На головну

Додаткова література | Інтерактивні методи навчання | Інтерактивне навчання: історія і сучасність | Можливості використання програмованого навчання в початковій школі. Перспективи розвитку і використання програмованого навчання. Комп'ютеризація навчання | До вибору методів навчання | Критерії вибору методів навчання ( за Ю. К. Бабанським |

Класифікація інтерактивних методів навчання

  1. Uuml; Класифікація джерел наукових правових досліджень.
  2. А) Словесні методи навчання
  3. Агальна класифікація соціологічних досліджень
  4. Адаптація студентів-першокурсників до навчання у вузі
  5. АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ З ПОЗИЦІЙ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
  6. Аналіз маркетингових даних за допомогою методів статистичного аналізу та прогнозування. Графічний аналіз даних. Трендові моделі.
  7. Аналіз особистих досягнень студентів, перспектив навчання на подальшому етапі

В основу класифікації інтерактивних методів навчання науковцями покладені ті чи інші ознаки цих методів.

Так, М. Кларін класифікує інтерактивні методи навчання за принципом активності:

- фізична (зміна робочого місця, виконання записів, малювання тощо);

- соціальна (ставлення запитань, формулювання відповідей тощо);

- пізнавальна (доповнення відповідей, виступ, самостійний пошук розв'язання проблеми тощо).

О. Пометун і Л. Пироженко об'єднують форми інтерактивного навчання у чотири групи, залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів:

- кооперативне навчання (робота в парах, трійках, карусель, робота в малих групах, акваріум тощо);

- колективно-групове навчання (мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, «навчаючи - вчуся», «ажурна пилка» та ін.);

- ситуативне моделювання (імітаційні ігри, рольова гра, драматизація та ін.);

- опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, «займи позицію», «дискусія» тощо).

М. Скрипник у свою класифікацію інтерактивних методів навчання поклала такий принцип навчання, як взаємодія - діалог. Дослідниця визначає наступні інтерактивні методи навчання:

- інформаційні («Моє ім'я», «Весела Віра», «Перше знайомство», «Хвилина мого життя», «Паперові літаки», «Мені подобається...», «Іменні жетони»);

- пізнавальні («Від А до Я»);

- мотиваційні («Мої очікування», «Лист до самого себе», «Самооцінка», «Інтерв'ю»);

- регулятивні («Виробимо правила»).

Учителю на замітку

Важливим аспектом інтерактивного навчання є почуття групової належності, що дає слабким, невпевненим у собі учням змогу почуватися безпечно, вселяє впевненість у можливості подолання труднощів. Навчання разом дає дітям відчуття суттєвої емоційної та інтелектуальної підтримки. Це відчуття допомагає високо піднятися за рамки їхнього нинішнього рівня знань і вмінь.

Методи інтерактивного навчання можна поділити на дві великі групи: групові та фронтальні. Перші передбачають взаємодію учасників малих груп (на практиці від 2 до 6-ти осіб), другі - спільну роботу та взаємонавчання всього класу.

Групові методи: «Робота в парах», «Робота в трійках», «Змінювані трійки», «2+2=4», «Карусель», «Робота в малих групах», «Акваріум» та ін..

Фронтальні методи: «Велике коло», «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», « Аналіз дилеми (проблеми)», «Мозаїка» та ін.

В сучасній педагогіці розроблено багато методик, що застосовуються в інтерактивному навчанні (робота в малих групах, дискусії, турніри, диспути, дебати, «міні-уроки», навчання як систематичне дослід­ження, «синектика», ділові ігри, рольові ігри, дидактичні ігри, імітаційні ігри, ситуаційні вправи, задачі, проблеми, вправи та ін). Ці методики можна застосовувати як для засвоєння нового матеріалу, так і для перевірки знань учнів.

РОБОТА В МІКРОГРУПАХ: зробити доповнення за посібникомСавченко, О. Я. Дидактика початкової школи: підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. Я. Савченко. - К. : Грамота, 2012. - 504с. - С.293-297:

1 м/г. «Групові форми навчання»

2 м/г. «Мозковий штурм»

3 м/г. «Мікрофон»

4 м/г. Зробити висновок про ефективність інтерактивних методів навчання.

Висновок: Інтерактивні методи навчання не є самоціллю дидактичних інновацій. Їх основна функція - навчити кожну дитину активно та вільно мислити на уроці, набувати індивідуального досвіду толерантної співпраці.Поняття інтерактивних методів навчання | Проблемне навчання у початкових школі
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати