Головна

Вступ

  1. I. ВСТУП
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. Вступ

зміст

введення 4

Тема 1. Неоінституціональна економічна теорія: інститути

в економічному аналізі 7

Тема 2. Теорія трансакційних витрат 18

Тема 3. Економічна теорія прав власності 28

Тема 4. Теорія зовнішніх ефектів і теорема Коуза 33

Тема 5. Теорія контрактів 36

Тема 6. Контрактна природа фірми 44

Тема 7. Логіка економічної організації 47

Тема 8. Інституційна структура економіки і

інституційні зміни 51

Тема 9. Держава в неоинституциональной економічної теорії 54

Завдання для контролю самостійної роботи студентів 57

Додаток 1 60


Вступ

Методична розробка призначена для студентів, які навчаються за напрямом 080100.62 «Економіка» і складається з двох частин: перша частина включає в себе деталізацію семінарських занять та самостійної роботи студентів, друга частина присвячена завданням для контролю над самостійною роботою студентів.

Семінарські заняття з дисципліни «Інституційна економіка» проводяться з метою засвоєння та систематизація знань про основні організаційних формах і видах інституційного устрою, а так само їх впливі на результати економічної діяльності. Кожна тема розробки містить перелік основних питань теми, контрольні запитання, завдання для самостійної роботи і список літератури, рекомендованої до вивчення. Відповіді на запропоновані до кожної теми контрольні запитання та завдання служать критерієм оцінки якості засвоєння теоретичного матеріалу, готуються студентами самостійно і перевіряються викладачем на семінарських заняттях.

Самостійна робота студентів є найважливішим елементом нових освітніх технологій, необхідною умовою формування професійних навичок, одним із способів забезпечення нового міжнародного стандарту освіти.

Підготовка до семінару є важливою частиною самостійної роботи. Приступаючи до підготовки до семінару по конкретній темі, на початковому етапі самостійної роботи, студент повинен детально вивчити основні питання теми, їх послідовність, список рекомендованої літератури, повторити матеріал лекції. Наступний етап самостійної роботи - вивчення теми семінару за підручниками і навчальними посібниками. Це необхідно, тому що в них ряд питань розкритий більш детально, ніж на лекції. Крім того, важливо дотримуватися рекомендованого списку літератури, так як він відповідає програмі курсу і в інших підручниках окремі питання можуть просто не розкриватися, або бути спрощеними або неправильними з позицій сьогоднішнього дня. При вивченні конкретної теми за підручником принципове значення має вміння правильно читати текст. У процесі читання необхідно виробляти самостійні судження, приймаючи або відкидаючи ті ідеї, які викладені в підручниках. При цьому слід остерігатися порожніх заперечень, потрібно наводити аргументи, демонструючи на семінарах вміння підтверджувати свою позицію фактами, авторитетними міркуваннями фахівців. Поряд з основним матеріалом при підготовці до семінару можна користуватися додатковими джерелами: спеціальної наукової, науково-популярної, довідкової, публіцистичної літературою, а також матеріалами, розміщеними в глобальній мережі Інтернет, статтями з періодичних видань. Це визначальний етап самостійної роботи, він дуже складний і важливий, так як самостійні судження з досліджуваної проблеми формуються саме тут, в тому числі і в умінні студента працювати з науковою літературою. Після вивчення основної та додаткової літератури за конкретною темою настає самий творчий етап процесу підготовки до семінарських занять - самостійне обдумування матеріалу. На цьому етапі остаточно освоюється матеріал, інформація набуває форму знань, а продовження цього процесу призводить до формування висновків.

Завершальний етап підготовки до семінарів - відповіді на контрольні питання і виконання завдань для самостійної роботи, які допоможуть правильно осмислити вивчений матеріал і перевірити набуті знання. Дуже важливо самостійно виконати всі завдання, тільки такий підхід дає можливість стати грамотним, сучасно мислячим фахівцем.

Якщо пройдені всі етапи самостійної роботи, то на семінарі студенти зможуть поглибити розуміння теми, задаючи змістовні питання, відповідаючи на контрольні питання і питання інших студентів, беручи участь в дискусії з різних наукових проблем, вирішуючи завдання і виконуючи вправи, готуючи доповіді і беручи участь в їх обговоренні.

У другій частині методичної розробки в якості завдань для перевірки якості самостійного освоєння студентами дисципліни пропонуються підготовка презентацій, в тематику яких включені основні і найбільш складні в самостійному вивченні теми. Мета виконання презентацій по інституційної економіці полягає в закріпленні і поглибленні знань, отриманих в ході лекцій і семінарів, самостійної роботи, відпрацювання практичних навичок студентів щодо вирішення конкретних господарських завдань і проблем, що розглядаються в курсі «Інституційна економіка», а також в індивідуальному контролі з боку викладача за процесом навчання кожного студента.

Для контролю над самостійною роботою пропонується 32 теми презентацій. Передбачається, що кожен студент зобов'язаний підготувати 1 презентацію з обраної тематики. Тема попередньо узгоджується з викладачем. При здачі презентації оцінюється ступінь самостійності роботи, повнота надання фактичного матеріалу, достатня для дослідження поставленої проблеми, рівень практичних рекомендацій, оформлення роботи, виконання термінів подання проектів, здатність відповідати на питання викладача. Вимоги до змісту та оформлення презентацій наводяться в кінці методичного посібника в Додатку 1.
За результатами розрахунку побудувати діаграммипо таблиці 1 і таблиці 2. | Частина 1. Завдання для семінарських, практичних занять та самостійної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати