Головна

Вступ | Тема 9. Амортизаційна політика підприємства | Тема 11. Оборотні кошти підприємства - проблеми ефективного використання | Тема 13. Формування витрат на матеріальні ресурси | Тема 15. Калькулювання собівартості | Тема 23. Проблеми фінансування виробничо-господарської діяльності підприємства | Тема 27. Прибуток в системі показників ефективності виробництва |

III. практичне завдання

  1. HLA - система; класи антигенів, біологічні функції, практичне значення HLA-типування.
  2. II тур - «практичне втілення», проводітсяв очно-заочній формі
  3. II. ЗАВДАННЯ № 1
  4. IV. Завдання для підготовки до практичної роботи №1
  5. IV. Завдання для підготовки до практичної роботи №2
  6. IV. практичне завдання

(практична частина)

Потрібно визначити відпускну ціну відповідного приладу (з урахуванням всіх податків і неподаткових платежів).

Таблиця 1 - Вихідні дані для виконання практичної частини курсової роботи

 показники  вироби, що випускаються
 прилад A  прилад B  прилад C  прилад D  прилад E  прилад F  прилад K
А
 1. Випуск в квартал, шт.
 2. Трудомісткість виготовлення одиниці продукції, нормо-год / шт.  1,35  1,80  1,10  1,05  1,15  1,20  1,95
 3. Запланований відсоток виконання ном,%  100,0  105,5  101,5  106,5  102,2  105,3  103,6
 4. Ефективний фонд часу роботи одного верстата, ч  977,12
 5. Число календарних днів у кварталі, в т. Ч. Кількість святкових днейчісло вихідних днів
 6. Середній розряд робітників-відрядників
 7. Коефіцієнт, що враховує розмір премії всдельном заробіток робітника-відрядника  0,3  0,4  0,25  0,30  0,25  0,35  0,30
 8. Кількість робітників-почасовиків, чол.
 9. Середній розряд робітників-почасовиків
 10. Коефіцієнт, що враховує доплати та надбавки, передбачені колективним договором  0,25
 11. Коефіцієнт, що враховує розмір премії взаработке робочого на погодинній  0,30
 12. Чисельність адміністративно-управленческогоперсонала, в т. Ч .: конструктор 1-ої категорііінженер-технолог 2-ий категоріітехнолог проізводстванорміровщікведущій економістзам. начальника цеханачальнік цеху  
 13. Розмір премії, одержуваної адміністративно-управлінським персоналом  30,0

продовження табл.1

А
 14. Норми витрати матеріалів на одиницю виробу, кг / шт.матеріал 1матеріал 2матеріал 3матеріал 4матеріал 5  0,250,460,14 -0,26  0,180,52 -0,230,47  -0,150,340,260,41  0,870,210,11 -0,07  0,43 -0,240,320,12  -0,310,200,430,17  -0,180,250,340,24
 15. Ціна за одиницю матеріалу, руб. / Кгматеріал 1матеріал 2матеріал 3матеріал 4матеріал 5  
 16. Кількість покупних виробів, які використовуються пріпроізводстве одиниці приладу, шт. - - -
 17. Середня ціна одиниці покупних виробів, руб. / Шт.
 18. Коефіцієнт, що враховує транспортно-заготівельні витрати  1,1
 19. Норма витрати теплової енергії, Гкал / шт.: На технологічні цілина побутові потреби  0,0150,008  0,0180,008  0,0190,008  0,0110,008  0,0140,008  0,0210,008  0,0170,008
 20. Ціна одиниці теплової енергії, руб. / Гкал
 21. Норма витрати електроенергії, кВт / год: на технологічні цілина побутові потреби  19,115,2  21,015,2  14,315,2  17,315,2  20,615,2  18,615,2  16,615,2
 22. Ціна одиниці електроенергії, руб. / КВт / год  140,2
 23. Середня ціна одиниці встановленого обладнання, тис. руб.
 24. Строк корисного використання за встановленою группеоборудованія, років

 


закінчення табл.1

А
 25. Витрати з поточного ремонту обладнання, тис. Руб.  18920,0
 26. Витрати по експлуатації обладнання, тис. Руб.  3280,0
 27. Амортизація будівель, споруд та інвентарю цеху, тис. руб.  5605,0
 28. Витрати з утримання будинків, споруд та інвентаряцеха, тис. Руб.  15480,0
 29. Загальногосподарські витрати,%  385,0
 30. Позавиробничі витрати,%  3,5  2,4  2,5  3,2  2,5  3,5  2,5
 31. Рентабельність одиниці приладу,%  15,0  22,0  12,5  10,0  18,5  21,5  15,0

IV. рекомендована література

1. Правові нормативні акти Республіки Білорусь по темі курсової роботи

2. Акуліч І. л. Маркетинг: Підручник.-Мн .: Виш. шк., 2005.

3. Анішік В. м. Інноваційна діяльність і науково-технологічний розвиток: навч. Посібник / В. м. Аніщік, А. в. Русецький, Н. к. Толочко; під ред. Н. к. Толочко. - Мн .: Изд. Цент БГУ, 2005. - 151 с.

4. Антикризове управління підприємством / Ельсунов В. п. Та ін-Мн .: «Авереев», 2003.

5. Антонова Н. б. Державне регулювання економіки. Учебник.-Мн .: Академія управління при Президентові Республіки Беларусь.-2002 - 775 с.

6. Бабук І. м. Економіка підприємства: Учеб. посібник для студентів технічних спеціальностей.-Мн .: «ІВЦ Мінфіну», 2006 - 327 с.

7. Баканов М. і. Шеремет А. д, Теорія економічного аналізу: Підручник.-4-е изд. Доп. і перераб М .: Фінанси і статистика, 1998..

8. Балабанов І. т. Інноваційний менеджмент.-СПб: Питер, 2001.

9. Баранчеев В. п. Маркетинг інновацій (радикальні і «підривні» інновації - хайтек - маркетинг): Підручник - М .: ТОВ фірма «Благовест- В», 2007 р - 232 с ..

10. Беренс В., Хавранек П. Керівництво з оцінки ефективності інвестицій. Пер. з англ. - М .: АТЗТ «Інтерексперт», «Инфра - М», 1995..

11. Бізнес-план. Техніко-економічне планування та обґрунтування фінансової стратегії підприємства. Методика і практ. Радієвська М. в. Рек-Мінськ: Белпрінт, 2000.

12. Бланк І. а. Інвестиційний менеджмент. - Київ: «ІТЕМ», «Юнайтед Лондон Трейд Лімітед», 1995..

13. Бовін А. а. Управління інноваціями в організації: навч. Посібник по спеціальності «Менеджмент організації» / А. а. Бовін, Л. е. Л. е. Чередникова, В. а. Якимович. - №-е изд. Стер. - М .: Видавництво «Омега-Л», 2009. - 415 с.

14. Богатко А. н. Основи економічного аналізу господарюючого суб'єкта. - М .: Фінанси і статистика, 1999.

15. Гончаров В. і. Управління проектами. навчально-методичний комплекс / В. і. Гончаров, Н. в. Шинкевич. - Мн .: Изд-во МІУ, 2005. - 244 с.

16. Гейзлер П. с. Управління проектами: Учеб. Посібник / П. с. Гейзлер, О. в. Зав'ялова. - Мн .: БГЕУ, 2005. - 255 с.

17. Головачов А. с. Економіка підприємства. У 2-х кн.-Мн .: Изд-во МІУ 2009.

18. Н. е. Заєць Теорія податків. Підручник. - Мн .: БГЕУ, 2002. - 220 с.

18. Ківачук В. с. Аналіз фінансово-господарської діяльності комерційної організації в умовах банкрутства. Монографія.-Брест: Изд-во Бр. ГТУ, 2001. - 279 с.

19. Кудашев В. і. Основи управління інтелектуальною власністю: Навчально-методичний комплекс / В. і. Кудашев, Е. в. Іванова. - Мінськ: Вид-во МІУ, 2008. - 180 с.

20. Мединський В. р Інноваційний менеджмент. Підручник. - М .: ИНФРА - М, 2004. - 295 с.

21. Методична розробка до практичних занять з курсу «Економіка виробництва» для студентів приладобудівних спеціальностей.-Мн., БПИ, 1991.

23. національна економіка Білорусі. Навч. посіб. / За заг. ред. в. н. шімова.-Мн .: БГЕУ, 2005.- 844 с.

24. Недоступ А. в. Податок на додану вартість. - Мн .: ТОВ «Белпрінт», 2002.

25. Перерва О. л. Економіка та управління інноваційними процесами на промисловому підприємстві: теорія, методологія, практика: Монографія. - М .: Вид-во МГТУ ім. Н. е. баумана, 2005. - 280 с ..

26. Полещук І. м., Терешина В. в. Ціноутворення: Підручник - Мн .: БГЕУ. 2001

27. Виробничий менеджмент. Управління підприємством .: Навч. посібник / За ред. проф. с. а. пелеха.-Мн .: БГЕУ, 2003.- 555 с.

28. Радієвська М. в. Внутріфірмове планування: -навчально. пособ.-Мн .: ТОВ «Белпрінт», 2005.

29. Рубашний В. с. Інноваційний менеджмент та інтелектуальна власність: курс лекцій / В. с. Рубашний. - Мінськ .: ФУАинформ, 2007. - 368 с

30. Синиця Л. м. Організація виробництва: підручник для студ. Вища. Навч. закладів за спеціальністю «Економіка і управління на підприємстві» / Л. м. Синиця. - Мінськ: ІОЦ Мінфіну, 2008. - 540 с. стрехова С. а. Інноваційний продукт: інструменти маркетингу: навч. Допомога. - М .: Видавництво «Справа» АНХ, 2009. - 296 с.

30.. теорія аналізу господарської діяльності. Під ред. Осмоловського В. в. Мн .: Нове знання, 2001..

31. Теорія фінансів. Навч. Посібник / Заєць Н. е. І ін. - Мн .: Виш. Шк .. 1997

32. Фінанси підприємств: Підручник для вузів / Н. в. Колчина, Г. б. Поляк, Л. п. Павлова та ін .; під ред. Проф. Н. в. Колчин. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 447 с ..

33. Хендерсон Р. Компенсаційний менеджмент.-СПб .: Питер, 2004.

34. Шіренбек Х. Економіка предпріятія.-СПб .: Питер, 2005. 848 с.

35. ширшова В. в. Теорія і практика інвестиційних розрахунків, Корольов А. в. Теорія і практика інвестиційних розрахунків. : Навч. Посібник / В. в. Ширшова, АБВ. Корольов. - Мінськ: Вид-во Гревцова, 2009. - 296 с ..

36. Економіка підприємства: Учеб. посібник / Л. н. Нехорошева, Н. б. Антонова, Л. в. Гринцевич і ін .; під. ред. д-ра екон. Наук, проф. Л. н. Нехорошева. Мінськ: БГЕУ, 2008 - 719 с ..

37. Економіка приладобудівної промисловості. Навч. Для студ. Приборостр. Спец. Вузів. / Під загальною ред. С. в. моисеева і Е. в. Мінько - М., Машіностроеніе.1988.

38. Економіка праці. / За редакцією Винокурова І. а., Горєлова Н. А.-СПб .: Питер, 2004. 656 с.

 Тема 29. Прибуток в системі міжнародних стандартів | Вступ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати