Головна

Вимоги по оформленню пояснювальної записки

  1. IV. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
  2. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
  3. X. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН
  4. База даних, вимоги до структ. таб,
  5. Брошюрование пояснительной записки
  6. Види бойового забезпечення. Розвідка, її мета. Вимоги, які висуваються до неї. Основні способи ведення військової розвідки і їх коротка характеристика.
  7. Види семінарів, вимоги до їх організації та проведення

Пояснювальну записку до курсового проекту оформляють у відповідності з вимогами ГОСТ 2.105-95 ЄСКД "Загальні вимоги до текстових документів", ГОСТ 19.105-78 ЄСПД "Загальні вимоги до програмних документів" та ГОСТ 19.404-79 ЄСПД "Пояснювальна записка. Вимоги до змісту та оформленню."

Варто звернути увагу на окремі особливості оформлення ПЗ. Пояснювальна записка подається у друкованому вигляді та ел. вигляді.

Обсяг пояснювальної записки - 40-50 сторінок друкованого тексту (враховуючи таблиці, схеми, графіки, діаграми та ін.)

Оформлення ОСНОВНОГО ТЕКСТУ через 1,5 інтервали, на одній стороні листа папера формату А4 (210x297 мм). Відступ зліва 1,27. Шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14. Кожен розділ ПЗ починають з нового листа.

НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК ПЗ повинна бути наскрізною, першою сторінкою є титульний лист, друга та третя - завдання на курсови й проект, четверта - зміст і т.п. У нумерацію сторінок ПЗ включають графіки, таблиці, схеми, креслення й інші матеріали, виконані на окремих аркушах і вшиті в загальну підшивку.

РОЗДІЛИ І ПІДРОЗДІЛИ повинні мати найменування у вигляді заголовків. Найменування розділів записують прописними буквами не підкреслюючи, а підрозділів - рядковими (крім першої прописної). Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку наприкінці заголовків не ставлять. Якщо заголовок складається з декількох речень, їх розділяють крапкою. Усі складові частини ПЗ (розділи, підрозділи і пункти) повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами з крапкою, наприклад, 2.2 - (першій підрозділ другого розділу).

Номер розділу і підрозділу ставлять перед найменуванням і відокремлюють його крапкою.

Розділи вирівнюються посередині. Підрозділи мають виключку двосторонню (вирівнювання по ширині), з відступом 1,25. Відстань між заголовком і наступним текстом - 24 пт., відстань між заголовком підрозділу і останнім рядком попереднього тексту - 36 пт..

ВИКЛАД ТЕКСТУ ПЗ рекомендується вести від третьої особи: "як показують наші розрахунки"; "ми вважаємо"; "наше рішення" тощо, або використовувати безособове викладення, "підсумовуючіи викладене вище", "в роботі наведено", "у курсовій визначено". В тексті ПЗ потрібно дотримуватися єдиної термінології. Не варто зловживати іноземними словами, особливо в тих випадках, коли знаходяться рівнозначні українські слова (терміни). Найменування фірм, заводів, організацій не відмінюються, їх треба включати у лапки.

ФОРМУЛИнумерують арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, розділених крапкою. Номер указують із правої сторони листа на рівні формули в круглих дужках, наприклад: (3.15) (п'ятнадцята формула третього розділу).

Значення символів і коефіцієнтів, що входять у формулу, приводять під формулою. Після формули пишуть слово "де" без двокрапки після нього, за ним - символи і числові коефіцієнти розшифровують у такій послідовності, у якій вони приведені у формулі. Значення кожного символу приводять з нового рядка.

Наприклад:

, (2.7)

де Р - число працівників певної кваліфікації;

Впд - час участі працівників певної кваліфікації в даному виді робіт;

Ом - місячний оклад, визначуваний відповідно до категорії і тарифного розряду, згідно таблиці 1;

ds - тривалість зміни (8 годин);

Др - середнє число робочих днів (26).

Всі ІЛЮСТРАЦІЇ в ПЗ (креслення, схеми, фотографії, графіки) називають рисунками. Вони повинні мати нумерацію в межах розділів (наприклад: Рис. 1.5, Рис. 2.3 і т.д.).

Рис. 3.1. Головна кнопкова форма

Кожен рисунок повинний мати смисловий заголовок, який пишуть під рисунком, указують його номер.

Посилання на рисунки вказують у круглих дужках, наприклад: (рис.1.5). При другому і наступному посиланнях на той самий рисунок додають олово " дивися", наприклад (див. рис.1.5).

Результати розрахунків і деякі розрахунки зводять у таблиці. У відповідності до ГОСТ 2.105-95 до кожної таблиці дають точний і короткий заголовок, що відбиває її зміст і ознаку, що відрізняє її від інших таблиць. Розміщають заголовок над таблицею, підкреслювати його не слід. Заголовок пишуть у називному відмінку однини. Крапку після нього не ставлять, заголовки підлеглих ступіней пишуть з малої літери.

Всі ТАБЛИЦІ нумерують в межах розділу. Над тематичним заголовком, праворуч з прописної букви цілком пишуть слово "Таблиця" і проставляють її порядковий номер.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад; "Таблиця 2.2" (друга таблиця другого розділу).

При посиланні на таблицю в тексті пишеться табл. І її порядковй номер (наприклад табл.2.3., див.табл.2.3) слово "таблиця" пишеться повністю лише при відсутності номера.

Над продовженням таблиці на новій сторінці пишуть "Продовження табл. 2.2", якщо продовження займає більше однієї сторінки та перед останнім фрагментом таблиці пишуть "Закінчення табл. 2.2" (без лапок), тематичний заголовок не повторюють; всі частини розбитої таблиці починають не передруком заголовку, а рядком з нумерацією, що замінює назви стовпців. Вертикальні стовпці нумерують тільки в тих випадках, коли в тексті на них даються посилання або коли таблиця продовжується на наступній сторінці.

Таблиця 3.2

Програмне забезпечення інформаційної системи ТОВ "ІТС"

N Найменування Тип
1. 2. 3. [2]
1. Операційна система OEM Windows XP Home Rus
Текстовий редактор OEM MS Office XP
3. Антивірусне забезпечення Антивiрус UNA PRO WS BOX

У таблиці дотримують рівновагу її частин: ліва бокова частина не повинна займати більш третини її формату, а висота заголовку - не більше третини висоти таблиці.

Одиниці вимірювань вказують у заголовках. Цифри в стовпцях розташовують так, щоб одиниці знаходилися під одиницями, десятки під десятками і т.д. На цифрові групи числа (починаючи з п'яти знаків) розбивають справа наліво по три цифри проміжками без крапки.

Бажано всі ілюстративні матеріали розміщувати відразу після посилання на них. Розташовувати таблиці і графічний матеріал слід так, щоб їх можна було читати без повороту аркуша. Якщо таке розміщення неможливе, то таблиці і ілюстрації розташовують так, щоб для їхнього читання треба було повернути аркуш по годинниковій стрілці.

Усі метричні величини приводять тільки в одиницях СІ.

Усі терміни та визначення приводять у відповідності до ГОСТ 19.781-90 ЄСПД "Забезпечення систем обробки інформації: програми, терміни та визначення."

Схеми алгоритмів розробляють у відповідності з ГОСТ 19.005-85 ЄСПД "Р-схеми алгоритмів та програм. Позначення умовні графічні та правила виконання".

Наведений текст програми треба виконувати у відповідності до ГОСТ 19.401-78 ЄСПД "Текст програми. Вимоги до змісту та оформленню".

Опис та призначення окремих програм треба виконувати у відповідності до ГОСТ 19.402-78 ЄСПД "Опис програми".

При проведенні розрахунків на ЕОМ у ПЗ необхідно привести використану для розрахунків формулу, схему і програму розрахунку, дати результати у виді даних, видрукуваних цифро-друкуючим пристроєм ЕОМ.

Усі цитати, а також узяті з друку дані, повинні мати посилання на першоджерела.

ДОДАТКИ. Після останньої сторінки списку джерел перед додатками необхідно помістити чистий лист паперу, на якому посередині великими буквами написати "ДОДАТКИ". Номер сторінки на ціому аркуші не ставиться. У змісті роботи можна вказувати як кожне з наявних у роботі додатків з відповідними їм сторінками, так і перший лист додатків.

Додатки позначаються заголовними буквами за абеткою, за винятком букв Є, С, 3, Ї, Е, I, Й, О, Ч, Ь. При необхідності текст додатку може бути розділений на розділи, у цьому випадку номер розділу додатку складається з букви додатка і поточного номера розділу додатка, розділених крапкою.

Додаток повинен мати узагальнюючий заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої прописної симетрично щодо тексту сторінки. Праворуч над заголовком, вирівняним посередині малими літерами з першої прописної повинне бути написане слово «Додаток _»і прописна буква, що позначає додаток.

Додатки повинні мати загальну з іншою частиною роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Наявні в тексті додатка ілюстрації, таблиці, формули варто нумерувати в межах кожного додатка. Наприклад, рисунок А.1, таблиця Б.2, формула Д.3.

Якщо в роботі як додатки використовуються документи (оригінали чи їхні копії), що мають самостійне значення й оформляються відповідно з вимогами до документів даного виду, їхні копії містяться в роботі. На першій сторінці документа праворуч (якщо є місце) пишуть:

«Додаток _» і на другому рядку - його найменування. Якщо місця немає, то перед додатком поміщають чистий лист паперу, на якому посередині листа пишуть номер і назву додатка. Сторінки документа нумеруються наскрізною нумерацією, номер проставляється в правому нижньому куті без крапки наприкінці.

ПОСИЛАННЯ НА ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА приводяться в тексті у квадратних дужках. У дужках ставлять порядковий номер джерела, приведеного в описку використаної літератури, номер тому, якщо необхідно, - сторінку, наприклад: [3], [8 , т. 2, с. 42], [15, с. 553].

Список літератури рекомендується складати або в алфавітному порядку або у порядку згадування в тексті. Зразок оформлення літератури наведено в додатку Г

Зразки титульного аркушу та завдання курсову роботу наведено в додатку Д.


Рекомендована література

1. Коннолли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Коннолли Т., Бегг К. - [3-е издание. : Пер. с англ.] - М. : Издательский дом "Вильяме", 2003. - 1440 с.

2. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / [Дейт К. Дж] ‑ 8-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2005. - 1328 с: ил.

3. Харрингтон Дж. Л. Проектирование реляционных баз данных/ [Харрингтон Дж. Л.] - М.: Издательство "Лори", 2006 - 232 с.

4. Хомоненко А. Д. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений / Цыганков В. М., Мальцев М. Г. // Под ред. проф. А. Л. Хомоненко. - [4-е изд., доп. и перераб.] - СПб.: "KOPOНА-принт", 2004. ‑ 736 с.

5. Райордам Р. Основы реляционных баз данных/ Райордам Р., пер.с англ. - М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2001. - 384 с.: ил.

6. Грофф Дж. SQL: Полное руководство / Грофф Дж., Вайнберг П., пер. с англ. - [2-е изд., перероб. и доп.] ‑ К.: Издатель­ская группа BHV, 2001. ‑ 816 с, ил.

7. Станек Уильям Р. Microsoft SQL Server 2005. Справочник администратора /Станек Уильям Р., пер. с англ, - М.: Издательство «Русская Редакция», 2006. - 544 с: ил.

8. Постолит А. В. Visual Studio .NET: разработка приложений баз данных / Постолит А. В. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 544 с: ил.

1. Мейер Д. Теория реляционных баз данных/ Мейер Д., пер. с англ. - М.: Мир, 1987. - 608 с.

2. Скляр А. Я. Введение в InterBase /Скляр А. Я. - М.: Горячая линия-Телеком, 2002. -517 с.

3. Чкалов А. П. Базы данных: от проектирования до разработки приложений / Чкалов А. П. - СПб: BHV-Петербург, 2003 - 384 с.

4. Фролов Л. В. Базы данных в Интернете: практическое руководство по созданию Web-приложений с базами данных /Фролов Л. В., Фролов Г. В. - [Изд. 2-ое, испр.] ‑ М. Издатель-ско-торговын дом "Русская Редакция", 2000.‑ 448 с.

5. Праг К. Н. Access 2003. Библия пользователя / Праг К. Н. Ирвин М. Р. ‑ К.: "Диалектика", 2004 - 809 с.


 Структура пояснювальної записки по курсовій роботі | ДОДАТКИ

ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | Приклад опису БД | ЗАВДАННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати