Головна

ЗАВДАННЯ

  1. II ВИДАЧА ЗАВДАННЯ І ВИБІР ВАРІАНТУ
  2. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  3. II. Завдання та вправи
  4. II. Завдання та вправи
  5. II. Завдання та вправи
  6. II. Завдання та вправи
  7. II. Завдання та вправи

по підготовці курсового проекту

з дисципліни «Системи управління базами даних»

студента 391 навчальної групи Розумкова Ігоря Олеговича

Керівник доцент кафедри автоматизованих системи управління, к.т.н. Сугоняк Інна Іванівна

8. Тема курсового проекту (роботи) База даних інформаційної підсистеми формування розкладу авіарейсів

9. Термін здачі курсового проекту (роботи) "___"___200_р.

10. Перелік питань, які належить розробити в курсовому проекті (роботі):

- Аналіз особливостей формування розкладу авіарейсів та інформаційних потреб диспетчерської служби

- Обґрунтування вибору засобів реалізації БД та процедур обробки інформації.

- Аналіз структури інформаційних процесів диспетчерської служби

- Проектування бази даних розкладу авіарейсів

- Розробка математичної моделі та алгоритмів обробки розкладу авіарейсів

- Проектування інтерфейсу системи розкладу авіарейсів

- Реалізації операцій обробки даних в БД

- Формування звітності системи

11. Вихідні дані до курсового проекту (роботи): дані про авіарейси, правила формування розкладу, додаткові факт

12. Перелік графічного матеріалу ( з точною вказівкою обов'язкових креслень)

Структурні схеми системи, що проектується;

- Діаграми ланцюгів процесів

- Діаграми "сутність-зв'язок" логічного та фізичного рівня;

- Таблиці опису структури БД

- Екранні форми системи та ін.

13. Перелік рекомендованої літератури і довідкових матеріалів до завдання

1. Коннолли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Коннолли Т., Бегг К. - [3-е издание. : Пер. с англ.] - М. : Издательский дом "Вильяме", 2003. - 1440 с.

2. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / [Дейт К. Дж] ‑ 8-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2005. - 1328 с: ил.

3. Харрингтон Дж. Л. Проектирование реляционных баз данных/ [Харрингтон Дж. Л.] - М.: Издательство "Лори", 2006 - 232 с.

4. Хомоненко А. Д. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений / Цыганков В. М., Мальцев М. Г. // Под ред. проф. А. Л. Хомоненко. - [4-е изд., доп. и перераб.] - СПб.: "KOPOНА-принт", 2004. ‑ 736 с.

5. Райордам Р. Основы реляционных баз данных/ Райордам Р., пер.с англ. - М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2001. - 384 с.: ил.

6. Грофф Дж. SQL: Полное руководство / Грофф Дж., Вайнберг П., пер. с англ. - [2-е изд., перероб. и доп.] ‑ К.: Издатель­ская группа BHV, 2001. ‑ 816 с, ил.

7. Станек Уильям Р. Microsoft SQL Server 2005. Справочник администратора /Станек Уильям Р., пер. с англ, - М.: Издательство «Русская Редакция», 2006. - 544 с: ил.

8. Постолит А. В. Visual Studio .NET: разработка приложений баз данных / Постолит А. В. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 544 с: ил.

9. Мейер Д. Теория реляционных баз данных/ Мейер Д., пер. с англ. - М.: Мир, 1987. - 608 с.

1. Дата видачі завдання "___" ___ 20__ р.

Керівник проекту (роботи) ___ І.І. Сугоняк

(К. В. Молодецька)

«__» ___ 20__ р.

Завдання одержав

«__» ___ 20__ р.

Підпис студента ___

___


[1] За бажанням студент може визначити собі іншу тему, та узгодити це з викладачем

[2] рядок нумерації стовпців вставляється лише за умови, що таблиця займає більше 1 сторінкиПриклад опису БД | МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 1 страница

ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | Структура пояснювальної записки по курсовій роботі | Вимоги по оформленню пояснювальної записки | ДОДАТКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати