На головну

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА | Тема 4. Історія становлення і розвитку соціологічних досліджень права (російський досвід) | Тема 6. Правова соціалізація особистості | Тема 7. Правова культура і правова свідомість | Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни | Теоретико-методологічна частина. | Методична частина програми. | Рейтингова система оцінки якості навчальної роботи студентів | бібліографічний список | Семінар 2. Специфіка соціологічного пізнання правової реальності. Структура соціально-правового знання |

Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни

  1. I загальноекономічні дисципліни
  2. I загальноекономічні дисципліни
  3. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  4. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  5. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  6. I. Загальні вимоги
  7. I. Загальні вимоги до курсової роботи

Процес вивчення дисципліни «Соціологія права» спрямований на формування загальнокультурних і професійних компетенцій.

загальнокультурні компетенції: Усвідомлення соціальної значущості своєї майбутньої професії (ОК-1); володіння достатнім рівнем професійної правосвідомості (ОК-1); оволодіння культурою мислення (ОК-3); розвиток здатності до узагальнення, аналізу, постановки мети і вибору шляхів її досягнення (ОК-3); володіння культурою поведінки, готовність працювати в колективі (ОК-5); прагнення до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації і майстерності (ОК-7); здатність використовувати основні положення і методи соціальних, гуманітарних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань (ОК-8); здатність аналізувати соціально значущі проблеми та процеси (ОК-9); розвиток здатності до критичного аналізу історичного розвитку соціально-правового знання, переоцінці накопиченого когнітивного досвіду; вміння здобувати нові знання та застосовувати їх у навчальному процесі; знання основних положень провідних соціально-правових навчань і вміння оцінювати їх світоглядне, методологічне значення; оволодіння основами соціологічного знання.

професійні компетенції: Здатність здійснювати професійну діяльність на основі розвиненого правосвідомості, правового мислення і правової культури (ПК-2); здатність юридично правильно кваліфікувати факти й обставини (ПК-6); здатність поважати честь і гідність особистість, дотримуватися і захищати права і свободи людини і громадянина (ПК-9); здатність виявляти, оцінювати корупційної поведінки і сприяти його припиненню (ПК-12); здатність тлумачити різні правові акти (ПК-15); знання методів і способів раціонального критичного мислення і коректне їх застосування в професійній роботі в процесі формування кваліфікованих юридичних висновків і здійснення консультацій в конкретних видах юридичної діяльності (ПК-16); здатність викладати правові дисципліни на необхідному теоретичному і методичному рівні (ПК-17); здатність керувати самостійною роботою учнів (ПК-18); здатність ефективно здійснювати правове виховання (ПК-19); застосування досвіду методологічного аналізу в рішенні соціальних проблем та професійних завдань.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: предмет соціології права; історичні типи і стилі соціально-правових навчань і теорій; основні соціологічні принципи, закони, категорії, а також їх смисловий зміст і взаємозв'язки в застосуванні до правовій сфері; світоглядні та методологічні основи юридичного мислення; основні проблеми розвитку соціально-правової дійсності; роль соціології права в формуванні ціннісних орієнтацій у професійній діяльності (ОК 1-9).

вміти: Орієнтуватися в системі соціологічного знання як цілісного уявлення про основи суспільного устрою і перспективи розвитку соціально-правової сфери; орієнтуватися у змісті соціально-правових теорій, розуміти їх сутність та історичний розвиток; користуватися джерелами, оригінальними правовими і соціологічними текстами, літературними творами соціального характеру, соціально-правовими творами; розуміти характерні особливості сучасного етапу розвитку соціології права; застосовувати соціологічні принципи і закони, форми і методи пізнання в юридичній діяльності (ОК 1-9).

володіти: навичками соціологічного аналізу різних типів праворозуміння; основами соціально-правового знання; прийомами ведення дискусії, полеміки, діалогу; навичками використання різних соціологічних методів для аналізу тенденцій розвитку сучасного суспільства, соціально-правового аналізу (ОК 1-9).

Обсяг дисципліни і види навчальних занять

 Види навчальної роботи  Форма навчання
 очна  заочна
 Загальна трудомісткість
 аудиторні заняття
 лекції
 семінарські заняття
 Самостійна робота
 Форма підсумкового контролю  залік

Тематичний план лекцій та семінарських занять,Цілі і завдання дисципліни | Тема 3. Історія становлення та розвитку соціологічних досліджень права (зарубіжний досвід)
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати