На головну

Перелік теоретичних запитань для виконання домашніх письмових робіт

  1. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  2. IV. Тематика домашніх завдань
  3. V. Організація виконання та захисту курсової роботи
  4. Алгоритм письмового виконання завдання
  5. Алгоритми виконання практичних навичок
  6. Американо-українське співробітництво у здійсненні миротворчих кампаній
  7. Аналіз продуктивності праці, фонду заробітної праці

Блок А

1. Широке та вузьке визначення менеджменту, загальні характеристики організацій та складових успіху їхньої діяльності.

2. Головні ознаки діяльності менеджера, характеристика діяльності та вимоги до якостей менеджерів різних рівнів управління.

3. Сутнісна характеристика поведінкової теорії менеджменту (напрямки і цілі досліджень, внесок у розвиток науки управління, недоліки).

4. Порівняльна характеристика основних моделей прийняття управлінських рішень: сутність, базові поняття та сфери застосування).

5. Послідовність оцінки альтернативних варіантів в процесі прийняття управлінських рішень, навести приклад відбору альтернатив з використанням відповідних критеріїв їх оцінки.

6. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень та їх характеристика.

7. Характеристика принципів оптимізації основних критеріїв теорії статистичних рішень (критерії песимізму, оптимізму, коефіцієнта оптимізму, Лапласа, шкодування).

8. Характеристика експертних методів обґрунтування управлінських рішень (сфери застосування, методи, принципи оцінювання, критерій вибору кращого рішення).

9. Зміст поняття "мета" в управлінні й основні вимоги до правильно сформульованих цілей. Класифікація цілей організації.

10. Переваги і недоліки процесу управління за цілями (МВО).

11. Логіка процесу формування стратегії організації (послідовність основних етапів процесу формування стратегії та їх зміст).

12. Характеристика зовнішнього й внутрішнього аналізу як етапів процесу формування стратегії (цілі аналізу; фактори, що оцінюються; основні результати; SWOT- аналіз).

13. Сутність методу "пакетного менеджменту" як інструмента вибору загальнокорпоративної стратегії. Принципи матричної техніки з використанням критеріїв "темпи зростання ринку" - "частка продукції фірми в ринку".

14. Характеристика стратегії диференціації (принцип, на якому ґрунтується, перелік можливих унікальних властивостей продукції, умови ефективного застосування).

15. Класифікація, склад і характеристика основних типів і форм планів впровадження стратегії.

16. Класична теорія організації: характеристики моделі "ідеальної бюрократії" М. Вебера, її сильні та слабкі сторони.

17. Сутнісна характеристика основних елементів організаційного процесу.

18. Основні результати досліджень впливу розмірів організації на її структуру.

19. Змістовна характеристика процесу проектування робіт в організації (сутність; зміст процесів аналізу робіт і проектування робіт).

20. Основні принципи групування робіт і видів діяльності в окремі підрозділи організації (базові схеми департаменталізації).

21. Визначення категорії "діапазон контролю", наслідки його зменшення. Характеристики високої та пласкої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).

22. Зміст функції "мотивація". Співвідношення категорій "потреби", "спонукання", "дії" в моделі процесу мотивації. Внутрішнє й зовнішнє винагородження як інструменти мотивації.

23. Характеристика теорії "набутих потреб" Д. МакКлелланда (базові тези, види потреб, характеристики робіт, що найкраще мотивують людей з різними домінуючими потребами, основні висновки).

24. Основні положення "теорії очікувань" В. Врума (базова ідея теорії; основні ситуаційні фактори; висновки для практичного використання).

25. Характеристика моделі Портера-Лоулера як комплексної теорії мотивації (ситуаційні фактори моделі й характер їх взаємозв'язків; висновки для практичного застосування).

26. Визначення поняття "контроль". Модель процесу контролю (основні складові процесу контролю та їх взаємозв'язок).

27. Види управлінського контролю за критерієм часу здійснення контрольних операцій (сутність, переваги і недоліки).

28. Визначення поняття "лідерство". Співвідношення категорій "вплив", "влада", "повноваження", "лідерство".

29. Порівняльна характеристика основних підходів у теорії лідерства (сфери досліджень; основні результати, здобутки та недоліки).

30. Визначення стилів керування за Р. Блейком та Дж. Моутон. Характеристика виокремлених ними основних стилів керування.

31. Характеристика теорії "життєвого циклу" П. Херсі та К. Бланшара (базова гіпотеза теорії; поняття "ступінь зрілості виконавця"; графічна інтерпретація моделі; основні висновки).

Блок Б

1. Визначення основних функцій менеджменту та їх взаємозв'язку в межах циклу менеджменту.

2. Сутнісна характеристика класичної теорії менеджменту: школа наукового управління й адміністративна школа (сфери досліджень, головні надбання та недоліки).

3. Сутнісна характеристика кількісної теорії менеджменту (напрямки і цілі досліджень, внесок у розвиток науки управління, недоліки).

4. Порівняльна характеристика інтуїтивної та раціональної технологій прийняття рішень (послідовність та зміст основних етапів, переваги та недоліки, сфери застосування).

5. Класифікація методів творчого пошуку альтернативних варіантів. Характеристика найважливіших з них.

6. Характеристика методу "дерева рішень" як інструмента обґрунтування управлінських рішень (побудова дерева, складові графіка, критерій вибору оптимального варіанту, сфера практичного застосування).

7. Характеристика сфери використання, складових парних ігор з нульовою сумою та алгоритму розв'язання задач в теорії ігор як методі обґрунтування управлінських рішень.

8. Сутність планування як функції управління (визначення функції планування, зміст основних етапів). Класифікація планів організації за критеріями: широти охоплюваної сфери; часового горизонту планування; ступенем конкретизації.

9. Сутність концепції управління за цілями (МВО). Змістовна характеристика та послідовність етапів процесу управління за цілями.

10. Визначення поняття "стратегія". Характеристика основних елементів стратегії та рівнів стратегій організацій.

11. Характеристика поняття "місія організації", вимоги до змісту правильно сформульованої місії.

12. Типи загальнокорпоративної стратегії. Варіанти загальнокорпоративної стратегії росту.

13. Характеристика стратегії контролю за витратами (принцип, на якому ґрунтується стратегія, практичні засоби реалізації, умови застосування).

14. Характеристика стратегії фокусування (принцип, на якому ґрунтується, послідовність і зміст етапів процесу опрацювання, можливі варіанти реалізації).

15. Визначення поняття "організації" як функції управління. Співвідношення категорій "організація", "організаційна діяльність", "організаційна структура".

16. Поведінкова теорія організації: критерії класифікації організацій, характеристика основних систем управління організаціями за Р. Лайкертом, сильні та слабкі сторони теорії.

17. Основні результати досліджень впливу технології на організаційну структуру (дослідження Дж. Вудворд).

18. Основні результати досліджень впливу середовища на структуру організації (концепція Лоуренса-Лорша).

19. Характеристика основних методів перепроектування робіт в організації.

20. Характеристика делегування повноважень як складової організаційного процесу (сутність, основні елементи, види повноважень).

21. Процес координації робіт як складовий елемент організаційної діяльності (сутність, різновиди, характеристика механізми вертикальної й горизонтальної координації).

22. Основні положення теорії "ієрархії потреб" А. Маслоу (базові тези, характеристика та ієрархія потреб, основні висновки).

23. Загальна характеристика "теорії мотиваційної гігієни" Ф. Герцберга (базова ідея теорії; перелік мотиваційних і гігієнічних факторів, діапазони їх дії; основні висновки; методи збагачення робіт).

24. Основні положення "теорії справедливості" С. Адамса (базова ідея теорії; критерій справедливості; типи реакції на несправедливість; висновки для практичного використання).

25. Порівняльна характеристика змістовних і процесних теорій мотивації (відмінності у спрямуванні; досліджувані проблеми; переваги й недоліки).

26. Характеристика процедури вимірювання реальних процесів, що здійснюються в організації (сутність основних методів вимірювання, їх переваги і недоліки; основні об'єкти контролю).

27. Параметри ефективної системи контролю. Зміст поняття "дисфункціональний ефект системи контролю" та засоби його подолання.

28. Характеристика основних форм влади та впливу, їх переваги та недоліки як інструментів лідирування.

29. Основні положення "теорії Х" і "теорії Y" Д. МакГрегора (основна ідея теорії; характеристики автократичного та демократичного стилів керування).

30. Ситуаційна модель керування Ф. Фідлера (базові положення моделі; перелік ситуаційних факторів; характеристика ситуацій, найбільш прийнятних для певних стилів лідерства).Контроль знань студентів у формі іспиту | Варіант 9

Київ 2010 | Приклади типових задач, що виносяться на іспит | КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА | КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА | Білет № ___ | Організаційні комунікації - це |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати