Поточний, проміжний контроль знань студентів 1 сторінка | Поточний, проміжний контроль знань студентів 2 сторінка | Поточний, проміжний контроль знань студентів 3 сторінка | Функції і завдання контролінгу | стратегічний контролінг | оперативний контролінг | Витрати і їх класифікація | Центри відповідальності та їх класифікація | КОНТРОЛЛІНГ МАРКЕТИНГУ | Види контролінгу маркетингу |

загрузка...
загрузка...
На головну

Поточний, проміжний контроль знань студентів 5 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Завдання 4. Середньооблікова чисельність працівників підприємства за звітний рік склала 1000 чоловік. Підприємство працює за п'ятиденним
 робочому тижні.

Святкові і вихідні дні склали 111000 чол. днів;

Дні чергової відпустки - 18000 люд.-днів;

Відпустки по навчанню - 3000 люд.-днів;

Відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами - 36000 люд.-днів

Неявки через хворобу - 5000 люд.-днів

Інші неявки, дозволені законом - 1000 люд.-днів

Неявки з дозволу адміністрації - 2700 люд.-днів

Прогули - 200 чол днів

Визначити показники неявок на роботу і фактично відпрацьованого часу в цілому по підприємству в людино-днях;

Розрахувати використання ресурсів робочого часу в середньому на одного працівника;

Розрахувати структуру ресурсів робочого часу в% до календарного фонду часу працівників; Проаналізувати використання ресурсів робочого часу підприємства.

Завдання 5. Компанія бажає отримати в наступному році прибуток 10000 ДЕ. Змінні витрати становлять 50 ДЕ за одиницю; постійні - 20000 ДЕ на рік; продажна ціна - 90 ДЕ за одиницю. Якою має бути обсяг виробництва, щоб отримати заданий обсяг прибутку?

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Кадровий аудит як інструмент організаційного розвитку.
 2. Контролінг персоналу як інструмент управління
 3. Оцінка якості роботи з управління персоналом.
 4. Комплексна оцінка ефективності кадрових рішень.
 5. Оцінка в управлінні людськими ресурсами.
 6. Роль кадрової служби в здійсненні оцінки ефективності кадрових рішень.
 7. Критерії оцінки ефективності роботи кадрової служби підприємства.
 8. Технологія організації аудиту персоналу.
 9. Оцінка ефективності набору та відбору персоналу.
 10. Оцінка ефективності рішень щодо скорочення персоналу.
 11. Оцінка ефективності програм навчання персоналу.
 12. Організація аудиторської перевірки персоналу.
 13. Аналіз кадрового потенціалу організації.
 14. Аналіз продуктивності праці.
 15. Аналіз і опис роботи і робочого місця.
 16. Оцінка плинності кадрів і абсентеїзму.
 17. Діагностика стану роботи з персоналом.
 18. Оцінка ефективності управління персоналом.
 19. Аудит роботи кадрової служби організації.
 20. Оцінка ефективності проекту введення посади фахівця з найму.

Засвоєння поточного навчального матеріалу.

Теми і питання, які визначаються викладачами з урахуванням інтересів студентів.

 ПК-60

2.4. Інтерактивні технології та інноваційні методи, використовувані в освітньому процесі

Засновані на використанні сучасних досягнень науки та інформаційних технологій. Спрямовані на підвищення якості підготовки шляхом розвитку у студентів творчих здібностей і самостійності (методи проблемного навчання, дослідницькі методи, тренінгові форми, рейтингові системи навчання і контролю знань і ін.). Націлені на активізацію творчого потенціалу та самостійності студентів і можуть реалізовуватися на базі інноваційних структур (наукових лабораторій, центів, підприємств і організацій та ін.).

 Найменування основних форм  Короткий опис і приклади, використання в модулях темах, місце проведення  Годинники
 1.  Комп'ютерні симуляції  Використання комп'ютерних симуляцій дозволяє внести наочність в процес навчання.
 2.  Розбір конкретних ситуацій  На лекційних та семінарських заняттях для більш ретельного розуміння матеріалу.

2.5. Засоби навчання. Інформаційно-методичні

 №  Перелік основної та додаткової літератури, методичних розробок; із зазначенням наявності в бібліотеці
   Основна література  
 1.2. 3. 4. 5.  1. Амстронг М. Практика управління людськими ресурсами. СПб .: Пітер, 2004. 2. Аудит і контролінг персоналу організації: Учеб. посібник / За ред. проф. П. Е. Шлендера. - М .: Вузівський підручник, 2009. - 224 с. 3. Аудит і контролінг персоналу Учеб. посібник / Ю. Г. Одегов, Т. В. Никонова. - М .: Іспит, 2002. 4. Одегов Ю. Г., Карташова Л. В. Управління персоналом, оцінка ефективності: Учеб. посібник для вузів. - М .: Іспит, 2010. 5. Управлінський аудит: персонал / Под ред. проф. Ю. Г. Одегова. - М .: Іспит, 2002.  
   додаткова література  
 1. 2. 3. 4.5. 6.7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.  1. Аналіз та моделювання трудових показників на підприємствах: Учеб. посібник / За ред. проф. А. І. Рофе. - М .: МІК, 2000. 2. Аудит: Підручник для вузів / Під ред. проф. В. І. Подільського. - М .: ЮНИТИ-ДАНА: Аудит, 2003. 3. Веснін В. Р. Практичний менеджмент персоналу: Посібник з кадрової роботи. М .: МАУП, 2001. 4. Дайлен А. Практика контролінгу. - М .: ФиС, 2003. 5. Журавльов П. В., Карташов С. А., Маусов Н. К., Одегов Ю. Г. Технологія управління персоналом. Настільна книга менеджера. М .: Іспит, 2000. 6. Карташова Л. В. Управління людськими ресурсами: Підручник. -М .: ИНФРА-М, 2005. - 236 с. 7. Контролінг як інструмент управління підприємством / Под ред. Н. Г. Данілочкіной. М: ЮНИТИ, 1999. 8. Лукичева Л. І. Управління персоналом: курс лекцій, практичні завдання. - М .: Омега-Л, 2007. - 264 с. 9. Магура М. І., Курбатова М. Б. Оцінка роботи персоналу. Практичний посібник для керівників різного рівня і фахівців кадрових служб. М .: ЗАТ «Бізнес-школа" Інтел-Синтез "», 2001. 10. Магура М. І., Курбатова М. Б. Сучасні персонал технології. М .: ЗАТ «Бізнес-школа" Інтел-Синтез "», 2001. 11. Макарова І. К. Управління людськими ресурсами: п'ять уроків ефективного HR-менеджменту. - М .: Справа, 2007. - 232 с. 12. Мазманова Б. Г. Управління оплатою праці: Навчальний посібник. М .: Фінанси і статистика, 2001. 13. Рогожин М. Ю. Управління персоналом: практичний посібник. - М .: ТК Велбі, Вид-за Проспект, 2008. - 320 с. 14. Технології управління персоналом в Росії. Досвід професіоналів. М .: HRC. Кадровий клуб ». «Книжковий світ», 2001. 15. Управління персоналом організації: Практикум: навчальний посібник. / Под ред. А. Я. Кибанова. М .: Инфра-М, 2004. - 365 с. 16. Хруцький В. Є. Оцінка персоналу. Критика теорії і практики застосування системи збалансованих показників / В. Є. Хруцький, Р. А. Толмачов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статічстіка, 2007. - 224 с.  

 

2.6. Матеріально-технічні

 № ауд.  Основне обладнання, стенди, макети, комп'ютерна техніка, наочні посібники та інші дидактичні матеріали, що забезпечують проведення лабораторних і практичних занять, науково-дослідної роботи студентів із зазначенням наявності  Основне призначення (дослідне, навчальне, що контролює) і коротка характеристика використання при вивченні явищ і процесів, виконанні розрахунків.
 602, 603, 605, 604, 334  Комп'ютерна техніка, ноутбук, екран для мультимедійних занять.  Навчальне

Поточний, проміжний контроль знань студентів

 Тести, теми курсових робіт / проектів, питання для поточного контролю, для підготовки до заліку, іспиту
 1. 2. 3.  Питання контролю за Модуля 1. «Основи аудиту та контролінгу персоналу» .1. Що таке аудит, управлінський аудит, аудит персоналу? 2. Які основні напрямки аудиторської діяльності та з якою метою проводиться аудит? 3. У чому особливості управлінського аудиту і які його основні етапи проведення? 4. У чому особливості діагностики кадрової роботи? 5. Що є об'єктом і предметом аудиту персоналу? 6. Які напрямки і рівні проведення аудиту персоналу? 7. Які помилки, на вашу думку, найчастіше виникають на практиці при поводженні оцінки персоналу? 8. Хто може проводити оцінку персоналу? 9. Якими принципами необхідно керуватися при проведенні оцінки персоналу? 10. На які види поділяється контроль в залежності від часу проведення та джерел інформації? 11. Яке місце займає контролінг в системі управління організацією? 12. Які основні види контролінгу? 13. У чому полягає мета контролінгу в системі управління персоналом? 14. У чому відмінність стратегічного і оперативного контролінгу? 15. Які основні напрямки стратегічного контролінгу? 16. Які етапи оперативного контролінгу? 17. Яка структура контролінгу? 18. Що таке центри відповідальності та центри витрат? 19. У чому полягає випереджаючий характер контролінгу? 20. Які методи прийняття управлінських рішень, їх відмінність і умови застосування? 21. Який зв'язок управлінського обліку та контролінгу персоналу? 22. Які особливості правозастосовчої практики аудиту персоналу? 23. Як проявляються особливості технології організації аудиту персоналу? 24. Який сенс в класифікації видів аудиту? 25. Які загальні ознаки початкового і оперативного аудиту? 26. Чим характерний системний, зовнішній і стратегічний аудит? 27. Які актуальні напрямки проведення аудиторського дослідження? 28. Які основні методи дослідження, характерні для аудиту персоналу? 29. Чому в процесі аудиторської перевірки виникає необхідність в експертній оцінці? 30. Які основні завдання виконуються на етапі попереднього аудиту та з якою метою? 31. З чим пов'язані особливості процедур збору інформації процесі попереднього і основного етапів аудиту? 32. Який зміст робочої програми аудитора? 33. Які методи роботи з аудиторськими свідоцтвами? 34. Яка основна мета аудиторського висновку? 35. Яка структура і основні елементи змісту аудиторського висновку? Питання контролю за Модуля 2 «Аналіз і оцінка трудової діяльності» .1. Які напрямки аналізу трудових показників вам відомі? 2. Які види аналізу ви знаєте? 3. У чому сутність аналізу трудових ресурсів? Які завдання він вирішує? 4. Що являють собою витрати на персонал? 5. Розкрийте цілі аналізу продуктивності труда.6. Як розрахувати продуктивність праці на одного працюючого в організації? У якій залежності перебуває цей показник від трудомісткості продукції? Поясніть ответ.7. Яка методика проведення аналізу по питомої трудомісткості? 8. Як розрахувати вплив непродуктивних витрат на показник продуктивності праці? 9. Які цілі і завдання аналізу фонду заробітної плати вам відомі? 10. У чому сутність розрахунку відносного і абсолютного відхилення фактичного фонду заробітної плати від запланованого? 11. Як зробити розрахунок середньоденної, середньогодинної, середньорічної заробітної плати? 12. Що таке зарплатоемкость продукції? Чи пов'язано це поняття з показником «рентабельність»? 13. Що таке аудит персоналу, які його цілі і об'єкт? 14. Назвіть і охарактеризуйте основні типи аудиту персонала.15. У чому полягає аудит кадрового потенціалу організації? 16. Назвіть і дайте характеристику етапів проведення аудиту персонала.17. Які методи використовуються при проведенні аудиту персоналу? 18. Які методи використовуються при оцінці ступеня задоволеності працівників трудом.19. Розкрийте сутність і назвіть види і мотиви плинності кадров.20. Які завдання виконує аналіз чисельності та структури персоналу? 21. Як розрахувати абсолютне і відносне відхилення фактичної чисельності персоналу від планової? 22. Як проводиться аналіз кваліфікаційного рівня персоналу? 23. У чому сутність аналізу розстановки робочих? 24. Які показники руху персоналу вам відомі? Наведіть приклад їх расчета.25. Чому коефіцієнт плинності відображає реальний стан кадрів організації (підприємства)? 26. Що таке витрати на персонал організації? 27. Наведіть класифікацію витрат організації на персонал.28. Що таке первинні і відновні витрати на персонал? расходов29. Наведіть склад витрат організації на персонал.30. Що таке комерційна (фінансова) ефективність? 31. Розкрийте сутність бюджетної еффектівності.32. Перерахуйте види витрат, пов'язаних з удосконаленням системи управління персоналом організаціі.33. Як класифікуються витрати на персонал для цілей управління? 34. Як класифікуються витрати на персонал для визначення собівартості? 35. Що таке сума покриття? 36. У чому відмінність методів обліку повних витрат і на основі суми покриття? 37. Які показники ефективності управління витратами на персонал? 38. У чому сутність методів оптимізації витрат на персонал? 39. Які основні групи витрат на персонал? 40. Що таке регламент складання бюджету витрат на персонал? 41. Які методи аналізу виконання бюджету витрат на персонал можна використовувати? 42. Перерахуйте основні напрямки витрат, пов'язаних з наймом, скороченням, навчанням і розвитком персонала.43. Як можна оцінити ефективність процесу залучення персоналу? 44. За якими критеріями можна оцінити позитивний ефект від навчання? Чи можна оцінити його кількісно? Яким чином? 45. З чого складаються витрати на навчання? Як можна оцінити ефективність витрат на навчання персоналу? 46. Які основні напрямки аудиту найму? 47. Як правильно проконтролювати витрачання коштів на підбір і відбір персоналу організації? 48. Для чого аудитору можуть знадобитися документи по використанню робочого часу та розрахунків з персоналом? 49. Які показники руху персоналу слід аналізувати аудитору і чому? 50. Яка послідовність проведення аудиту звільнення персоналу? 51. Які особливості аудиту винагород? 52. Як розробляється технологія аудиторських процедур при перевірці винагород? 53. Які порушення можливі при виплаті винагород і премій? 54. Що являє собою оцінка діяльності служби управління персоналом? 55. Назвіть основні групи показників оцінки діяльності кадрових служб. Дайте характеристику кожної з ніх.56. Які витрати на персонал слід враховувати при оцінці ефективності кадрових служб? 57. Наведіть приклади оцінки ефективності окремих кадрових программ.58. Які непрямі показники використовуються при оцінці ефективності кадрових служб? Питання до екзамену.1. Організація як об'єкт аудиту і контролінгу персоналу. 2. Сутність і завдання аудиту персоналу. 3. Специфіка аудиту персоналу. 4. Напрями аудиту персоналу. 5. Особливості управлінського аудиту. 6. Методи одержання інформації, що застосовуються при аудиторських перевірках. 7. Технології організації аудиту. 8. Види аудиту персоналу. 9. Етапи аудиту персоналу. 10. Структура аудиторського висновку. 11. Місце контролінгу в системі управління персоналом. 12. Види контролінгу. 13. Схема здійснення контролінгу. 14. Система показників контролінгу. 15. Структура контролінгу персоналу. 16. Аналіз трудових показників: завдання, об'єкти, призначення. 17. Напрями аналізу трудових показників і їх зміст. 18. Аналіз продуктивності праці: призначення, методи. 19. Аналіз чисельності і складу працівників: призначення, методи. 20. Аналіз використання фонду заробітної плати: призначення, методи. 21. Аудит робочих місць: призначення, методи. 22. Аудит найму працівників: призначення, методи. 23. Аудит звільнень. 24. Аудит навчання і розвитку персоналу. 25. Аудит винагород. 26. Аудит умов праці. 27. Аналіз витрат на персонал. 28. Аналіз кадрового потенціалу організації: призначення, система показників, методи. 29. Оцінка кадрових рішень: показники, методи, критерії. 30. Аналіз результатів діяльності кадрової служби організації. Приклад тесту для поточного контролю та підготовки до іспиту: 1. Головна функція контролінгу персоналу полягає в: · підвищена обгрунтованості кадрового планування та контролю · координація цілепокладання, планування, контролю та інформації в галузі управління персоналом · -підвищення якості інформаційного, нормативно-методичного і технічного забезпечення системи управління персоналом · -підвищення ефективності інвестицій в людські ресурси 2. Виберіть 3 рівня контролінгу персоналу: · -контроллінг ефективності · -контроллінг планування · -контроллінг результативності · -контроллінг соціального розвитку колективу · -контроллінг витрат 3. Контролінг в системі управління персоналом має наступні цілі: · -контроль за роботою персоналу та кадрової служби організації · -контроль за витратами на персонал та їх оптимізація · -підтримка кадрового планування і контролю за роботою персоналу, оптимізація витрат на персонал · -підтримка кадрового планування, управління персоналом, контролю та інформаційного забезпечення всіх заходів по роботі з персоналом4. Позитивні соціальні наслідки проектів вдосконалення системи і технології управління персоналом не можуть формуватися за межами організації: · -Вірно · -неверно 5. При комплексній оцінці економічної та соціальної ефективності проектів в сфері управління персоналом можливі різні підходи (виберіть 2 варіанти): ·-економічна ефективність розглядається як головний показник, а соціальна ефективність - як обмеження при виборі проектів, що мають соціальні наслідки · -визначається частка соціального ефекту, яка трансформується в економічний ефект ·-спочатку відбираються проекти з соціальним ефектом, потім з них вибираються економічно ефективні · вибирайте проекти, мають високі показники і економічної, і соціальної еффектівності1. Яким з перерахованих документів визначається термін аудиторської перевірки? А Договором на аудиторську проверку2. Встановлення достовірності здійснення господарських операцій, їх доцільності та ефективності - етос 40 Перевірка (дослідження) облікових документів3. Залежно від поставлених цілей виділяються наступні види аудиторських перевірок: Е Аудит на відповідність встановленим вимогам, аудит фінансової звітності, аудит ефективності роботи4. Інформація про зміни в капіталі організації відбивається в ... А Звіті про зміни у власному капітале5. При плануванні аудиту аудитор зобов'язаний: З Намітити мети (об'єкти) аудиту та дослідження, які слід провести для досягнення цих целей6. Яка сутність оцінного методу визначення аудиторського ризику? D Визначення розміру аудиторського ризику індуктивно, покладаючись на досвід і знанія7. Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані: B Дотримуватися вимоги законодавства РК, кваліфіковано проводити аудиторські перевірки, забезпечити збереження документів, що отримуються і складаються ними в ході проверке8. Терміном на скільки років видається кваліфікаційне свідоцтво аудитора? E 5лет9. Ризик при вибірці - це: A Небезпека не виявлення суттєвих помилок у процесі проведення вибіркової проверкі10. Хто займається питаннями видачі ліцензій на проведення загального аудиту? B Міністерство фінансів РК11. Що повинна забезпечити організація інформаційної бази всередині комп'ютера? C Збереження інформації, простота доступу, архівування, кодування і декодування інформаціі12. До накладних витрат не належать: D Додаткова заробітна плата працівників апарату управління і середньої управлінської персонала13. Стандарти аудиту поділяються на такі категорії: A Загальні, спеціальні та отчетние14. Яка частина аудиторського висновку являє собою звіт аудиторської фірми економічному суб'єкту про загальні результати перевірки стану внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку та звітності економічного суб'єкта? E Аналітіческая15. СВК вважається надійною якщо ... B Попереджає про можливість виникнення недостовірної інформаціі16. Які з доказів повинні використовуватися аудитором під час перевірки розрахунків з підзвітними особами? A Авансові отчети17. Завершальною фазою зовнішнього аудиту є: D Складання аудиторського заключенія18. Основна мета аудіювання: A Встановлення загальної достовірності фінансової отчетності19. Невідфактуровані поставки відображають в обліку на підставі даних: B Супровідних документів транспортної організації, Актів приймання матеріалов20. Визначте, який доказ з нижче перерахованих є найнадійнішим? D Доказ про обсяг незавершеного виробництва, отримане при фактичному огляді аудітором21. Яка сутність формальної перевірки документів? E Передбачає встановлення правильності оформлення документов22. Принцип незалежності означаетC Вивчення фінансової звітності без предубежденія23. Термін аудитор походить від латинського дієслова "аудіюєтся", який означає: C Слухати, вислуховувати24.Дайте правильне визначення «внутрішньогосподарського ризику»?B Встановлений аудитором рівень ризику, що відображає схильність фінансової звітності істотним ошібкам25. Виявлені, за результатами інвентаризації, надлишки грошових коштів в кассеD доводиться в організаціі26. Аудитор ... A Може займатися індивідуальною аудиторською діяльністю після здобуття освітньо-кваліфікаційного свідоцтва аудитора, ліцензії та реєстрації в якості індивідуального предпрінімателя27. Аудит, що базується на ризику, означає: B Концентрацію більшою мірою в областях, де ризики вище, з метою скорочення часу на проведення проверкі28. В яких межах знаходяться допустима межа рівня суттєвості для публічних компаній? A 5-10% 29. Яка взаємозв'язок між ризиком невиявлення і кількістю необхідних тестів? D Чим менше ризик невиявлення, тим більше обсяг тестов30. Характер, термін, обсяг ...........

4. Доповнення та зміни в робочій програмі на навчальний рік _____ / ______

 
 Наступні записи відносяться до п.п.
 Автор
 Зав. кафедрою
 

Прийнято РОЗУМУ __________________________________ Дата: _____________________Поточний, проміжний контроль знань студентів 4 сторінка |
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати