні

7 за змістом - загальногеографічні

Визначте особливості розвитку вугільної промисловості, що призводять до еко­логічних проблем:

1 забруднення ґрунту, повітря, вод під час транспортування видобутої сировини

2 відчуження великих земельних територій

3 зменшення обсягів видобутку ресурсів

4 формування відвалів пустої породи у вигляді териконів5підвищення рівня ґрунтових вод

6зменшення необхідності рекультиваційних заходів

7відновлення природної рослинності через наявність у ґрунті корисних мікроелементів

Визначте правильні твердження щодо території, форми правління та типу дер­жавного устрою країн Північної Америки:

1США - парламентська республіка; федеративна держава

2територія США поділена на 48 штатів та федеральний округ Колумбія

3територія Канади включає материкову частину, Канадський Арктичний архіпелаг, о. Гренландія

4Канада - унітарна держава у складі Британської Співдружності Націй

5Мексика - монархічна держава, з федеративним устроєм

6Канада - монархічна держава з федеративним устроєм у складі Британської Співдружності Націй

7у складі США 50 штатів (включно з Аляскою і Гаваями) та федеральний (столичний) округ Колумбія

Визначте правильні твердження щодо клімату материка Північна Америка:

1 арктичні повітряні маси впливають лише на клімат півночі материка

2 вплив західних вітрів обмежують гори Аппалачі

3 над материком панують помірні, тропічні та екваторіальні повітряні маси

4 на кількість опадів в Кордильєрах впливає тепла Аляскинська течія

5 Північна Америка лежить в усіх кліматичних поясах, крім екваторіального

6 у переміщенні повітряних мас відіграють роль стокові вітри, західні і пасати

7 на більшій частині материка панує пасатна циркуляція пові­тряних масс

Виберіть правильні твердження, що стосуються лісопромислового комплексу.

1 деревне вугілля, смоли, дубильні речовини виробляє деревообробна промис­ловість

2 в Україні є достатня кількість сировини для розвитку лісопромислового комплексу

3 найбільш лісозабезпеченими районами України є Полісся та Українські Карпати

4 підприємства лісопромислового комплексу розміщуються рівномірно по території України

5 основним споживачем деревини є лісохімічна промисловість

6 забезпеченість потреб країни в лісовій сировині становить близько 20 %

7 на зменшення обсягів виробництва впливає насиченість вну­трішнього ринку імпортними товарами

Вкажіть країни, за рахунок яких відбулося розширення Європейського Союзу в ХХІ ст.:

1 Франція, Бельгія, Нідерланди, Ірландія

2 Румунія, Болгарія

3 Фінляндія, Швеція

4 Словаччина, Чехія, Польща, Угорщина, Словенія

5 Литва, Латвія, Естонія, Мальта, Кіпр

6 Україна, Словаччина, Чехія, Польща

7 Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Мальта

Визначте правильні твердження щодо кліматичних особливостей материка Єв­разія:

1 арктичні повітряні маси холодні й вологі

2 Північний Льодовитий океан не охолоджує, а, навпаки, утеплює суходіл Північної півкулі

3 Євразія знаходиться в усіх кліматичних поясах, лише два з них поділяють­ся на кліматичні області

4 материк знаходиться в усіх кліматичних поясах, крім екваторіального

5 основною причиною заболочення зони тундри є велика кількість опадів

6 на заході помірного поясу клімат мусонний, із сухою холодною зимою і вологим теплим літом

7 на території субекваторіального кліматичного поясу знаходиться Черапунджі - найвологіше місце на Землі

Виберіть характеристики тих річок, які належать до басейну Чорного моря:

1 Сіверський Донець - найбільша річка на сході, притока Дону

2 Дунай - дельта, порізана численними протоками, є місцем зимівлі багатьох птахів

3 Кальміус - річка протікає в посушливих районах, тому вона маловодна

4 Дністер - типова гірська річка у верхів'ї, у середній течії рівнинна, річище надзвичайно звивисте

5 Південний Буг - річка та її притоки порожисті, судноплавна лише в нижній течії

6 Західний Буг - тече в північному напрямку, притоки починаються і течуть на рівнинній території

7 Салгир - живиться переважно дощовими водами, у нижній течії пересихає

Виберіть правильні твердження щодо харчової промисловості України:

1 підприємства борошномельної промисловості орієнтуються на споживача і транспортні шляхи

2 підприємства цукрової промисловості розміщені переважно в степових райо­нах

3 підприємства рибної промисловості розміщуються в найбільших містах

4 найбільшими виробниками цукру є Вінницька, Черкаська і Полтавська області

5 у Херсонській області, Криму та Закарпатті розвинуті вирощування та переробка винограду

6 виробництво консервованого молока орієнтується на споживача

7 переважна частка олії виробляється із сої та ріпаку

Оберіть варіанти, у яких правильно поєднано назву міжнародної організації та мету її діяльності:

1 СНД - обєднання зусиль для експорту вугілля

2 ООН - підтримання міжнародної безпеки і миру у світі

3 ЄС - створення єдиного економічного простору

4 НАФТА - забезпечення солідарності в питанях вирішення екологічних проблем

5 ОПЕК - координація та уніфікація нафтової політики держав-учасниць

6 НАТО - лібералізація міжнародної торгівлі товарами

7 СОТ - сприяння міжнародному співробітництву у валютній сфері

Визначте правильні твердження щодо природних зон материка Північна Аме­рика:

1 у зоні тайги переважають підзолисті ґрунти

2 прерії - основна смуга землеробства

3 у зоні тайги відсутня багаторічна мерзлота

4 тайга - це заболочені безлісі простори із субарктичним кліматом

5пустелі розташовані в помірному, субтропічному і тропічно­му поясах

6зона тундри розташована тільки в межах арктичного кліма­тичного поясу

7степи Північної Америки називають пампою

Виберіть правильні твердження щодо фізико-географічного положення Украї­ни:

1Україна розташована в Західній півкулі

2більша частина нашої держави знаходиться в помірному кліматичному поясі

3крайня західна точка України знаходиться у Львівській області

4Україна на суходолі межує із сімома країнами

5максимальна відстань між західною і східною точками України становить 893 км

6на півдні наша держава має широкий вихід до Чорного та Азовського морів

7гори в Україні займають значну частину і є важкодоступни­ми

Виберіть правильні твердження, що стосуються промисловості будівельних ма­теріалів:

1промисловість будівельних матеріалів широко використовує відходи інших галузей промисловості

2промисловість будівельних матеріалів орієнтується на сировину та спожива­ча

3до головних районів промисловості будівельних матеріалів належить Донбас і Придніпров'я

4провідною серед галузей хімічної промисловості є склоробна

5основними центрами виробництва цементу є Київ і Слов'янськ

6виробництво бетону і залізобетонних конструкцій зосереджено в місцях видобутку сировини

7близько 90 % скла виробляють у Харкові

Вкажіть правильні поєднання назви країн та етапу формування політичної кар­ти світу:

1Російська імперія - середньовічний період

2Югославія - новітній період, другий етап

3Вавилонія - новий (колоніальний) період

4Чехія, Словаччина - новітній період, четвертий етап

5НДР, Югославія, Ізраїль - новітній період, другий етап

6Київська Русь, Месопотамія, Візантія - давній (античний) період

7Словенія, Хорватія Македонія - новітній період, четвертий етап

Виберіть правильні твердження, що стосуються літосфери:

1 астеносфера - внутрішня оболонка Землі, яка вкриває ядро

2 літосфера - це тверда оболонка Землі, що охоплює земну кору і верхню частину мантії

3 материкова земна кора має двошарову будову

4 океанічна земна кора складається з осадового і базальтового шарів

5 метаморфізація - процес перетворення гірських порід під дією високих температур і тиску в надрах Землі

6 людина може відчувати землетруси силою 1-2 бали

7 платформа - це рухома ділянка земної кори

Оберіть країни, що межують з Україною на заході:

1 Польща - державний кордон проходить по р. Буг і р. Прип'ять

2 Білорусь - державний кордон проходить по рівнині і лише на невеликому відтинку по Балтійському морю

3 Росія - країна з найдовшою протяжністю державного кордону

4 Угорщина - найкоротший державний кордон

5 Словаччина - державний кордон проходить по гірській місцевості

6 Молдова - державний кордон проходить по р. Дунай

7 Румунія - державний кордон на південному заході на двох відтинках

Виберіть правильні твердження, що стосуються населення України:

1 нині спостерігається тенденція до збільшення густоти населення на терито­рії України

2 в Україні спостерігається явище депопуляції

3еміграція - приїзд іноземців до країни

4маятникова міграція - регулярне переміщення людей з одного населеного пункту в інший зі зміною місця проживання

5корінним населенням України є українці та кримські татари

6найбільша українська діаспора проживає в США

7другим за чисельністю населення містом України є Харків

Зазначте напрями розвитку сільського господарства, що забезпечать збільшен­ня виробництва сільськогосподарської продукції у світі та вирішення продо­вольчої проблеми:

1розвиток дрібнотоварного сектору

2підвищення родючості ґрунтів (досягнення агромеліорації і агрохімії)

3введення більш продуктивних порід домашньої худоби

4підвищення врожайності сільськогосподарських культур

5поширення екстенсивного м'ясного скотарства в зоні тайги

6поширення зернових культур (пшениці, кукурудзи) у більш північні райони на більш родючі підзолисті ґрунти

7збільшення кількості зайнятих у сільському господарстві в африканських країнах

Виберіть твердження, що стосуються Євразії:

1 іменем шотландського мандрівника Маккензі названо один з гідрологічних об'єктів материка

2 у материк глибоко врізається Ботнічна затока

3 на материку знаходиться найсолоніше озеро світу

4 в Альпах відсутній пояс вічних снігів і льодовиків

5 на материку є і гірські, і покривні льодовики

6 найбільша за площею лісова зона на материку - широколисті ліси

7 більша частина материка лежить у Західній півкулі

Виберіть правильні твердження щодо мінерально-сировинних ресурсів України:

1 найбільший кам'яновугільний басейн в Україні - Львівсько-Волинський

2 на Карпатський нафтогазовий регіон припадає 80 % видобутку нафти і газу в Україні

3 найбільший буровугільний басейн України - Дніпровський

4 у Бовтиському родовищі зосереджені великі запаси горючих сланців

5 у Нікопольському басейні видобувають залізні руди

6ртутні руди (кіновар) зосереджені у Микитівському родовищі

7кам'яну сіль видобувають у Стебниківському родовищі

Виберіть правильні твердження, що стосуються паливно-енергетичного комп­лексу:

1провідними галузями паливної промисловості України є торф'яна і горючесланцева

2Червоноград, Шахтарськ - центри видобутку кам'яного вугілля Львівсько- Волинського басейну

3АЕС забезпечують 45-47 % усієї електроенергії, виробленої в країні

4атомна електроенергетика належить до альтернативних способів одержання енергії

5ТЕЦ виробляють одночасно електричну і теплову енергію

6Шебелинське, Єфремівське газові родовища знахо­дяться у Карпатському нафтогазоносному регіоні

7Дніпровський буровугільний басейн знаходиться на лівому березі Дніпра

Вкажіть причини й наслідки, що формують глобальну екологічну проблему, пов'язану з потеплінням клімату:

1збільшення площ пустельних територій

2розширення межі зони арктичних пустель

3зміна газової структури атмосфери

4збільшення кількості опадів у зоні пустель

5збільшення кількості теплових електростанцій

6збільшення густоти гідрографічної сітки в зоні степу

7збільшення територій природно-заповідного фонду

Виберіть твердження, що стосуються Північної Америки:

1 на материку знаходиться найдовша у світі Мамонтова печера

2 на материку є річка Оріноко - притока Міссісіпі

3 найдовша гірська система материка перекладається як «мідні гори»

4 найвищу на материку температуру зареєстровано в Долині Смерті

5 залишок давнього материка Північної півкулі - Гондвана

6 на материку є природна зона тайги

7 на материку знаходиться найвисокогірніше озеро світу

Виберіть правильні твердження, що стосуються металургійного комплексу України:

1чорна металургія за обсягами виробництва випереджає всі галузі промисло­вості України

2серед галузей кольорової металургії найкраще розвинена алюмінієва про­мисловість

3чорна металургія зосереджена в Придніпровському, Донецькому, Причорноморському районах

4залізні руди зосереджені в Керченському, Білозерському, Криворізькому, Нікопольському басейнах

5запаси коксівного вугілля зосереджені переважно в Донецькому басейні

6кольорова металургія України має значні сировинні джерела

7підприємства вторинної кольорової металургії розміщують переважно біля джерел сировини

Вкажіть напрямки розвитку, які необхідні для подолання відсталості країн, що розвиваються:

1збільшення масштабів кредитування МВФ країн, що розвиваються

2посилення монокультурності сільського господарства

3вибір шляху економічних перетворень

4реалізація досягнень науково-технічного прогресу

5підвищення цін на готову продукцію

6інтеграція в світове господарство

7збільшення масштабів видобутку мінеральної сировини

Визначте правильні твердження щодо Океанії:

1 в Океанії всі острови коралового походження

2 до складу Океанії входить більше 10 тис. островів

3 острови Океанії знаходяться в Тихому та Індійському океанах

4 Нова Гвінея - найбільший острів Океанії

5 більша частина Океанії лежить між Північним і Південним тропіками

6 усі острови Океанії - залежні території

7 до складу Океанії належать острови, що розташовані в океанах Південної півкулі

Виберіть правильні твердження щодо клімату України:

1 континентальність клімату зростає у західному напрямку

2 максимальна кількість опадів за рік випадає у східній частині України

3на Південному березі Криму тип клімату субтропічний середземноморського типу

4основна кількість опадів в Україні випадає у вигляді дощу

5найбільшу кількість сонячної радіації отримує південь нашої країни

6над територією України панують тропічні повітряні маси

7опади в Україну надходять в основному з Арктики

Виберіть правильні твердження, що стосуються сільського господарства України:

1рослинництво за обсягами виробленої продукції суттєво випереджає тварин­ництво

2меліорація - сукупність заходів, спрямованих для поліпшення родючості земель

3у структурі виробництва зерна більша частина припадає на кукурудзу

4найбільшу посівну площу серед технічних культур охоплює цукровий буряк

5цукровий буряк - культура степової зони

6в Україні виділяють чотири зони сільськогосподарської спеціалізації

7скотарство - провідна галузь тваринництва України

Вкажіть правильні твердження щодо зовнішніх економічних зв'язків світу:

110 % товарообігу у світовій зовнішній торгівлі припадає на високорозвинені країни

2понад половину туристичного потоку і надходжень від туризму припадає на Європу

3найбільше додатне сальдо завнішньоторговельного обігу має Німеччина

4найпотужніший зі світових товаропотоків сполучає Північну Америку й Азію

590 % світового товарообігу забезпечує торгівля промислово розвинених країн Західної Європи

6у товарній структурі світової торгівлі домінує мінеральна сировина та паливо

7у промислово розвинених країнах світу на частку видобувної промисловості припадає 90 % їхнього експорту

Визначте правильні твердження щодо рельєфу Африки:

1Атлаські гори утворилися в кайнозойську еру

2північну і західну частину Африки називають Низькою Африкою

3на крайньому півдні Африки лежать старі зруйновані Капські гори

4найвища точка Африки знаходиться в Атлаських горах

5вершина гори Кіліманджаро не має багаторічних снігів і льодовиків, оскільки її найвища точка знаходиться нижче снігової лінії

6западини Конго, Чад, Калахарі утворилися в результаті підняття давньої платформи

7більшу частину Африки займають гори

Виберіть правильні твердження щодо внутрішніх вод України:

1річки України належать до басейнів Чорного, Азовського та Балтійського морів

2Шацькі озера мають карстове походження

3озеро Синевир льодовикового походження

4водоспад Шипот найвищий в Україні

5басейн Дунаю займає найбільшу площу в Україні

6найдовший канал в Україні - Північно-Кримський

7найбільша густота річкової сітки на Причорноморській низовині

Вкажіть можливі напрямки інтеграції України у світове господарство:

1 аграрний сектор (можливості збільшення частки сільськогосподарської про­дукції в експорті країни)

2 значні можливості виробництва у сфері легкої промисловості

3 потужні можливості виробництва молібдену та ванадію

4 розвинуті можливості туристично-готельного бізнесу

5 транзитний потенціал (транзит газу й нафти з Росії)

6 розвинуте автомобілебудування

7 використання потенціалу чорної металургії та хімічної промисловості

Вкажіть найбільш важливі види міжнародних зв'язків:

1 міжнародний туризм

2 експертно-консультативні послуги

3 міжнародна торгівля

4 кредитно-фінансові зв'язки

5 рекламні послуги

6 міжнародний консалтинг

7 інжинірингові послуги

Виберіть правильні твердження:

1 силу і напрямок вітру визначають за допомогою флюгера

2 на Землі закономірно чергуються дев'ять поясів атмосферного тиску

3 нічний бриз дме з моря на суходіл

4 пасати належать до постійних вітрів

5 екваторіальні повітряні маси - жаркі, сухі і запилені

6 мусони - це змінні вітри

7 з висотою атмосферний тиск збільшується

Виберіть правильні твердження щодо природних комплексів України:

1 Кримські гори - область альпійської складчастості, характеризується специ­фічністю і неповторністю рис природи у межах України

2 Чорне море має найбільшу віддаленість від океану, береги низькі, заболочені

3 степ охоплює 40 % території, головна ознака - безлісі і безмежні відкриті простори

4 Українські Карпати - молодий комплекс, утворився після Дніпровського зледеніння

5лісостеп за умовами зволоження і теплозабезпечення поділяється на три під­зони

6мішані і широколисті ліси охоплюють 20 % території на півночі України в межах Поліської низовини

7Східноєвропейська рівнина характеризується переважанням тайгових ландшафтів

Виберіть правильні твердження, що стосуються господарства України.

1Україна - аграрно-індустріальна держава світу

2легка і харчова промисловість належать до галузей групи «Б»

3у загальному обсязі легка промисловість переважає над важкою

4промисловість - галузь виробничої сфери

5промисловий вузол - найменший елемент територіальної структури госпо­дарства

6комбінування - одна з основних форм організації виробництва

7сільське господарство - галузь невиробничої сфери

Визначте правильні твердження щодо господарства країн Північної Америки:

1половина світового виробництва целюлози припадає на США і Канаду

2близько половини світового збору кукурудзи припадає на США

3одна з провідних галузей економіки Канади - видобувна промисловість

4перше місце за пасажироперевезенням у США належить залізничному тран­спорту

5атомні електростанції Канади виробляють 50 % електроенергії

6у США кількісно переважають гідроелектростанції

7основна частка електроенергії у Північній Америці виробляється на АЕС

Визначте правильні твердження щодо кліматичних особливостей Південної Америки:

1 більша частина Південної Америки знаходиться в межах жаркого теплового поясу

2 панівні вітри на материку - західні

3 пасати приносять на материк опади, оскільки формуються над Атлантичним океаном

4 Бразильська і Гвіанська течії не сприяють утворенню опадів на материку

5 рівнинний рельєф сходу дає змогу пасатам проникати в глиб материка

6 південь материка знаходиться під впливом пасатів

7 північна частина Південної Америки розташована у помірно­му кліматичному поясі

Виберіть правильні твердження щодо рудних родовищ в Україні:

1 Керченський басейн сформувався в сприятливих (у минулому) умовах для осадового накопичення заліза

2 Микитівське родовище - родовище ртуті, пов'язане із Закарпатським про­гином

3 Кременчуцький район - найбільший район видобутку залізних руд, розта­шований у межах Дніпровсько-Донецької западини

4Іршанське родовище - найперспективніший золотоносний регіон у межах Передкарпаття

5Білозерський район - третій за значенням залізорудний район, розташова­ний на півдні Українського щита

6Криворізький басейн - найбільше скупчення залізних руд у країні, розташований у центральній частині Українського щита

7Побузьке родовище - родовище алюмінієвих руд, розташо­ване у Дніпропетровській області

Виберіть правильні твердження, що стосуються територіального поділу України:

1Столичний економічний район повністю розміщений в зоні лісостепу

2Придніпровський район розміщений у степовій природній зоні

3Центральний економічний район має аграрно-індустріальне спрямування

4калійні солі зосереджені у Подільському економічному районі

5Придніпровський економічний район має вихід до Азовського моря

6у Столичному економічному районі спостерігається найвища густота населення в країні

7на території Столичного і Донецького економічного районів є центри літакобудування

Визначте правильні твердження щодо країн Латинської Америки:

1серед країн регіону на Чилі припадає значна частка видобутку міді, Мексика лідирує за видобутком срібла, Бразилія - залізної руди

2на Бразилію, Мексику, Аргентину, Колумбію припадає 2/3 виробництва продукції аграрного сектору в регіоні

3у регіоні Латинська Америка середній рівень урбанізації становить близько 90 %

4у регіоні Латинська Америка переважаючою релігією є протестантство

5в енергетиці регіону головним ресурсом є нафта

6Аргентина і Болівія мають великі масштаби розвитку нафтохімії

7усі країни Латинської Америки (крім Куби) належать до групи високорозвинених країн

Вкажіть причини, чому в Антарктиді клімат найбільш холодний і суворий на земній кулі:

1географічне положення материка

2материк віддалений від інших материків

3материк омивається водами трьох океанів

4материк має значну висоту над рівнем моря

5на материку тривалий полярний день і тривала полярна ніч

6на материку велике значення альбедо (90 %)

7вплив океанічних течій

Оберіть правильні твердження щодо природних комплексів, що виділяють на території України:

1лісостеп: рельєф комплексу переважно низинний, сформований на піщаних і супіщаних відкладах льодовикового походження

2Азовське море - це море рифтових зон, на глибині 200 метрів розташований шар сірководню

3мішані і широколисті ліси: у межах комплексу розташовані висотні пояси, що відрізняються ландшафтами

4Кримська гірська країна - це складчасто-брилові гори асиметричного харак­теру - куести, подекуди невисокі гори із заокругленими вершинами - лако­літи

5Карпатська гірська країна: головну роль у геологічній будові відіграють осадові товщі пісковику, мергелю, сланців, що отримали назву - карпат­ський фліш

6Східноєвропейська рівнинна країна: цей комплекс виділено на основі спільності тектонічної будови території та макро­рельєфу

7степ: у межах комплексу ландшафти змінюються від широ­колистих лісів на заході до лучно-степових на сході

Виберіть правильні твердження, що стосуються промисловості України:

1 транспортне і сільськогосподарське машинобудування орієнтується на мета­лургійні бази

2 у Кіровограді виробляють тракторні плуги

3 кухонна сіль є сировиною для виробництва хлору та соди

4 основними районами хімічної промисловості є Донецький, Придніпровський, Приазовський

5 основні лісозаготівельні райони України - Українські Карпати і Полісся

6 промисловість будівельних матеріалів широко використовує відходи інших галузей промисловості

7 легка промисловість повністю задовольняє потреби населен­ня країни

Визначте правильні твердження щодо населення країн Північної Америки:

1 показник індексу розвитку людського потенціалу найвищий у Канаді

2 досить поширений процес субурбанізації: 40 % американців живе в перед­містях

3 мегалополіс «БосВаш» має іншу назву «Приозерний»

4 для США характерний другий тип відтворення населення

5 частка фермерського населення у США становить 2 %, у Канаді - 4 %

6 американці європейського походження становлять 90 % населення США

7 густота населення в Канаді становить 15 осіб/км2

Визначте правильні твердження щодо природи Австралії:

1 Косцюшко - єдиний діючий вулкан материка

2середня висота материка не перевищує 300 метрів

3Австралія є частиною давнього материка Гондвана

4більша частина материка лежить у субтропічному кліматичному поясі

5материк цілорічно знаходиться під впливом північно-схід­них пасатів

690 % тварин материка - ендеміки

7Австралія - найвологіший материк земної кулі

Наведіть приклади кліматичних показників та явищ, що відображаються на синоптичній карті:

1рух антициклонів

2межі кліматичних поясів

3рух атмосферних фронтів

4річна кількість опадів

5межі теплових поясів

6абсолютні (min, max) показники температур

7напрямок і швидкість вітру

Виберіть правильні твердження щодо транспорту України:

1найбільший газопровід, що проходить через територію України, - «Дружба»

2повітряний транспорт спеціалізується переважно на перевезенні вантажів

3через річку Дніпро Україна має зв'язки з багатьма європейськими державами

4найбільша густота залізниць у Донбасі та Придніпров'ї

5найдешевшим видом транспорту є водний

6малий каботаж - це перевезення між портами одного моря

7великий каботаж - це перевезення в межах різних морів двох держав

Визначте правильне твердження щодо розвитку автомобілебудування у світі:

1найвідоміші автомобілебудівні концерни США - «ФІАТ» і «Рено»

2провідне місце у світовому автомобілебудуванні належить Росії

3лідером світового автомобілебудування є Японія

4значні потужності автоскладання сворено у країнах Південно-Східної Азії, що орієнтуються на дешеву робочу силу

5Україна сворила унікальні технології хімічної промисловості для обслугову­вання автомобілебудування світу

6автомобілебудування Німеччини значною мірою зорієнтоване на експорт

7Індія - значний експортер автомобілів разом з Японією

Відкриті питання:

1. Назвіть основні об'єкти політичної карти світу за політико-територіальними ознаками та дайте їх коротку характеристику (визначення).

2. Перелічіть основні демографічні проблеми України.

3. Вкажіть пострадянські країни, охарактеризуйте головні особливості господар­ства цих країн.

4. Складіть схему взаємозв'язків автомобілебудування з іншими галузями госпо­дарства.

5. Назвіть та охарактеризуйте основні галузі невиробничої сфери України.

6. Охарактеризуйте основні ознаки раціонального і нераціонального природоко­ристування.

7.Охарактеризуйте основні експортні галузі економіки України. На які країни припадає найбільша частка експорту з України?

8. Вкажіть чинники, що впливають на розміщення населення світу і наведіть при­клади їх впливу.

9. Перелічіть і коротко схарактеризуйте основні форми рельєфу України.

10. Вкажіть основні причини міграцій у сучасному світі та наведіть приклади про­яву названих причин.

11. Наведіть класифікацію корисних копалин.

12. Перелічіть, наводячи приклади, умови, необхідні для формування міжнарод­ного поділу праці.

13. Назвіть і охарактеризуйте корисні копалини, за запасами яких Україна посі­дає провідне місце у Європі і світі.

14. Охарактеризуйте вплив НТР на технічну і технологічну базу господарства світу.

15.Охарактеризуйте загальні риси рельєфу своєї області.

16. Охарактеризуйте зміни в паливно-енергетичному балансі світу, що відбулися в ХХ ст.

17.Назвіть і охарактеризуйте основні кліматотвірні чинники, які формують клі­мат України.

18. Дайте коротку оцінку динаміки розвитку чорної металургії світу. Чи збігається розміщення сировинних баз з розміщенням основних центрів металургійного виробництва? Поясніть з'ясовані особливості географії чорної металургії світу.

19.Перелічіть і охарактеризуйте найбільші річкові басейни України.

20. Державний кордон, його функції. Назвіть етапи встановлення державних кор­донів. Функції державного кордону України.

21.Cхарактеризуйте природно-ресурсний потенціал Західної Європи.

22.Cхарактеризуйте живлення і особливості режиму рівнинних і гірських річок України. Наведіть приклади.

23. Дайте коротку характеристику обробної промисловості США.

24.Визначте найпоширеніші типи озер на території України. Наведіть приклади.

25. Дайте коротку характеристику експортних галузей Канади.

26.Складіть схему галузевої структури промисловості України. Схарактеризуйте одну з галузей на вибір.

27. Дайте характеристику транспорту Японії.

28.Поясніть мету створення водосховищ. Наведіть приклади. Вкажіть на еколо­гічні проблеми, які супроводжують експлуатацію водосховищ на Дніпрі.

29. Назвіть, за якими ознаками класифікують географічні карти. Наведіть прикла­ди сфер, де вони застосовуються.

30. Дайте коротку характеристику і вкажіть особливості географії сільського госпо­дарства Китаю.

31.Поясніть взаємозв'язок між компонентами природи на прикладі одного з ланд­шафтів.

32. Охарактеризуйте паливну промисловість Росії.

33.Охактеризуйте основні категорії територій і об'єктів природно-заповідного фон­ду України. Наведіть відомі вам приклади.

34. Охарактеризуйте рекреаційні ресурси світу. Наведіть приклади об'єктів Всесвітньої спадщини у світі та Україні.

35. Дайте коротку характеристику обробної промисловості ФРН.

36.Охактеризуйте географію несприятливих погодно-кліматичних явищ в Україні.

37. Назвіть галузі промисловості Франції, які спираються на використання влас­них природних ресурсів.

38.Спрогнозуйте зміни клімату в Криму за відсутності Кримських гір.

39. Розкрийте сутність поняття «міжнародні відносини». Наведіть приклади гло­бальних і регіональних міжнародних відносин.

40. Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв'язки Великої Британії.

41.Назвіть і охарактеризуйте основні генетичні форми рельфу України.

42. Дайте коротку характеристику природно-ресурсного потенціалу країн Латинської Америки.

43.Які наслідки для екосистеми матиме підвищення солоності вод Азовського моря?

44. Охарактеризуйте причини виникнення конфліктів у світі. Розкрийте географію

основних сучасних воєнно-політичних конфліктів.

45. Розкрийте особливості кількісних і якісних змін на політичній карті світу в

новітній період.

46. Географічна оболонка. Її загальні закономірності.

47. Австралія. Особливості клімату материка. Унікальність органічного світу.

48. Антарктида. Відкриття та сучасні наукові дослідження, їх географічне значення. Україна - антарктична держава.

49. Екологічні проблеми світу. Території, що знаходяться під особливою охороною, їх значення для людства.

50. Північна Америка. Особливості географічного положення та берегової лінії материка.

51. Внутрішні води Південної Америки, їх господарське значення.

52. Промисловість США. Основні міжгалузеві системи промисловості.

53. Повітряні маси. Типи повітряних мас та їх рухи.

54. Нафтова і газова промисловість України, основні райони видобутку нафти й газу. Проблеми забезпечення ними України.

55. . Трудові ресурси України, їх структура. Нерівномірність у забезпеченні трудовими ресурсами окремих регіонів.

56. Основні типи країн Європи.

57. Лісостепова зона України. Степова зона України.

58. Світове господарство, основні етапи його формування.

59. Погода. Характеристика її складових.

60. Кількість населення Землі, його природний рух, демографічна ситуація в світі.

 Тестові завдання з однією правильною відповіддю | Темпи росту
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати