На головну

ВИХІДНІ ДАНІ | Горизонтальний аналіз | Вертикальний аналіз | Загальний аналіз рентабельності власного капіталу | Аналіз прибутковості продукції | Визначите, як динаміка коефіцієнта оборотності впливає на прибуток підприємства. | Оцініть фінансову незалежність аналізованого підприємства. | Аналіз платоспроможності | Яким чином можна знизити значення коефіцієнтів ліквідності і чи слід це робити аналізованому підприємству? | Показник 1. Доход |

Факторний аналіз

  1. B. Аналіз документів
  2. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
  3. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  4. LL(1)-синтаксичний аналізатор для мови Pascal
  5. SWOT - аналіз
  6. SWOT-аналіз "МУКАЧІВСЬКОЇ ЛИЖНОЇ ФАБРИКИ "ТИСА"".
  7. V Диригентсько-виконавський аналіз

Факторний аналіз визначає фактори першого порядку, що вплинули на зміну витратоємкості продукції:

-зростання або зниження доходу від реалізації продукції;

-зростання або зниження загальної собівартості.

Усе різноманіття співвідношень індексів зміни доходу і витрат формалізоване на рис 3.3. На вертикальній осі відкладаються індекси доходу ( IД), на горизонтальної - індекси абсолютних значень витрат (IВ). Кожна зона відповідає визначеним факторам, що вплинули на зміну рівня ефективності виробництва.

Для побудови діаграми необхідно розрахувати індекси аналізованих показників і звести їх значення в таблицю 3.6.

Таблиця 3.6

Індекси вихідних показників

Показники Індекси показників у кварталах звітного періоду (t): Індекс річного значення показника
t0 t1 t2 t3 t4 t
ДОХОД 0.962 1.442 1.252 0.769 1.106
СОБІВАРТІСТЬ, у т.ч. 0.924 1.448 1.278 0.734 1.096
- матеріали          
- енерговитрати          
- заробітна плата          
- утримання і експлуатація обладнання          
- цехові та заводські витрати          

Зони 2,7,8,9 відповідають неефективному здійсненню витрат: у зоні 2 темпи збільшення витрат випереджають темпи зростання доходу, зони 8 і 9 характеризуються зниженням обсягів продаж продукції при збільшенні витрачених ресурсів, а в зоні 7 темпи зниження випуску продукції випереджають темпи зниження витрат. Зони 3,4,5,6 свідчать про ефективне виробництво. При цьому у зоні 3 темпи зростання витрат нижче темпів збільшення доходу, зони 4 і 5 характеризуються зростанням обсягів продаж продукції при зниженні витрат на її виробництво, а в зоні 6 - темпи зниження витрат випереджають темпи зниження доходу.

I Д > 1

4 3

-1.5

T2

5 1 t32

IВ < 1 0.5 t1 1.5 IВ > 1

T4

6 9

-0.5

7 8

I Д < 1

Рис. 3.3. Послідовність етапів системи «ДОХОД - ВИТРАТИ»

Номери зон, які відповідають сполученню факторів, що вплинули на зміну рівня ефективності, зводяться у матрицю факторного аналізу (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Матриця факторного аналізу ефективності виробництва

Показники Зони в кварталах звітного періоду (t): Зона в цілому за звітний рік t
t0 t1 t2 t3 t4
СОБІВАРТІСТЬ, у т.ч.
- матеріали          
- енерговитрати          
- заробітна плата          
- утримання та експлуатація обладнання          
- цехові та заводські витрати          

Примітка. Зони неефективного виробництва (2, 7, 8, 9) позначити червоним кольором, ефективного (3, 4, 5) - зеленим, а зону 6 - жовтим.

Висновки.У звітному році витрати здійснювалися більш ефективно в порівнянні з витратоємкістю продукції базового року. Так, у першому кварталі темпи зниження загальної суми витрат випереджали темпи зниження доходу - зона 6. Дана ситуація була характерна і для останнього кварталу звітного періоду. А в другому і третьому кварталах темпи збільшення витрат випереджали темпи зростання обсягу продукції, що випускається. Це призвело до зниження ефективності виробництва - зона 2.

 Показник 3. Витратоємкість продукції | Кількісний аналіз
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати