На головну

Інформатика

  1. Інформатика
  2. Інформатика в наукових дослідженнях і проектуванні
  3. Інформатика в управлінні. Інформаційні системи
  4. Кібернетика та інформатика
  5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ИНФОРМАТИКА
  6. розділ Інформатика

програма дисципліни

Методичні вказівки

до виконання самостійної роботи

Омськ

видавництво ОмГТУ

2008

укладачі:

Круміня К. В., к.е.н., доцент кафедри «Маркетинг і підприємництво» ОмГТУ;

В'язнів В. В., старший викладач кафедри «Маркетинг і підприємництво» ОмГТУ.

Сучасне суспільство живе в період, який характеризується небувалим зростанням інформаційних потоків. Сучасні економічні відносини висувають підвищені вимоги до інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень, а також до рівня кваліфікації персоналу в області інформаційних технологій. Цілком очевидно, що до відомих видів ресурсів - матеріальних, трудових, енергетичних, фінансових - додався новий - інформаційний.

Темпи широкомасштабного впровадження обчислювальної техніки в усі аспекти людської діяльності гостро ставлять питання про підготовку кадрів, які вміють ефективно використовувати інформаційні ресурси.

Дані методичні вказівки орієнтовані на студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання з метою оволодіння ними сучасними інформаційними технологіями.

Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради Омського державного технічного університету


Цілі і завдання вивчення дисципліни «Інформатика»

Дисципліна «Інформатика» має на меті ознайомити учнів з основами процесів збору, передачі, обробки та накопичення інформації, технічними і програмними засобами, найбільш широко вживаними в предметної області, навчити студентів проведення аналізу отриманих результатів, моделями вирішення функціональних і обчислювальних завдань, основами роботи в мережі .

Завдання вивчення дисципліни:

1. знайомство майбутніх фахівців з сучасним апаратним і програмним забезпеченням сфери їх професійної діяльності, його класифікацією і основними можливостями,

2. отримання навичок роботи з текстовими і табличними процесорами, з базами даних, презентаціями в якості користувача персонального комп'ютера,

3. отримання навичок роботи в локальних і глобальних комп'ютерних мережах, володіння основами алгоритмізації і програмування при вирішенні економічних та інших обчислювальних задач, володіння прийомами захисту інформації.

Вимоги до рівня підготовки студента, який завершив вивчення даного курсу:

Наявність у майбутніх фахівців теоретичних знань (про суть і можливості технічних і програмних засобів інформатики) і практичних навичок роботи на ПК з пакетами прикладних програм загального призначення для застосування у своїй професійній діяльності і кращого оволодіння знаннями загально і спеціальних дисциплін. Студент повинен вміти користуватися програмним інструментарієм комп'ютерної технології для роботи на локальному комп'ютері і при підключенні його до мережі, з документами і текстами, з даними, представленими в табличній формі, з базами даних, презентаціями, володіти навичками захисту інформації.

Зміст курсу за розділамиНормативно-правові та інструктівні документи | Найменування розділів даного курсу

Список тем теоретичної частини | Завдання до виконання в текстовому редакторі Microsoft Word | Робота з базами даних | Ви вибираєте будь-які квіти | Без перерв. Без вихідних. | За результатами розрахунку побудувати діаграммипо таблиці 1 і таблиці 2. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати