Головна

Тема 11. Моделі розвитку науки: класична, некласична, постнекласична парадигми

  1. Cубстанційні та несубстанційні моделі світу
  2. IV. ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ ЯК ЛОГІЧНЕ ПРОДОВЖЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСИЧНОГО ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА.
  3. Oslash; сприяє формуванню пізнавальних якостей, особливостей, активності, самостійності, інтересу до знань, а також розумовому розвитку студентів.
  4. А. В. ТОЛСТИХ ВВАЖАЄ, ЩО ПРЕДМЕТ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ - «ОСОБИСТІСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЇЇ ОНТОГЕНЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ». ЯК ВИ РОЗУМІЄТЕ ЦЕ ТВЕРДЖЕННЯ?
  5. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
  6. Актуальні проблеми і перспективи розвитку ЄС.

1. Яка філософська течія XIX ст. розробляє проблему співвідношення науки та філософії?

а) неотомізм; б) позитивізм; в) екзистенціалізм; г) герменевтика.

2. Яка філософська течія започатковує епістемологію як самостійну ділянку філософії?

А. Філософія життя. В. Структуралізм. С. Позитивізм. D. Екзистенціалізм.

3. Епістемологія - це:

а) форма практичної діяльності; б) теорія знання; в) духовне начало; г) інша назва філософії.

4. Предметом дослідження епістемології є:

а) наукові засади релігійного світобачення

б) морально-етичні ідеали та норми поведінки

в) філософські засади наукової картини світу

г) технічні досягнення цивілізації

5. Чи вірно, що О. Конт обґрунтовував ідею побудови світоглядно нейтральної філософії, яка рефлектує над науковим знанням?

а) так; б) ні.

6. Виберіть представників першого позитивізму:

а) Оґюст Конт; б) Іманіїл Кант; в) Джон Берклі; г) Джон Міл; д) Герберт Спенсер; е) Гельмут Плеснер.

7. Чи вірно, що, на думку перших позитивістів, філософія повинна відмовитися від метафізичної проблематики?

а) так; б) ні.

8. Універсальним методом класичної науки, за О. Контом, є:

а) суб'єктивно-феноменальний; б) спостереження; в) одкровення; г) моделювання.

9. До головних особливостей класичної науки можна зарахувати, за позитивістами:

а) емпіричний характер її змісту

б) об'єктивність

в) суб'єктивність

г) предметність

д) прикладний характер знань

е) замкнутість у межах формальної логіки

10. Виберіть правильну відповідь: Метод - це

а) система регулятивних принципів пізнавальної і практичної діяльності

б) система поглядів на світ і місце людини в ньому

в) система цілеспрямованого й планомірного сприйняття предметів і явищ дійсності

г) науково обґрунтоване припущення про причинову зумовленість певних явищ

11. Чи вірно, що основним методом класичної науки було спостереження?

А. Так. В. Ні.

12. Які з нижче наведених методів наукового пізнання є емпіричними?

А. Аналіз. В. Вимірювання. С. Експеримент. D. Моделювання. Е. Порівняння.

13. Виберіть правильну відповідь:

А. Порівняння - це мисленнєве встановлення схожості об'єктів.

В. Порівняння - це практичне встановлення схожості об'єктів.

С. Порівняння - це відображення властивостей об'єкта у свідомості суб'єкта.

14. Виберіть правильну відповідь:

А. Вимірювання - це комп'ютерне моделювання властивостей об'єкта.

В. Вимірювання - це мисленнєве встановлення якісних характеристик об'єкта.

С. Вимірювання - це практичне встановлення кількісних характеристик об'єкта.

15. Які з нижче наведених методів наукового пізнання є загальнологічними?

А. Синтез. В. Порівняння. С. Узагальнення. D. Аналогія. Е. Вимірювання.

16. Виберіть правильну відповідь: Спостереження - це

А. Цілеспрямоване, планомірне і систематизоване сприйняття предметів і явищ;

В. Цілеспрямована зміна об'єкта з метою з'ясування його зв'язків та відношень;

С. Цілеспрямована зміна умов існування об'єкта з метою його всебічного вивчення.

17. Вихідним принципом класичної науки є:

а) принцип невизначеності; б) принцип фальсифікації; в) принцип спостережуваності.

18. Чи вірно, що в класичній науці (фізиці) спостереження опосередковане приладами, які взаємодіють з об'єктом?

А. Так. В. Ні.

19. Виберіть правильну відповідь:

А. Аналогія - це мисленнєве розкладання об'єкта на складові елементи.

В. Аналогія - це практичне встановлення схожості об'єктів.

С. Аналогія - це мисленнєве встановлення схожості об'єктів.

20. Виберіть правильну відповідь: Абстрагування як метод пізнання - це

А. Ідеальне розкладання предмета на складові частини.

В. Ідеальне спрощення об'єкта шляхом виділення одних рис та нехтування іншими.

С. Сходження думки від окремих явищ до загальних понять

D. Ідеальне об'єднання в ціле раніше виділених частин предмета.

21. Виберіть правильну відповідь: Синтез як метод пізнання - це

А. Сходження думки від окремих явищ до загальних понять.

В. Рух думки від загального поняття до пізнання окремого.

С. Ідеальне розкладання предмета на складові частини.

D. Ідеальне об'єднання в ціле раніше виділених частин предмета.

22. Виберіть правильну відповідь: Аналіз як метод пізнання - це

А. Сходження думки від окремих явищ до загальних понять.

В. Рух думки від загального поняття до пізнання окремого.

С. Ідеальне розкладання предмета на складові частини.

D. Ідеальне об'єднання в ціле раніше виділених частин предмета.

23. Які об'єкти досліджує класична наука?

А. Замкнуті статичні системи. В. Відкриті статичні системи.

С. Відкриті динамічні системи. D. Замкнуті динамічні системи.

24. ―Еволюція‖ у розумінні Г. Спенсера - це:

а) абсолютний загальний елемент досвіду, який дає можливість зрозуміти будь-які явища

б) правильне пізнання неорганічної та органічної природи

в) вивчення космічних тіл

г) духовна діяльність людини

26. Чи вірно, що матеріалістична діалектика є методологією одноваріантного, прогресивного розвитку замкнених динамічних систем?

А. Так. В. Ні.

27. Яке поняття характеризує модель розвитку класичної науки?

А. Лінійно-кумулятивна. В. Лінійно-некумулятивна. С. Нелінійно-кумулятивна.

28. Принципом розвитку класичної науки як системи знання є:

А. Критицизм. Б. Кумулятивізм. В. Проліферація. Г. Верифікація.

29. Хто започаткував філософський напрям - критичний раціоналізм?

а) Карл Попер; б) Ґастон Башляр; в) Імре Лакатош; г) Ілля Пригожин.

30. Об'єктом некласичної науки є:

а) замкнені статичні системи; б) замкнені динамічні системи; в) відкриті динамічні системи.

31. Яку модель розвитку науки обґрунтував Ґ. Башляр?

А. Класичну. В. Некласичну. С. Постнекласичну.

32. Чи вірно, що в некласичній науці (квантовій фізиці) спостереження опосередковане приладами, які взаємодіють з об'єктом?

А. Так. В. Ні.

33. Яке поняття характеризує модель розвитку некласичної науки?

А. Лінійно-кумулятивна. В. Лінійно-некумулятивна. С. Нелінійно-кумулятивна.

34. На яких двох рівнях існує некласична наука?

А. Чуттєвому і раціональному. В. Емпіричному і теоретичному. С. Реальному і віртуальному.

35. Виберіть правильну відповідь: Гіпотеза - це

А. Констатація наявної суперечності в пізнанні дійсності, суперечність між пізнаним і непізнаним;

В. Науково обґрунтоване припущення про закономірний зв'язок та причинову зумовленість певних явищ;

С. Цілісна система знання про закономірні та істотні причиново-наслідкові зв'язки між явищами певної галузі дійсності.

36. Виберіть правильну відповідь: Проблема - це

А. Цілісна система знання про закономірні та істотні причиново-наслідкові зв'язки між явищами певної галузі дійсності;

В. Суперечність між теорією та збурюючи ми її фактами або між двома теоріями стосовно деякої емпіричної бази;

С. Науково обґрунтоване припущення про закономірний зв'язок та причинову зумовленість певних явищ.

37. Принципом розвитку некласичної науки за К. Попером є:

А. Фальсифікація. Б. Кумулятивізм. В. Проліферація. Г. Верифікація.

38. Виберіть правильну відповідь. За І. Лакатошем, науково-дослідницька програма містить:

А. Теоретичне ядро, евристики, захисний пояс ядра.

В. Теоретичне ядро, гіпотези, емпіричні факти.

С. Теоретичне ядро, проблеми, модифікуючи гіпотези.

39. За І. Лакатошем, розвиток науково-дослідницьких програм проходить дві стадії:

а) Аналітичну і синтетичну; б) Прогресивну і виродження; в) Індуктивну і дедуктивну

г) Анімістичну і синкретичну

40. Хто з нижче названих філософів є автором твору ―Структура наукових революцій‖?

A. Карнап. B. Кун. C. Бекон. D. Декарт. Е. Конт.

41. Хто з нижче названих філософів увів поняття ―парадигма‖?

A. Пригожин. B. Карнап. C. Кант. D. Кун. Е. Шпенґлер.

42. Яке поняття характеризує модель розвитку постнекласичної науки?

А. Лінійно-кумулятивна. В. Лінійно-некумулятивна. С. Нелінійно-кумулятивна.

43. Що таке ―парадиґма‖?

А. Ситуативний сумнів науковця як вихідний принцип пізнання.

В. Тотальний сумнів науковця як вихідний принцип пізнання.

С. Взірець постановки та розв'язання наукових проблем.

D. Ситуативна суперечність між теорією та новими фактами.

44. Які етапи в розвитку науки виділив Т. Кун?

А. Прогресивний період і виродження.

В. Емпіричний період та аналітичний.

С. Нормальна наука і наукова революція.

45. Виберіть правильну відповідь: За Т. Куном, наукова революція - це період

А. Некумулятивного розвитку науки, зміни парадигми;

В. Розширення та уточнення знання на основі емпіричних фактів;

С. Кумулятивного розвитку науки, неподільного панування парадигми.

46. Виберіть правильну відповідь: За Т. Куном, нормальна наука - це період

А. Некумулятивного розвитку науки, зміни парадигми;

В. Розширення та уточнення знання на основі емпіричних фактів;

С. Кумулятивного розвитку науки, неподільного панування парадигми.

47. Хто запровадив у вжиток термін ―синергія‖?

а) Герман Гакен; б) Ізабелла Стенгерс; в) Ілля Пригожин.

48. Термін ―синергія‖ означає:

а) спільну узгоджену дію; б) індивідуальну, самодостатню дію; в) спільну примусову дію.

49. Хто започаткував і розвинув теорію самоорганізуючих систем?

а) Герман Гакен; б) Ізабелла Стенгерс; в) Ілля Пригожин

50. Синергетику як міждисциплінарну методологію започаткував

а) Герман Гакен; б) Ентоні Ґіденс; в) Зіґмунт Бауман.

51. Виберіть правильну відповідь:

А. Синергетика - це методологія дослідження замкнених динамічних систем.

В. Синергетика - це методологія дослідження саморегулюючих динамічних систем.

С. Синергетика - це методологія дослідження відкритих динамічних систем.

52. Чи вірно, що розвиток самоорганізуючих систем є лінійним і прогнозованим?

А. Так. В. Ні.

53. Чи вірно, що розвиток самоорганізуючих систем є спонтанним і непередбачуваним??

А. Так. В. Ні.

54. Точку переходу системи в новий якісний стан у синергетиці називають:

а) стабілізацією; б) кристалізацією; в) біфуркацією; г) гармонізацією.

55. Згідно з анархістською епістемологією П. Фойєрабенда:

а) єдиним допустимим правилом є ―допустиме все‖

б) єдиним недопустимим правилом є ―допустиме все‖

в) єдиним допустимим правилом є ―перманентна революція‖

г) єдиним недопустимим правилом є безперервний процес зростання знання

 Тема 10. Моделі пізнання та наукового знання в сучасній філософії | СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В СРСР
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати