Головна

Будова серця. | Регуляція роботи серця. | Групи крові. Резус-фактор. | Правила переливання крові. | Поняття про імунітет. Види імунітету: клітинний та гуморальний, вроджений та набутий. | Штучний імунітет (активний та пасивний). |

Склад, функції та значення крові. Плазма крові, її хімічний склад та властивості.

 1. B,C-довільні значення. 1 страница
 2. C2. Что, по-вашему, становится главной трагедией героев романа "Преступление и наказание", и у каких героев русской литературы судьбы складываются трагически?
 3. D. Штучні консервовані, біологічні стимулятори, смакового призначення
 4. II. Визначення коефіцієнтів світловідбиття оздоблювальних матеріалів.
 5. II. Відмітки про прибуття на місце практики, призначення, переводи і вибуття
 6. II. Складення Декларації акцизного податку
 7. Oslash;Рєстрація температури тіла та визначення температурних кривих

Кров - рідка сполучна тканина організму тварин, що виконує важливі функції в забезпеченні його життєдіяльності. Кров складається з рідкої частини плазми та різноманітних клітин. Вона циркулює системою судин (хребетні та частина безхребетних тварин) під дією сили ритмічних скорочень серця або судини, що його заміщує.

Кров людини складається з рідкої частини плазми, клітин лейкоцитів та постклітинних структур: еритроцитів, тромбоцитів. Вона циркулює системою судин під дією сили ритмічних скорочень серця і безпосередньо з іншими тканинами тіла не контактує через наявність гематопаренхіматозних бар'єрів. У всіх хребетних кров має зазвичай червоний колір (від блідо- до темночервоного), яким вона зобов'язана гемоглобіну, що міститься в еритроцитах. У деяких молюсків і членистоногих кров має блакитний колір завдяки гемоціаніну.

Разом з лімфою і тканинною рідиною кров є внутрішнім середовищем організму. Вона виконує в організмі багато важливих функцій. Основною з них є перенесення газів, тобто кисню, від органів дихання до тканин і вуглекислого газу (CO2) - від тканин до органів дихання. Кров, що збагатилась в органах дихання на O2, називається артеріальною, а кров, що віддала O2 тканинам і забрала з них CO2 - венозною (див. Газообмін, Дихання). Здатність крові зв'язувати O2 і віддавати його тканинам зумовлена наявністю в ній пігментів (гемоглобіну, хлорокруорину, гемеритрину).

Крім того кров переносить поживні речовини від шлунково-кишкового тракту до тканин; вимиває кінцеві продукти обміну речовин із тканин і переносить їх до органів виділення (нирки, шкіра); переносить біологічно активні речовини (гормони, вітаміни, ферменти тощо); у теплокровних тварин і людини бере участь у терморегуляції; захищає організм від мікроорганізмів і чужорідних тіл (див. Фагоцитоз, Імунітет).

Кров бере участь у регуляції водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Важливою властивістю крові є здатність до її згортання, що забезпечує швидке припинення кровотечі.

Функції крові[ред. - ред. код]

 • Транспортна
  • Поживна - кров розносить по тілу поживні речовини від кишечника або з місць їх накопичення (глюкозу з печінки). Завдяки цій функції кров відносять до трофічних тканин.
  • Видільна (екскреторна) полягає у видаленні з клітин та тканин організму кінцевих продуктів обміну речовин.
  • Дихальна - перенос кисню від легень до тканин та вуглекислого газу від тканин до легень;
  • Регуляторна - кров розносить по організмові фізіологічно активні речовини, які регулюють та об'єднують діяльність різних органів та систем, тобто здійснює гуморальну регуляцію функцій організму.
  • Терморегуляторна, тобто збереження сталості температури тіла. Ця функція здійснюється за рахунок фізичних властивостей води плазми крові. Кров, рівномірно розподіляючись в організмі, створює умови або для тепловіддачі (посилюючи рух крові в капілярах шкіри), або для збереження тепла (розширюючи судини внутрішніх органів).
 • Захисна - лейкоцити крові забезпечують фагоцитоз, а також виділення антитіл проти антигенів; здатність крові до згортання, внаслідок чого припиняється кровотеча (тромбоцит).
 • Гомеостатична (підтримання динамічної сталості внутрішнього середовища організму, гомеостазу) досягається завдяки тому, що кров, омиваючи усі органи і тканини, здатна нормалізувати склад внутрішнього середовища під контролем нервової системи.
 • Трофічна

Кров складається з плазми крові і формених елементів (клітин), яких у хребетних тварин і людини є 3 групи:

Червоні кров'яні тільця (еритроцити) - найчисленніші з формених елементів. Зрілі еритроцити не містять ядра і мають форму двоввігнутих дисків. Циркулюють 120 днів і руйнуються в печінці й селезінці. В еритроцитах міститься білок із іонами заліза - гемоглобін, який забезпечує головну функцію еритроцитів - транспорт газів, у першу чергу - кисню. Саме гемоглобін надає крові червоне забарвлення. У легенях гемоглобін зв'язує кисень, перетворюючись на оксигемоглобін, він має світло-червоний колір. У тканинах кисень звільняється із зв'язку, знову утворюється гемоглобін, і кров темніє. Крім кисню, гемоглобін у формі карбогемоглобіну переносить з тканин у легені і невелику кількість вуглекислого газу.

Кров'яні пластинки (тромбоцити) є обмежені клітинною мембраною фрагменти цитоплазми гігантських клітин кісткового мозку мегакаріоцитів. Спільно з білками плазми крові (наприклад, фібриногеном) вони забезпечують згортання крові, яка витікає з пошкодженої судини, приводячи до зупинки кровотечі, і тим самим захищають організм від небезпечної для життя крововтрати.

Білі клітини крові (лейкоцити) є частиною імунної системи організму. Всі вони здатні до виходу за межі кров'яного русла в тканини. Головна функція лейкоцитів - захист. Вони беруть участь в імунних реакціях, виділяючи при цьому Т-клітини, які розпізнають віруси та різноманітні шкідливі речовини, В-клітини, що виробляють антитіла, макрофаги, які знищують ці речовини. За норми лейкоцитів у крові набагато менше, ніж інших формених елементів.

Еритроцити в кров'яному руслі є носіями групових властивостей. Формені елементи звичайно становлять 40-45% об'єму крові, плазма - 55-60%. Відносна сталість кількості формених елементів крові регулюється нейрогуморальними механізмами. До складу крові входять білки, вуглеводи, ліпіди, мінеральні речовини, вода.

Хімічний склад, реакція середовища (pH) та інші хіміко-фізичні параметри крові відносно сталі. Це забезпечується механізмами гомеостазу. Кількість крові у безхребетних тварин у відношенні до маси тіла коливається від 20 до 60%, у хребетних - від 1,7 до 10%, у людини - близько 7%. При різних патологічних станах організму можуть виникати зміни в крові, дослідження яких має велике діагностичне значення. Вивченням крові займається гематологія.

Кров відноситься до швидко оновлюваних тканин. Фізіологічна регенерація формених елементів крові здійснюється за рахунок руйнування старих клітин і утворення нових органами кровотворення. Головним з них у людини та інших ссавців є кістковий мозок. У людини червоний або кровотворний кістковий мозок розташований в основному в тазових кістках і в довгих трубчастих кістках. Основним фільтром крові є селезінка (червона пульпа), що здійснює в тому числі і імунологічний її контроль (біла пульпа).

Плазма крові є досить складною біологічним середовищем. Вона знаходиться в тісному зв'язку з тканинної рідиною організму.

До складу плазми входять вода (90-92%) і сухий залишок (8-10%). Сухий залишок складається з органічних і неорганічних речовин. До органічних речовин плазми крові відносяться:

1) білки плазми - альбуміни (близько 4,5%), глобуліни (2-3,5%), фібриноген (0,2-0,4%), Загальна кількість білка в плазмі становить 7-8%;

2) небілкових азотвмісні з'єднання (амінокислоти, поліпептиди, сечовина, сечова кислота, креатин, креатинін, аміак). Загальна кількість небілкового азоту в плазмі (так званого залишкового азоту) становить 11 -15 ммоль / л (30-40 мг%). При порушенні функції нирок, що виділяють шлаки з організму, вміст залишкового азоту в крові різко зростає;

3) безазотистих органічні речовини: глюкоза - 4,4-6,65 ммоль / л (80-120 мг%), нейтральні жири, ліпіди;

4) ферменти і проферменту: деякі з них беруть участь у процесах згортання крові та фібринолізу, зокрема протромбін і профібринолізину. У плазмі містяться також ферменти, що розщеплюють глікоген, жири, білки та ін

Неорганічні речовини плазми крові становлять близько 1%, від її складу. До цих речовин відносяться переважно катіони-Na +, Ca2 +, K +, Mg2 +, аніони CI-, HPO-, HCO3-.

З тканин організму в процесі його життєдіяльності в кров поступає велика кількість продуктів обміну, біологічно активних речовин (серотонін, гістамін), гормонів; з кишечника всмоктуються поживні речовини, вітаміни і т.д. Однак склад плазми суттєво не змінюється. Сталість складу плазми забезпечується регуляторними механізмами, що роблять вплив на діяльність окремих органів і систем організму, які відновлюють склад і властивості його внутрішнього середовища. Плазма відповідає за згортання крові.Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), великого і малого кіл кровообігу. | Функції еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів. Групи крові та резус-фактор. Правила переливання крові.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати