Головна

Педагогічні погляди філософів Стародавньої Греції (Сократа, Платона, Арістотеля, Демокріта ). | Середньовічні університети (XІІ - XY ст.). Започаткування демократичних освітніх ідеалів. Ідеали перших світових і вітчизняних університетів сьогодні. | Лицарство в середні віки. Суспільно - педагогічна характеристика. | Гуманізм середньовіччя (Вінцент із Бове, Віторіно де Фельтре, Ф. Рабле, М. Монтень). | Демократичні і гуманістичні ідеали пед. концепції Я. Коменського. | Велика дидактика» Я. А. Коменського - узагальнення досвіду теорії і практики освіти і виховання попередніх епох. | Реальна освіта у визначеннях представників пед. думки Західної Європи (Д. Локк, Я. Коменський, Ж. - Ж. Руссо). | Теорія вільного виховання Жан - Жака Руссо та її послідовники Л. Толстой, К. Вентцель, Я. Корчак, М. Монтессорі, В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі. | Протиріччя політичних і філософських передумов у теоретичній спадщині Д. Локка. Д. Локк - прибічник реальної освіти . | Принцип природо відповідності (Ж. - Ж. Руссо, , Я. Коменський, Й. Г. Песталоцці, Ф. Фребель, Л. Толстой, В. Сухомлинський) в історії педагогіки. |

Теорія розвиваючого навчання за Й. Г. Песталоцці і А. Дістервергом.

  1. А) Словесні методи навчання
  2. Адаптація студентів-першокурсників до навчання у вузі
  3. Алгебра і теорія чисел
  4. АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ З ПОЗИЦІЙ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
  5. Аналіз особистих досягнень студентів, перспектив навчання на подальшому етапі
  6. АНАЛІЗ УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ
  7. АНАЛІЗ УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ

У результаті багаторічних експериментів і роздумів дослідник розробив власний метод, який так і називається "метод Й. Песталоцці", спрямований на те, щоб не лише навчити дитину наукам, а й забезпечити розвиток усіх її задатків і здібностей. Захоплений пошуками шляхів реалізації ідеї розвиваючого навчання, він розробляє теорію елементарної шкільної освіти, складовими якої є: розумове, фізичне і моральне виховання. Теорію освіти (формування людської особистості) дослідник назвав елементарною, бо вона вимагає, щоб вихователь, здійснюючи природовідпо- відний розвиток розумових, фізичних і моральних сил дитини, завжди спирався на початкові основи освіти, від найпростіших елементів до складніших.

Фрідріх Вільгельм Адольф Дистервег (1790-1866) - видатний німецький педагог-демократ, послідовник Песталоцци, що зробив подальший крок вперед у розробці теорії розвиваючого навчання. Створив дидактику розвивального навчання, основні вимоги якої виклав у вигляді 33 законів і правил навчання: навчати природо відповідно, враховуючи особливості дитячого сприйняття; від прикладів іти до правил, від предметів і конкретних уявлень про них - до самих понять; ознайомлення дітей із предметами, безпосередньо доступними для органів відчуття; продумування і усвідомлення дитиною всього чуттєво сприйнятого нею навчального матеріалу; у пізнанні учнями нового іти "від близького до далекого", "від простого до складного", "від легшого до труднішого", "від відомого до невідомого"; навчальний матеріал засвоювати усвідомлено; вчити дітей чіткому і ясному викладу вивченого; повертатися до пройденого так часто, щоб воно не могло зникнути з пам'яті; "не поспішати при вивченні основ"; у процесі навчання формувати волю, почуття і поведінку особистості; не сповіщати істину, а вчити дітей її знаходити; використовувати методи, які не привчають учня до звичайного сприйняття і пасивності, а "збуджують у ньому самодіяльність".Й. Г. Песталоцці. Основи початкової освіти. Спроби гармонізувати класичну і реальну освіту | Й. Ф. Гербарт. Внесок в педагогіку як в наукову дисципліну.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати