Головна

Загальний аналіз рентабельності власного капіталу | Аналіз прибутковості продукції | Визначите, як динаміка коефіцієнта оборотності впливає на прибуток підприємства. | Оцініть фінансову незалежність аналізованого підприємства. | Аналіз платоспроможності | Яким чином можна знизити значення коефіцієнтів ліквідності і чи слід це робити аналізованому підприємству? | Показник 1. Доход | Показник 3. Витратоємкість продукції | Факторний аналіз | Кількісний аналіз |

Горизонтальний аналіз

  1. B. Аналіз документів
  2. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
  3. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  4. LL(1)-синтаксичний аналізатор для мови Pascal
  5. SWOT - аналіз
  6. SWOT-аналіз "МУКАЧІВСЬКОЇ ЛИЖНОЇ ФАБРИКИ "ТИСА"".
  7. V Диригентсько-виконавський аналіз

Економічний аналіз являє собою порівняння даних звітного періоду з нормативними, а також з даними минулих періодів, що дозволяє виявити тенденції погіршення або поліпшення фінансового стану підприємства. Горизонтальний аналізпередбачає порівняння окремих статей звітності одного періоду зі статтями іншого. Горизонтальний аналіз дозволяє виявити тенденції зміни окремих статей або їх груп, що входять до складу фінансової звітності.

На основі вихідних даних необхідно зробити горизонтальний аналіз балансу та звіту про фінансові результати підприємства. Приклад горизонтального аналізу активу балансу підприємства наведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Горизонтальний аналіз активу балансу підприємства

Стаття Значення за Зміна
базовий період, грн. звітний період, грн. абсолютна, грн. відносна, %
4 = 3 - 2 5 = (3 / 2 - 1) 100%
Необоротні активи: +1100 +5.9
основні засоби -500   -3.4
довгострокові фінансові інвестиції +1600 +40.0
Оборотні активи: +400 +2.9
запаси +800 +11.9
дебіторська заборгованість -600 -10.3
поточні фінансові інвестиції
грошові кошти +200 +20.0
Баланс +1500 +4.6

На рис. 1.1 представлено результати горизонтального аналізу за допомогою діаграми.

Рис. 1.1. Горизонтальний аналіз активу балансу підприємства
за базовий та звітний періоди

Висновки. У звітному періоді активи балансу збільшилися на 4.6% або 1500 грн. порівняно з базовим. Таке зростання спричинене збільшенням вартості необоротних активів на 5.9% (1100 грн.) та оборотних активів - на 2.9% (400 грн.). Збільшення вартості необоротних активів відбулося за рахунок значного збільшення величини довгострокових фінансових інвестицій на 40.0% (1600 грн.). Зростання вартості оборотних активів відбулося за рахунок збільшення запасів та грошових коштів підприємства 11.9% (800 грн.) та 20.0% (200 грн.) відповідно. У той же час величина дебіторської заборгованості у загальній сумі оборотних активів зменшилася на 10.3% (600 грн.). Обсяг поточних фінансових інвестицій аналізованого підприємства за період не змінився.

Аналогічно необхідно зробити горизонтальний аналіз пасиву балансу та звіту про фінансові результати, побудувати діаграми, зробити висновки про динаміку статей звітності та їх вплив на загальний результат.

 ВИХІДНІ ДАНІ | Вертикальний аналіз
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати