Головна

Структура процесу виховання | Форми навчання | За способом проведення |

А. Макаренко

  1. А. С. Макаренко
  2. А. С. Макаренко в опыте послевоенной школы
  3. А. С. Макаренко написал
  4. А. макаренко. Авторська педагогічна концепція. Сучасники при педагогічну концепцію А. макаренка
  5. А. с. Макаренко
  6. А. с. Макаренко «Проблемы школьного советского воспитания.

Стадії розвитку групи за А. макаренком:

1) вимогу до групи ставить керівник (ззовні);

2) вимогу до групи ставить актив (офіційні лідери);

3) вимогу до групи ставить група оцінення.

35. Актив як орган управління групою, їх функції і умови ефективної діяльності

Наявність учнівського активу в класі є запорукою його нормального існування як колективу. Актив добровільно делегується уже у групах-асоціаціях, де з'являється можливість виробити внутрішньо групову ієрархію. Для розвитку групи необхідно, що актив обирався із тих учнів, які мають відповідні лідерські та організаторські здібності, та був підзвітний колективу.

Активу учнівський колектив доручає (функції): 1) планувати громадські справи, 2) розподіляти доручення між учнями, 3) перевіряти їх виконання, 4) координувати роботу в колективі, 5) організовувати спільну позакласну діяльність (вечори, екскурсії тощо). Актив класу є сполучною ланкою між учнівським та педагогічним колективом.

Умови ефективної діяльності учнівського активу: Він не може бути призначеним штучно; він повинен мати вплив (як інституційний, так і особистісний) на колектив; він повинен уміти: ставити цілі перед групою; організовувати процес вільного інформаційного потоку; створювати прості для розвитку ідей, ініціативи; підсумовувати результати діяльності; розвивати механізми внутрішнього контролю.

Лідери у дитячих та юнацьких групах

Лідерство - феномен колективу. Завдяки його внутрішній будові завжди виділяються певні особи, які впливають на ЖД групи більше, ніж інші. Виділяють лідерів-організаторів, емоційних та абсолютних лідерів (які поєднують риси перших і других). лідери виявляються уже в номінальних групах. Однак на фоні такої групи найшвидше виділяються т. з. «козакуючи лідери» (за Петровським) - люди, які є достатньо активними для того, щоб діяти в умовах невизначеності, хаосу, та які часто демонстративно акцентують на собі увагу. В умовах, коли ззовні групі задані жорсткі моделі і способи поведінки, сферою діяльності лідерів стають міжособистісні стосунки. у грапах-асоціаціях уже досить чітким є поділ на офіційних та неофіційних лідерів. Якщо зовнішнє середовище призначає емоційного лідера офіційним організатором, то він втрачає свій вплив. Частина із неофіційних лідерів розпочинає боротьбу за офіційне лідерство.Теорії лідерства:-теорія рис особистості («теорія великої людини») - лідер володіє певною сукупністю особистісних якостей, які виділяють його з колективу. Це можуть бути відмінні організаторські здібності, навики з риторики, впевненість в собі, ініціативність;-теорія поведінки - акцентує увагу не на внутрішніх якостях лідера, а на його зовнішній поведінці, у якій ці якості акцентуються. Вчені виділяють два основних спрямування поведінки лідера: на колектив (тобто на забезпечення позитивного клімату) і на результат (тобто на досягнення цілей);-діяльнісна (синтетична) теорія - доцентрова тенденція діяльності. У ході тривалої співпраці - рух до управління найкомпетентніших.

49. Сутність процесу навчання

Під поняттям викладання сьогодні розуміють упорядковану діяльність педагога, спрямовану на реалізацію цілей навчання, забезпечення управління навчально пізнавальної діяльності учнів. Під поняттям учіння-процес у ході якого на основі пізнання вправляння та набутого досвіду виникають нові форми поведінки і діяльності. Зрозуміло, що протікання процесу навчання не можливе без взаємодії співробітництва, партнерства між педагогами і учнями. Процес навчання є складною цілісною системою. Найважливішими його компонентами є цільовий, стимуляційно мотиваційний, змістовий, операційно діяльнісний, оцінно результативний.

 М-ди самовиховання. | Етапи формування уявлень, методика формування наук. понять.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати