Головна

Державна система стандартизації в Україні визначає мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила виконання всіх видів робіт зі стандартизації.

  1. Cтруктура и правила оформления курсовых и дипломных проектов
  2. Google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); Жилые дома с каркасными безригельными системами
  3. Gp,T < 0- критерий принципиально возможного процесса
  4. HLA - система; классы антигенов, биологические функции, практическое значение HLA-типирования.
  5. I. 10. Опишите принципиальную схему установки и ход выполнения лабораторной работы.
  6. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  7. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО

Основною метою стандартизації є:

* реалізація єдиної технічної політики у сфері стандартизації метрології та сертифікації;
* захист інтересів споживачів і держави з питань безпеки продукції, процесів, послуг для життя, здоров'я та майна громадян, охорони навколишнього середовища;
* забезпечення взаємозамінності та сумісності продукції, її уніфікації;
* забезпечення якості продукції, виходячи з досягнень науки і техніки, потреб населення і народного господарства;
* раціональне використання всіх видів ресурсів, підвищення техніко-економічних показників виробництва;
* безпека народногосподарських об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;
* створення нормативної бази функціонування систем стандартизації, управління якістю та сертифікації продукції, проведення державної політики у сфері ресурсозаощадження (в тому числі застосування мало- і безвідходних технологій), розроблення і виконання державних і міждержавних соціально-економічних і науково-технічних програм;
* усунення технічних та термінологічних перешкод для створення конкурентноздатної продукції та її виходу на світовий ринок;
* впровадження та використання сучасних виробничих та інформаційних технологій;
* сприяння забезпеченню обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.


Основними принципами стандартизації є:

* врахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, економічної доцільності і ефективності технологічних процесів для виробника, вигоди та безпеки для споживача та держави в цілому;
* гармонізація нормативних документів з стандартизації з міжнародними, регіональними і, в разі необхідності, з національними стандартами інших країн;
* забезпечення відповідності вимог нормативних документів, актам законодавства;
* участь у розробленні нормативних документів усіх зацікавлених сторін (розробник, виробник, споживач, орган державної виконавчої влади тощо);
* взаємозв'язок і узгодженість нормативних документів усіх рівнів;
* придатність нормативних документів для сертифікації продукції;
* відкритість інформації про чинні стандарти і програми робіт з стандартизації з урахуванням вимог чинного законодавства;
* відповідність комплексів (систем) стандартів складу та взаємозв'язкам об'єктів стандартизації для певної галузі, раціональність, несуперечність та обґрунтованість вимог стандартів, можливість їх перевірки;
* застосування інформаційних систем і технологій у галузі стандартизації.

10. Характеристика законів України, що визначили новий етап стандартизації та процедури оцінки відповідності в Україні.

Законодавство в галузі стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції має такі завдання:

регулювання діяльності державних органів, підприємств, організацій різних форм власності та громадян щодо розробки, виробництва, реалізації і використання продукції;

встановлення прав, обов'язків і відповідальності, усіх учасників суспільного виробництва з метою найповнішого задоволення потреб людей, трудових колективів і усього суспільства в продукції високої якості , яка відповідає вимогам безпеки життя і здоровя людей та збереженню навколишнього середовища.

Законодавство в цих галузях поділяється на дві групи:

1) Нормативні акти, спеціально видані з питань стандартизації, метрології і управління якістю продукції, які визначають політику держави в галузі управління якістю - є правовою базою проведення робіт зі стандартизації, метрології та забезпечення єдності вимірювань (Закони України "Про стандартизацію", "Про сертифікацію та відповідність", " Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про якість та безпеку харчових продуктів" та ін.);

2) Правові норми щодо якості продукції, які містяться в нормативних актах з широкого кола питань (Закони України "Про підприємство в Україні", "Про захист прав споживачів", "ПРО забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення" та ін.).

подальшого Стандартизація та процедури оцінювання відповідності (сертифікація або декларація про відповідність) є важливими елементами керування економікою.

У травні 2001 р. були прийняті ряд Законів: "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", які започаткували новий етап стандартизації та процедури оцінювання відповідності.

Закони запроваджували новації, які наближали національну систему технічного регулювання до міжнародної. Найважливіші з них:

Добровільність застосування стандартів;

Впровадження нової категорії нормативних документів - "технічного регламенту" для встановлення обов'язкових вимог;

Створення колегіального консультативно-дорадчого органу _ Ради стандартизації;

Встановлення та застосування знака відповідності національним стандартам як добровільної процедури;

Можливість вибору процедури оцінювання відповідності в законодавчо регульованій сфері;

Розмежування повноважень центральних органів влади, на які покладено функції оцінювання відповідності, та органів, які надають уповноваження на проведення робіт з оцінювання відповідності.

Закони встановлюють такі основні принципи державної політики у сфері технічного регулювання:

Забезпечення участі фізичних та юридичних осіб у розробленні нормативних документів та вільного вибору ними стандартів, якщо інше не передбачено законодавством;

Відкритість, прозорість та доступність процедур стандартизації та оцінення відповідності, пріоритетність прямого впровадження міжнародних та регіональних стандартів;

Забезпечення повного та всебічного інформування всіх зацікавлених сторін за рівних умов;

Координація дій органів виконавчої влади, розмежування повноважень та уникнення дублювання.

Введення в цих Законах терміну "Технічний регламент" дозволив визначити певні вимоги. Так технічний регламент як нормативно-правовий акт, прийнятий органом державної влади, встановлює обов'язкові вимоги щодо:

Захисту життя, здоровя та майна людини;Захисту тварин, рослин і довкілля;Безпеки продукції, процесів і послуг;Запобігання введення в оману стосовно призначення та безпеки продукції;Усунення загрози для національної безпеки.

11.Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики: коротка характеристика, мета, функції.

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт) - центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що існував з 2002 по 2011 роки.

Держспоживстандарт був утворений з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів шляхом перетворення Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарту України).

Основними завданнями Держспоживстандарту було: забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації, здійснення управління в цій сфері, а також міжгалузевої координації та функціонального регулювання питань захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації.

Положення про Держспоживстандарт затверджене 2003 року.

Держспоживстандарт був спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері:

захисту прав споживачів,

· стандартизації,

· метрології,

· підтвердження відповідності.

Держспоживстандартом видавався науково-технічний журнал «Стандартизація, сертифікація, якість».

Ліквідований 2011 року в ході адміністративної реформи Президента Януковича. На базі Держспоживстандарту створенаДержавна інспекція України з питань захисту прав споживачів.

Після адміністративної реформи центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації стало Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, одним із завдань якого є реалізація державної політики у сфері технічного регулювання - стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю.

12. Українська асоціація якості: загальні відомості, мета, завдання функції.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯМетою УАЯ згідно Статуту визначено формування громадської думки та політики в сфері якості. Протягом 20 років основна діяльність УАЯ зосереджена на формуванні в Україні нової філософії якості, узагальненні і розповсюдженні кращої вітчизняної та світової практики сучасного ведення бізнесу, сприянні українським підприємствам у підвищенні ділової досконалості і конкурентоспроможності та виведенні їх на міжнародні ринки, сприянні інтеграції України до ЄС.
За ініціативи та за участю УАЯ в Україні відбуваються процеси формування нової філософії якості, які умовно можна поділити на чотири ключові етапи:
- Реабілітація слова «якість» і відновлення в суспільстві розуміння важливості якості для продукції;
- «Якість» - не тільки для продукції; введення стандартів ISO 9000;
- «Якість» - не тільки стандарти; введення концепцій TQM і Моделі досконалості;
- «Якість» - не тільки частина бізнесу, але і шлях для виконання будь-якої діяльності загалом; введення інтегрованої системи управління; введення якості в суспільному секторі.

У теперішній час УАЯ продовжує цілеспрямовану діяльність з розвитку в суспільстві філософії безперервних вдосконалень і поліпшень.
УАЯ є ініціатором та розробником принципів їх загальнонаціональних документів з питань якості і досконалості. Зокрема, фахівцями УАЯ розроблені:
- Цілі та принципи Національної політики України в галузі якості (1992 р.);
- Рекомендації з розробки регіональної програми створення механізмів та умов поліпшення якості продукції і підвищення конкурентоспроможності підприємств (1998 р.);
- Проект концепції Національної системи підтвердження відповідності продукції (послуг) нормативним вимогам (1998 р.);
- Українська хартія «За ділову досконалість і якість» (1999 р.);
- Проект концепції Національної політики України в сфері якості (2001 р.);
- Кодекс честі добропорядного виробника України (2002 р.);
- Комплексна система оцінювання та визнання рівнів досконалості підприємств і організацій України (2003 р.);
- Всеукраїнський діловий марафон "Сходження до вершин Європейської досконалості (2006 р.);
- Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління якістю відповідно до стандарту ISO 9000 в органах виконавчої влади (2006 р.), тощо. УАЯ співпрацює з багатьма міжнародними і національними організаціями з якості, а також з урядовими і громадськими організаціями України. Вона є співзасновником міжнародних і вітчизняних громадських об'єднань, бере участь у загальному громадському русі в Україні, сприяє поглибленню діалогу між громадськістю та владою.

13. Українська асоціація якості як ініціатор та розробник загальнонаціональних документів з питань якості і досконалості. Характеристика документів.

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЯКОСТІ (УАЯ) - національне неурядове об'єднання у сфері якості, створена 1989 р. згідно з планом Союзу науково-інженерних товариств України за підтримки Держ­стандарту Украї­ни, яка поклала початок гро­мадському руху за якість в Ук­раїні і стала його лідером, здобу­ла широке міжнародне визнання. Сьогодні УАЯ об'єднує близько 500 провідних підприємств зі всіх регіонів України та понад 1000 фахівців з якості із різних країн. УАЯ має регіональні відділення, галузеві технічні комітети, сою­зи, клуби, професійні організації з якості. Серед громадських структур УАЯ найбільшого розголосу досягнув Клуб лідерів якості України, в якому об'єдналися найкращі підприємства України - пере­можці і призери Українського національного конкурсу якості. УАЯ забезпечує свою діяльність без фінансової підтримки з боку держави, сплачує внески в міжна­родні організації з якості від Ук­раїни із власного бюджету. Метою УАЯ згідно зі статутом виз­начено формування громадської думки та політики у сфері якості. Основна діяльність УАЯ зосереджена на формуванні в Україні нової філософії якості, узагальненні й розповсюдженні кращої вітчизняної та світової практики сучасного ведення бізнесу, сприянні українським підприємствам у підвищенні ділової досконалості й конкурентоспроможності та виведенні їх на міжнародні ринки, сприянні інтеграції України до COT і ЄС. За ініціативи та участі УАЯ в Україні відбуваються процеси формування нової філософії якості, які умовно можна поділити на чотири ключові етапи: Реабілітація слова «якість» і відновленняв суспільстві розуміння важливості якості для продукції; «Якість» - не тільки для продукції; введення стандартів і ISO 9000; «Якість» - не тільки стандарти; введення концепцій TQM і Моделі досконалості; «Якість» - не тільки частина бізнесу, але й шлях для виконання будь-якої діяльності загалом;уведення інтегрованої системи управління; уведення якості в суспільному секторі. УАЯ є ініціатором та розробником принципових загальнонаціональних документів з пи­тань якості й досконалості. Фахівцями УАЯ розроблені: цілі та принципи Національної політики України в галузі якості (1992); Рекомендації з розробки регіональної програми ство­рення механізмів та умов поліпшення якості продукції й підвищення конкурентоспро­можності підприємств (1998); Проект концепції Національ­ної системи підтвердження відповідності продукції (по­слуг) нормативним вимогам (1998); Українська хартія «За ділову досконалість і якість» (1999); Проект концепції Національ­ної політики України у сфері якості (2001); Кодекс честі добропорядного виробника України (2002); Комплексна система оцінюван­ня та визнання рівнів доскона­лості підприємств і організацій України (2003) тощо.

14. Міжнародний статус Української асоціації якості. Національні проекти і конкурси.

У 1989 році згідно з планом Союзу науково-інженерних товариств України та за підтримки Держстандарту України утворено перше в СРСР національне неурядове об'єднання в сфері якості - Українська асоціація якості (УАЯ), яка поклала початок громадському руху за якість в Україні і стала його лідером.
Сьогодні УАЯ об'єднує понад 450 провідних підприємств з усіх регіонів України та близько 1000 фахівців з якості із різних країн. УАЯ має регіональні відділення, галузеві технічні комітети, союзи, клуби, професійніорганізації з якості. Серед громадських структур УАЯ найбільшого звучання досягнув Клуб лідерів якості України, у який 5 років тому об'єдналися найкращі підприємства України - переможці і призери Українського національного конкурсу якості. УАЯ має широке міжнародне визнання. УАЯ забезпечує свою діяльність без фінансової
підтримки з боку держави та сплачує внески в міжнародні організації з якості від України із власного бюджету.
Мета та завдання
Метою УАЯ згідно зі Статутом визначено формування громадської думки та політики в сфері якості. В останні 7-8 років основна діяльність УАЯ зосереджена на формуванні в Україні нової філософії якості, узагальненні і розповсюдженні кращої вітчизняної та світової практики сучасного веденнябізнесу, сприянні українським підприємствам у підвищенні ділової досконалості і конкурентоспроможності та виведенні їх на міжнародні ринки, сприянні інтеграції України до СОТ і ЄС.
За ініціативи та за участю УАЯ в Україні відбуваються процеси формування нової філософії якості, які умовно можна поділити на чотири ключові етапи: Реабілітація слова "якість" і відновлення в суспільстві розуміння важливості якості для продукції;

  • "Якість" - не тільки для продукції; введення стандартів ISO 9000;
  • "Якість" - не тільки стандарти; введення концепцій TQM і Моделі досконалості;
  • "Якість" - не тільки частина бізнесу, але і шлях для виконання будь-якої діяльності загалом; введення інтегрованої системи управління; введення якості в суспільному секторі.

У теперішній час УАЯ продовжує цілеспрямовану діяльність з розвитку в суспільстві філософії безперервних вдосконалень і поліпшень. УАЯ є ініціатором та розробником принципових загальнонаціональних документів
з питань якості і досконалості. Зокрема, фахівцями УАЯ розроблені: Цілі та принципи Національної політики України в галузі якості (1992р.);Рекомендації з розробки регіональної програми створення механізмів та умов поліпшення якості продукції і підвищення конкурентоспроможності підприємств (1998 р.);Проект концепції Національної системи підтвердження відповідності продукції (послуг) нормативним вимогам (1998 р.);Українська хартія "За ділову досконалість і якість" (1999 р.);Проект концепції Національної політики України в сфері якості (2001 р.);Кодекс честі добропорядного виробника України (2002 р.);Комплексна система оцінювання та визнання рівнів досконалості підприємств і організацій України (2003 р.) тощо.
УАЯ співпрацює з багатьма міжнародними і національними організаціями з якості, а також з урядовими і громадськими організаціями України. Вона є співзасновником міжнародних і вітчизняних громадських об'єднань, бере участь у загальному громадському русі в Україні, сприяє поглибленню діалогу між громадськістю і владою.Стандартизація в ISO. Стандартизація в IEC | Міжнародний статус УАЯ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати