Головна

ВИХІДНІ ДАНІ | Аналіз прибутковості продукції | Визначите, як динаміка коефіцієнта оборотності впливає на прибуток підприємства. | Оцініть фінансову незалежність аналізованого підприємства. | Аналіз платоспроможності | Яким чином можна знизити значення коефіцієнтів ліквідності і чи слід це робити аналізованому підприємству? | Показник 1. Доход | Показник 3. Витратоємкість продукції | Факторний аналіз | Кількісний аналіз |

Вертикальний аналіз

  1. B. Аналіз документів
  2. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
  3. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  4. LL(1)-синтаксичний аналізатор для мови Pascal
  5. SWOT - аналіз
  6. SWOT-аналіз "МУКАЧІВСЬКОЇ ЛИЖНОЇ ФАБРИКИ "ТИСА"".
  7. V Диригентсько-виконавський аналіз

Вертикальний аналіз балансу характеризує структуру засобів підприємства та їх джерел, коли суми за окремими статтями чи розділами беруться у відсотках до валюти балансу. Вертикальний аналіз звіту про фінансові результати характеризує структуру доходів та витрат підприємства, коли суми за окремими статтями беруться у відсотках до чистого доходу (виручки від реалізації продукції без ПДВ).

На основі вихідних даних необхідно зробити вертикальний аналіз балансу та звіту про фінансові результати підприємства. Приклад вертикального аналізу активу балансу підприємства представлено
в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Вертикальний аналіз активу балансу підприємства

Стаття Значення за Питома вага у Зміна питомої ваги, %
базовий період, грн. звітний період, грн. базовому періоді, % звітному періоді, %
6 = 5 - 4
Необоротні активи: 56.9 57.6 +0.7
основні засоби 44.6 41.2 -3.4
довгострокові фінансові інвестиції 12.3 16.5 +4.2
Оборотні активи: 43.1 42.4 -0.7
запаси 20.6 22.1 +1.4
дебіторська заборгованість 17.8 15.3 -2.6
поточні фінансові інвестиції 1.5 1.5 -0.1
грошові кошти 3.1 3.5 +0.5
Баланс 100.0 100.0 -

На рис. 1.2 та 1.3 за допомогою діаграм представлено структуру активу балансу.

Рис. 1.2. Структура активу балансу за базовий період

Рис. 1.3. Структура активу балансу за звітний період

Висновки.У структурі активу балансу переважають необоротні активи, які складають у базовому періоді 56.9% та у звітному - 57.6%. У цілому за період структура активу балансу суттєво не змінилася. У структурі необоротних активів в обох періодах переважали основні засоби (44.6% і 41.2% загальної вартості активів відповідно), питома вага довгострокових фінансових інвестицій складала 12.3% у базовому та 16.5% у звітному періоді, тобто спостерігалося її збільшення на 4.2%. Частка оборотних активів зменшилася на 0.7% з 43.1% до 42.4%. Оборотні активи в обох періодах були сформовані переважно за рахунок запасів (20.6% і 22.1% загальної вартості активів відповідно) та дебіторської заборгованості (17.8% і 15.3% загальної вартості активів відповідно), при чому частка запасів у звітному періоді збільшилась на 1.4%, а дебіторської заборгованості зменшилась на 2.6% порівняно з базовим. Питома вага поточних фінансових інвестицій є незначною і складає 1.5% загальної вартості активів підприємства, змін за цією статтею за період не відбулося. Частка грошових коштів збільшилася з 3.1% до 3.5%.

Аналогічно необхідно зробити вертикальний аналіз пасиву балансу та звіту про фінансові результати, побудувати діаграми, зробити висновки про структуру статей звітності та її зміни у звітному періоді порівняно з базовим.

Висновки за розділом.Необхідно дати загальну оцінку динаміки та структури майна та його джерел утворення, а також фінансових результатів діяльності підприємства.Горизонтальний аналіз | Загальний аналіз рентабельності власного капіталу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати