На головну

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

  1. CloseGraph Закриває графічний режим (звільняє пам'ять, розподілену під драйвери графіки і відновлює текстовий режим роботи екрана).
  2. II. Максимально возможные баллы за виды контролируемой деятельности студента, учитываемые в рейтинге
  3. III.2. Конкретные цели самоподготовки студента к практическому занятию по теме.
  4. IV. Методические указания студентам по подготовке к занятию
  5. IV. Методические указания студентам по подготовке к итоговой государственной аттестации по практическим навыкам.
  6. IV. Підготовка до написання курсової роботи.
  7. IX. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ЗІ СКЛЯНИМ ПОСУДОМ ТА АМПУЛАМИ

з дисципліни"Менеджмент"

для студентів спеціальності 6402

5 або 6 семестр

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна форма навчання
I. Обов'язкові
1.1. Підготовка до семінарських і практичних занять За розкладом семінарських та практичних занять Оцінка відповідей на семінарських і практичних заняттях, експрес - опитування
1.2. Підготовка до модульних контрольних завдань 1 МК - 7-8 тиждень; 2 МК - 15-16 тиждень Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 10 * 2 = 20
1.3. Розробка 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни За графіком ІКР Оцінка результатів роботи під час ІКР
Разом балів за обов'язкові види СРС 90
II. Вибіркові
2.1. Порівняльна характеристика підходів до висвітлення однієї з тем дисципліни у 3-х підручниках з менеджменту За графіком ІКР Оцінка результатів роботи під час ІКР
2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за однією з тем дисципліни За графіком ІКР Оцінка результатів роботи під час ІКР
2.3. Підготовка доповідей на наукові студентські конференціях За терміном проведення конференцій Доповідь на наукових студентських конференціях
Разом балів за вибіркові види СРС 10
Всього балів за СРС

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Вечірня форма навчання
I. Обов'язкові
1.1. Підготовка до семінарських і практичних занять За розкладом семінарських та практичних занять Оцінка відповідей на семінарських і практичних заняттях, експрес - опитування
1.2. Підготовка до модульних контрольних завдань 1 МК - 7-8 тиждень; 2 МК - 15-16 тиждень Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 10 * 2 = 20
1.3. Розробка 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни За графіком ІКР Оцінка результатів роботи під час ІКР
Разом балів за обов'язкові види СРС 90
II. Вибіркові
2.1. Порівняльна характеристика підходів до висвітлення однієї з тем дисципліни у 3-х підручниках з менеджменту За графіком ІКР Оцінка результатів роботи під час ІКР
2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за однією з тем дисципліни За графіком ІКР Оцінка результатів роботи під час ІКР
2.3. Підготовка доповідей на наукові студентські конференціях За терміном проведення конференцій Доповідь на наукових студентських конференціях
Разом балів за вибіркові види СРС 10
Всього балів за СРС

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Заочна форма навчання
I. Обов'язкові
1.1. Підготовка до модульного контрольного завдань За розкладом сесії Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт
1.2. Виконання домашньої письмової роботи За графіком ІКР Перевірка правильності виконання домашньої письмової роботи
1.3. Висвітлення практичних аспектів застосування теоретичних положень менеджменту на вітчизняних підприємствах За графіком ІКР Перевірка правильності виконання реферату
Разом балів за обов'язкові види СРС 90
II. Вибіркові
2.1. Порівняльна характеристика підходів до висвітлення однієї з тем дисципліни у 3-х підручниках з менеджменту За графіком ІКР Оцінка результатів роботи під час ІКР
2.2. Розробка 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни За графіком ІКР Оцінка результатів роботи під час ІКР
Разом балів за вибіркові види СРС 10
Всього балів за СРС

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР) з дисципліни "Менеджмент"на 2009/2010 навчальний рік *)

Форми індивідуально-консультативної роботи Навчальні тижні проведення ІКР Кількість годин
Денна форма навчання
1. Індивідуальні заняття                            
2. Консультації                          
3. Перевірка виконання завдань СРС                              
Разом                                    
Вечірня форма навчання
1. Індивідуальні заняття                              
2. Консультації                          
3. Перевірка виконання завдань СРС                              
Разом                                    
Заочна форма навчання
1. Індивідуальні заняття                              
2. Консультації                          
3. Перевірка виконання завдань СРС                              
Разом                                    

*) Конкретна дата, час, місце може бути визначена за наявності розкладу занять.


4. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни "Менеджмент"

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 50-баловою системою у діапазоні від 0 до 50 балів.

4.1. Поточний контроль знань студентів денної та вечірньої форм навчання.

Об'єктом поточного контролю знань студентів є:

- систематичність та активність роботи на семінарських і практичних заняттях (максимальна оцінка - 30 балів);

- виконання двох модульних контрольних завдань (максимальна оцінка - 10 балів);

- виконання обов'язкового завдання для самостійного опрацювання (максимальна оцінка - 5 балів);

- виконання одного з вибіркових завдань для самостійного опрацювання (максимальна оцінка - 5 балів).

1. Контроль систематичності та активності роботи студента впродовж семестру базується на оцінюванні рівня його знань, продемонстрованих на семінарських і практичних заняттях за окремими темами дисципліни.

Оцінюванню, зокрема, підлягають:

- усні відповіді і виступи в обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, участь у ділових іграх тощо (максимальна підсумкова оцінка за семестр - 6 балів);

- результати експрес-контролю (максимальна підсумкова оцінка за семестр - 24 бали).

Критерії оцінювання усних відповідей студентів та інших видів робіт (окрім експрес-опитування) на семінарських і практичних заняттях визначаються викладачем, що їх проводить.

Експрес-опитування здійснюється у вигляді тестування студентів за кожною темою (блоком тем) дисципліни, що містить 5 або 10 тестових запитань закритого та/або відкритого типу. Загальна кількість тем (блоків), що піддаються експрес-контролю становить 8 од.

Критерії оцінювання результатів експрес-контролю знань студентів ґрунтуються на модульному підході - для кожної теми дисципліни (блоку тем) встановлюється однаковий діапазон оцінки: 0 - 3 бали.

Залежно від кількості експрес-опитувань за окремими темами (блоками) їх результати оцінюються за шкалою, яка наведена в наведеній нижче таблиці:

Кількість правильних відповідей у тестах з кількістю запитань Кількість балів залежно від кількості експрес-опитувань за темою
5 питань 10 питань 1 тест 2 тести 3 тести
0 - 2 0 - 4
3 5 - 6 0,5 0,5
4 7 - 8
5 9 - 10 1,5

2. Виконання модульних завдань передбачає проведення 2-х тестувань за темами дисципліни (20 тестових запитань у кожному), терміни складання яких визначені картою самостійної роботи студента.

I модульне завдання складається з 20 тестових запитань за темами 1-5 програми курсу.

II модульне завдання складається з 20 тестових запитань за темами 6-9 програми курсу.

Оцінювання знань студентів за кожним модулем здійснюється за шкалою 5; 4; 3 та 0 балів.

Критерії оцінювання: виконання студентами кожного модульного завдання вимірюється за кількістю наданих правильних відповідей на тестові запитання:

· 5 балів - 18 - 20 правильних відповідей;

· 4 бали - 12 - 17 правильних відповідей;

· 3 бали - 8 - 11 правильних відповідей;

· 0 балів - 0 - 7 правильних відповідей.

3. Різновиди завдань для самостійного опрацювання (обов'язкові та вибіркові) наведені в карті самостійної роботи студента. Тематика обов'язкових і вибіркових завдань та терміни їх виконання визначаються лектором потоку та викладачами, що проводять семінарські і практичні заняття.

Вибіркові завдання для самостійного опрацювання оцінюються за шкалою 5; 3 та 0 балів залежно від рівня їх виконання.

В разі невиконання поточного контролю з об'єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач дисципліни на потоці.

4.2. Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання.

Об'єктом поточного контролю знань студентів є:

- виконання модульного контрольного завдання (максимальна оцінка - 10 балів);

- виконання другого обов'язкового завдання для самостійного опрацювання - висвітлення практичних аспектів застосування теоретичних положень менеджменту на вітчизняних підприємствах -реферат - (максимальна оцінка - 5 балів);

- виконання одного з вибіркових завдань для самостійного опрацювання (максимальна оцінка - 5 балів).

1. Виконання модульного контрольного завдання передбачає проведення тестування за 1 - 5 темами дисципліни (20 тестових запитань), термін складання якого визначений картою самостійної роботи студента.

Оцінювання знань студентів за модулем здійснюється в діапазоні 0 - 10 балів.

Критерії оцінювання: виконання студентами модульного завдання вимірюється за кількістю наданих правильних відповідей на тестові запитання:

· 10 балів - 17 - 20 правильних відповідей;

· 8 балів - 12 - 16 правильних відповідей;

· 6 балів - 9 - 11 правильних відповідей;

· 4 бали - 7 - 8 правильних відповідей;

· 2 бали - 6 правильних відповідей;

· 0 балів - менше6 правильних відповідей.

2. Виконання 2-го обов'язкового завдання для самостійного опрацювання передбачає написання реферату, який висвітлює практичні аспекти застосування теоретичних положень менеджменту на вітчизняних підприємствах. Тема та план реферату заздалегідь (впродовж сесії, в межах якої викладається лекційний матеріал з дисципліни) узгоджуються та затверджуються лектором потоку.

Рівень виконання реферату оцінюються за такими складовими:

1) наявність опрацьованого статистичного матеріалу, що обґрунтовує актуальність проблеми управління вітчизняними підприємствами, що висвітлюється;

2) наявність опису сутності шляхів подолання проблеми управління, що висвітлюється;

3) наявність практичних прикладів ефективного подолання проблеми, яка сформульована в рефераті;

4) ідентифікація сфер ефективного використання пропозицій, що містяться в рефераті.

Відображення зазначених складових у рефераті оцінюється за такими критеріями:

5 балів - обґрунтоване й повне представлення актуальної проблеми за всіма зазначеними складовими;

4 балів - обґрунтоване й повне висвітлення проблеми за складовими 1 - 2;

3 балів - обґрунтоване, але не повне висвітлення проблеми за складовими 1 - 2;

0 балів - описове та поверхове висвітлення проблеми за складовими 1 - 2.

В разі невиконання реферату з об'єктивних причин студент має право ліквідувати цю заборгованість згідно "Положення про екзаменаційну сесію студентів I-IV курсів КНЕУ" зі змінами та доповненнями (Ухвала Вченої ради від 29.11.2002 р.).

3. Різновиди вибіркових завдань для самостійного опрацювання наведені в карті самостійної роботи студента. Їх тематика визначається лектором потоку.

Вибіркові завдання для самостійного опрацювання оцінюються за шкалою 5; 3 та 0 балів залежно від рівня їх виконання.

За місяць до початку сесії студенти здають або пересилають поштою на кафедру менеджменту виконані за дисципліною "Менеджмент" домашні письмові роботи та інші виконані завдання для самостійного опрацювання. Дата надходження робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

Результати поточного контролю знань студентів в цілому вносяться до екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-бальну систему.

 КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА | Контроль знань студентів у формі іспиту

Київ 2010 | Приклади типових задач, що виносяться на іспит | Перелік теоретичних запитань для виконання домашніх письмових робіт | Варіант 9 | Білет № ___ | Організаційні комунікації - це |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати