Головна

Організаційні комунікації - це

  1. I. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ... З
  2. Вербальні засоби професійно-педагогічної комунікації
  3. Види вербальної комунікації
  4. ВНУТРІШНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ У ВЕЛИКИХ ПРОЕКТАХ
  5. Дайте визначення поняття "комунікації" в управлінні. Охарактеризуйте необхідні умови для комунікації і опишіть модель процесу комунікації.
  6. Дайте змістовну характеристику кожного з етапів процесу комунікації (сутність; фактори, що забезпечують ефективну реалізацію).
  7. Ділові комунікації: основні поняття й форми

А) комунікації поміж двома або більше організаціями

Б) обмін інформацією, який забезпечує взаєморозуміння між відправником та одержувачем інформації

В) комунікації між двома або більше особами

Г) комунікації з урахуванням ієрархії влади в організації

3. Концепція бюджетів опрацьовується:

А) менеджерами нижчого рівня управління

Б) менеджерами вищого рівня управління

В) менеджерами середнього рівня управління

4. Для збільшення поля "арени" і зменшення поля "фасаду" використовується стратегія:

А) вдосконалення зворотного зв'язку

Б) фокусування

В) експозиції

Г) диференціації

Д) диверсифікації

5. До інструментів непрямого контролю поведінки робітників відносяться:

А) селекція кадрів

Б) формалізація

В) дисциплінарний вплив

Г) винагородження

Д) підсилення мотивації

6. Недоліками бюджетування є:

А) орієнтація на результати , а не на процес діяльності

Б) можливість формалізації процесів управління

В) можливість перевитрачання коштів на виконання бюджету

Г) орієнтація на витрати

7. Для здійснення процесу комунікації мають бути у наявності:

А) відправник і одержувач інформації

Б) комунікаційна мережа

В) зворотній зв'язок

Г) низхідні комунікації

8. За критерієм часу здійснення контрольних операцій розрізняють:

А) стратегічний контроль

Б) бюджетний контроль

В) заключний контроль

Г) випереджаючий контроль

Д) операційний контроль

Е) поточний контроль

Ж) фінансовий контроль

9. Факторами, що перешкоджають ефективній комунікації, є:

А) фільтрація

Б) соціально-культурні відмінності між відправником та одержувачем повідомлення

В) використання емпатії

Г) передавання однієї і тієї самої інформації різними варіантами

Д) вибіркове сприйняття

10. Розрізняють такі типи організаційних комунікацій:

А) діагональні комунікації

Б) розповсюдження чуток

В) кільцеві комунікації

Г) міжрівневі комунікації

6. Задача

Існує 3 можливих варіанта вибору вирощуваної сільськогосподарської культури (пшениця, жито, ячмінь), які за різних погодних умов (посушливе, нормальне, холодне літо) дають різну врожайність (див. табл.)

Культура Погодні умови
посушливе літо нормальне літо холодне літо
пшениця
жито
ячмінь

Необхідно визначити, яку культуру слід висівати за умови повної відсутності інформації про майбутні стани погоди, використовуючи критерії:

а) критерій песимізму;

б) критерій оптимізму;

в) критерій коефіцієнту оптимізму (особа, яка приймає рішення вважає себе на 60% песимістом і на 40% оптимістом);

г) критерій Лапласа;

д) критерій жалю.

 

Список рекомендованої літератури

1. Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента. - СПб: Изд. "Питер", 1999. - 816 с.

2. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник, - 3-е изд. - М.: Гардарика, 1999. - 528 с.

3. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Оленевич. - Львів: БаК, 2001. 624 с.

4. Дафт Р. Менеджмент. - СПб.: Изд. "Питер", 2000. - 612 с.

5. Кузьмін О.Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.: «Академвидав», 2003.- 416 с.

6. Мильнер Б. З. Теория организации: Учебник. - 5-е изд.; перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 720 с.

7. Основы менеджмента: Учеб. пособие для вузов / Под. ред. А. А. Радугина. - М.: Центр, 1998. - 432 с.

8. Пилипенко А. А., Пилипенко С. М., Отенко І. П. Менеджмент: Підручник. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005.- 456 с.

9. Робінс С. П., ДеЧенцо Д. А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. - К. : "Основи", 2002. - 671 с.

10. Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. - М.: «ИНФРА-М», 2001. - 342 с.

11. Пушкар Р. М ,Тарнавська Н. П.,. Менеджмент: теорія та практика: Підручник - 3-те вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 486 с.

12. Соболь С. М., Багацький В. М. Менеджмент: Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2005.- 225 с.Білет № ___ | Полтава 2012

Київ 2010 | Приклади типових задач, що виносяться на іспит | КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА | КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА | Контроль знань студентів у формі іспиту | Перелік теоретичних запитань для виконання домашніх письмових робіт | Варіант 9 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати