На головну

Вступ

  1. I. ВСТУП
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. Вступ

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ФГБОУ ВПО «ОРЛОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Методичні вказівки і

контрольні завдання

Для студентів заочного навчання

спеціальності «080114» «Економіка і бухгалтерський облік»

З дисципліни

«Інформаційні технології в професійній діяльності»

м Орел, 2013 роки рік


зміст

Вступ. 4

Методичні поради з вивчення окремих тем дисципліни і питання для самоперевірки. 5

Вказівки до виконання контрольної роботи .. 10

Практичні завдання для роботи з текстовим процесором Word. 13

Практичні завдання для роботи з табличним процесором Excel 18

Список рекомендованої літератури .. 25

Додаток. 26


Вступ

У період переходу до інформаційного суспільства одним з найважливіших аспектів людської діяльності стає вміння оперативно і якісно працювати з інформацією, залучаючи для цього сучасні засоби і методи. Це додає до цілям середньої професійної освіти ще одну мету - формування рівня інформаційної культури, відповідного вимогам інформаційного товариства. Одним з основних елементів робочого місця будь-якого фахівця є персональний комп'ютер як інструмент обробки професійної інформації. Тому кваліфікація сучасного випускника в чималому ступені визначається вмінням застосовувати інформаційні технології в професійній діяльності.

Основним методом вивчення курсу є самостійна робота студентів по рекомендованій літературі над кожною темою та відповіді на поставлені питання. Виконання контрольного завдання, як закріплення і перевірка самостійно вивченого матеріалу.


Методичні поради з вивчення окремих тем дисципліни і питання для самоперевірки.

Тема 1. Інформаційні технології в обробці економічної інформації

Зміст дисципліни і її завдання. Зв'язок з іншими дисциплінами, з теорією і практикою ринкової економіки. Значення дисципліни для підготовки фахівців в умовах безперервно зростаючого обсягу економічної інформації і розвитку інформаційних технологій. Можливості комп'ютерних технологій.

Класифікація інформаційних систем за призначенням, за структурою апаратних засобів, по режиму роботи, за характером взаємодії з користувачами. Склад і характеристика якості інформаційних систем.

Класифікація персональних комп'ютерів.

Технічні засоби інформаційних технологій. Монітори. Друкуючі пристрої. Сканери. Модеми. Плоттери. Дігітайзери. Цифрові камери. Джерела безперебійного живлення. Поняття мультимедійного обладнання. Технічні засоби презентацій.

Програмне забезпечення інформаційних технологій. Класифікація та призначення базового програмного забезпечення. Класифікація та призначення прикладного програмного забезпечення.

Операційна система Windows. Організація роботи в середовищі Windows.

Обробка текстової інформації текстовим процесором Word. Можливості процесора Word. Створення нового документа, створення і форматування таблиць, робота зі списками, друк і збереження документів, корекція помилок, використання написів, вставка малюнків та інших об'єктів, робота з колонками, буквицями, електронними закладками в процесорі Word.

Табличний процесор Excel. Призначення і можливості електронних таблиць. Екранний інтерфейс Excel. Введення тексту, чисел і формул, форматування даних, друк документів. Обчислювальні можливості Excel. Імена осередків, робота зі списками, пошук і сортування, автоввод, фільтрація, зв'язування даних. Побудова діаграм.

Технологія використання систем управління базами даних Access (СУБД Access). Організація баз даних, основні поняття. Таблиці, запити, форми, звіти в Access.

Сучасні способи організації презентацій. Створення нової презентації на основі шаблону, на основі порожньої презентації. Оформлення, способи друку презентації. Досягнення однаковості в оформленні презентації. Збереження, показ презентації.

Призначення і порядок роботи з довідково-правовими системами «Консультант Плюс» і «Гарант».

Питання для самоперевірки.

1. Дайте визначення термінам: «інформація», «дані», «інформаційна система», «інформаційне середовище», «інформаційні технології»?

2. Наведіть класифікацію інформаційних систем.

3. Назвіть компоненти настільних ПК.

4. Як застосовуються у професійній діяльності ноутбуки і комп'ютери-телефони?

5. Перелічіть види і гідності мобільних комп'ютерів.

6. На що повинен, перш за все, звертати увагу користувач при покупці комп'ютера?

7. Що означає «принцип відкритої архітектури»?

8. Перелічіть види моніторів і їх характеристики.

9. Назвіть види принтерів, їх переваги та недоліки.

10. Які технології кольорового друку ви знаєте?

11. За якими параметрами треба виробляти вибір сканера?

12. Чим зручні багатофункціональні периферійні пристрої?

13. Як вибрати модем?

14. Що дозволяють робити плоттери і дигітайзери?

15. Як захистити комп'ютер від перепадів напруги?

16. Охарактеризуйте технічні засоби презентацій.

17. Що розуміють під програмним забезпеченням?

18. Які основні функції виконує базове програмне забезпечення?

19. Яке програмне забезпечення відноситься до базового?

20. Призначення основних груп прикладного програмного забезпечення.

21. Яке програмне забезпечення відноситься до групи загального призначення?

22. Яке програмне забезпечення відноситься до групи методо-орієнтованого програмного забезпечення?

23. Яке програмне забезпечення відноситься до групи професійно-орієнтованого програмного забезпечення?

24. У чому особливості операційної системи Windows?

25. Перерахуйте основні елементи вікна операційної системи Windows.

26. Які бувають Віти і типи вікон в Windows?

27. Що таке панель інструментів?

28. Що таке контекстне меню?

29. Які операції можна здійснювати з вікнами?

30. Як створити папку або файл?

31. Як скопіювати, перенести, перейменувати, видалити паку або файл?

32. Перерахуйте можливості текстового процесора Word.

33. Як використовуються для створення документів шаблони-зразки?

34. Порядок роботи з таблицями в процесорі Word.

35. Як задати параметри і нумерацію сторінок в Word?

36. Який порядок підготовки документів до друку?

37. Як розставити електронні закладки в документі?

38. Як оформити текст у вигляді колонок?

39. Як вставити дату в документ?

40. Що таке електронна таблиця?

41. Перерахуйте типи даних, що використовуються в електронних таблицях.

42. Чим відрізняється абсолютна і відносна адресація в Excel?

43. Як швидко створити числову послідовність в Excel?

44. Перерахуйте обчислювальні можливості Excel.

45. Якими засобами для сортування даних має Excel?

46. ??Можливості Excel для побудови діаграм.

47. Як здійснюється фільтрація даних в Excel?

48. Призначення СУБД.

49. Що таке реляційна база даних?

50. Назвіть основні об'єкти баз даних в СУБД Access.

51. Які особливості створення баз даних в СУБД Access в режимі Конструктор?

52. Які основні етапи роботи з презентацією.

53. Перелічіть способи створення презентацій в PowerPoint.

54. Скільки існує режимів перегляду документа в PowerPoint.

55. Для чого призначені інформаційно-правові довідкові системи?

56. Назвіть загальні принципи пошуку документів в довідково-правових системах.

Тема 2. Інформаційні системи автоматизації бухгалтерського обліку

Напрямки автоматизації бухгалтерської діяльності.

Призначення, принципи організації і експлуатації бухгалтерських інформаційних систем, їх порівняльна характеристика.

Структура і інтерфейс спеціалізованого програмного забезпечення.

Питання для самоперевірки.

1. У чому полягає особливість автоматизації бухгалтерського обліку?

2. Перерахуйте основні російські програми автоматизації бухгалтерського обліку.

3. Дайте загальну характеристику можливостей програми «1С: Бухгалтерія».

4. Які форми звітів формуються в програмі «1С: Бухгалтерія»?

Тема 3. Методи і засоби захисту економічної інформації

Поняття інформаційної безпеки. Класифікація засобів захисту інформації. Програмно-технічний рівень захисту. Захист жорсткого диска. Створення аварійної завантажувального диска. Резервне копіювання даних. Установка паролів на документ. Захист від комп'ютерних вірусів.

Організація безпечної роботи на комп'ютері.

Питання для самоперевірки.

1. Назвіть заходи захисту комп'ютерної інформації.

2. Які засоби програмно-апаратного рівня захисту ви знаєте?

3. Як встановити паролі на BIOS, заставки та документи?

4. Як захиститися від вірусної атаки?

5. Перерахуйте відомі антивірусні програми.

6. Перерахуйте заходи ергономічної організації робочого комп'ютерного місця.

7. Назвіть критерії оптимального режиму роботи з комп'ютером.

Тема 4. Комунікаційні технології в обробці економічної інформації

Компоненти обчислювальної мережі. Класифікація мереж. Локальні інформаційні мережі. Глобальна мережа Інтернет. Основні послуги комп'ютерних мереж: електронна пошта, телеконференції, файлові архіви. Гіпертекст. Основи технології World Wide web. Мережа Інтернет: структура, адресація, протоколи передачі. Способи підключення. Інформаційні ресурси. Пошук інформації.

Питання для самоперевірки.

1. Що таке комп'ютерна мережа?

2. Класифікація комп'ютерних мереж?

3. Що таке топологія мереж?

4. Що таке локальна обчислювальна мережа?

5. Як здійснюється робота в локальної обчислювальної мережі?

6. Що собою являє структура Інтернет?

7. Які протоколи використовуються в мережі Інтернет?

8. Які програми перегляду WWW (браузери) ви можете назвати?

9. Як працює електронна пошта?

10. Які засоби спілкування пропонує Інтернет?
Вступ. | Вказівки до виконання контрольної роботи

Практичні завдання для роботи з текстовим процесором Word | Завдання №1. | Завдання №2. | Завдання №3. | Завдання №4. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати