На головну

Варіант 9

  1. I варіант
  2. II варіант
  3. II ВИДАЧА ЗАВДАННЯ І ВИБІР ВАРІАНТУ
  4. III варіант
  5. IV. Розробити алгоритм розв'язку та програму до задач з даної теми. Задачі вибираються за варіантом в додатку.
  6. Варіант
  7. Варіант

Дві компанії Y і Z, які конкурують у сфері збуту однакової продукції з метою збільшення обсягів продажу розробили наступні альтернативні стратегії:

Компанія Y: Y1 (зменшення ціни продукції );

Y2 (підвищення якості продукції );

Y3 (пропонування покупцям більш вигідних умов продажу ).

Компанія Z : Z1 (підвищення витрат на рекламу );

Z2 (відкриття нових дистриб'юторських центрів );

Z3 (збільшення кількості торгових агентів).

Розраховані можливі обсяги продажу продукції фірмою Y при застосуванні можливих пар стратегій наведені у платіжній матриці гри (див. табл.)

Стратегії Y Стратегії Z
Z1 Z2 Z3
Y1
Y2
Y3

Визначити верхню і нижню ціну гри та знайти сідлову точку.

3. Виконання 2-го обов'язкового завдання для самостійного опрацювання передбачає написання реферату, який висвітлює практичні аспекти застосування теоретичних положень менеджменту на вітчизняних підприємствах. Тема та план реферату заздалегідь (впродовж сесії, в межах якої викладається лекційний матеріал з дисципліни) узгоджуються та затверджуються лектором потоку.

Рівень виконання реферату оцінюються за такими складовими:

1) наявність опрацьованого статистичного матеріалу, що обґрунтовує актуальність проблеми управління вітчизняними підприємствами, що висвітлюється;

2) наявність опису сутності шляхів подолання проблеми управління, що висвітлюється;

3) наявність практичних прикладів ефективного подолання проблеми, яка сформульована в рефераті;

4) ідентифікація сфер ефективного використання пропозицій, що містяться в рефераті.

Відображення зазначених складових у рефераті оцінюється за такими критеріями:

20 балів - обґрунтоване й повне представлення актуальної проблеми за всіма зазначеними складовими;

16 балів - обґрунтоване й повне висвітлення проблеми за складовими 1 - 2;

12 балів - обґрунтоване, але не повне висвітлення проблеми за складовими 1 - 2;

0 балів - описове та поверхове висвітлення проблеми за складовими 1 - 2.

В разі невиконання реферату з об'єктивних причин студент має право ліквідувати цю заборгованість згідно "Положення про екзаменаційну сесію студентів I-IV курсів КНЕУ" зі змінами та доповненнями (Ухвала Вченої ради від 29.11.2002 р.).

4. Різновиди вибіркових завдань для самостійного опрацювання наведені в карті самостійної роботи студента. Їх тематика визначається лектором потоку.

За місяць до початку 2-ої сесії студенти здають або пересилають поштою на кафедру менеджменту виконані за дисципліною домашні письмові роботи та інші виконані завдання для самостійного опрацювання. Дата надходження робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

Результати поточного контролю знань студентів у формі диференційованого заліку в цілому вносяться до залікової відомості з переведенням їх у 4-бальну та шкалуECTS за критеріями:

Оцінка за 100-бальною системою КНЕУ Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою
90 - 100 A 5 (відмінно)
80 - 89 B 4 (добре)
70 - 79 C
66 - 69 D 3 (задовільно)
60 - 65 E
21 - 59 FX 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
0 - 20 F 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

В разі невиконання завдань підсумкового контролю знань студентів у формі диференційованого заліку з об'єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти його до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач дисципліни на потоці.

Студенти, які набрали за результатами підсумкового контролю знань студентів у формі диференційованого заліку від 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторно пройти процедуру його складання за власною заявою. Перескладання диференційованого заліку з дисципліни дозволяється двічі. Якщо студент не пересклав диференційованого заліку двічі, він зобов'язаний повторно вивчити дисципліну і знову скласти його (востаннє).

Студенти, які набрали за результатами підсумкового контролю знань студентів у формі диференційованого заліку від 0 до 20 балів, зобов'язані написати заяву на повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого факультету і скласти його.Перелік теоретичних запитань для виконання домашніх письмових робіт | Білет № ___

Київ 2010 | Приклади типових задач, що виносяться на іспит | КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА | КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА | Контроль знань студентів у формі іспиту | Організаційні комунікації - це |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати