I. Загальнопрофесійні дисципліни | I. Загальнопрофесійні дисципліни | Стратегія і тактика антикризового управління підприємством. | Положення про корпоративну системі оплати працівників філій і структурних підрозділі ВАТ «РЖД» з 1 квітня 2007 - М .: ВАТ «РЖД», 2007. | Загальнопрофесійні дисципліни 4 сторінка | Загальнопрофесійні дисципліни 5 сторінка | Загальнопрофесійні дисципліни 6 сторінка | Загальнопрофесійні дисципліни 7 сторінка | Загальнопрофесійні дисципліни 8 сторінка | залізничного транспорту |

загрузка...
загрузка...
На головну

Загальнопрофесійні дисципліни 2 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

а) купує товар, відповідний точці дотику доступною йому кривої байдужості і бюджетної лінії

б) дотримується рівність співвідношень граничних корисностей будь-яких благ співвідношенню їх цін

в) повністю витрачає свій дохід

г) гранична схильність до споживання дорівнює граничної схильності до заощадження

107. Зміна ціни одного товару призводить до однонаправленої зміни попиту на ______ товар.

а) взаємозамінний

б) взаємодоповнюючий

в) престижний

г) нормальний

108. Збільшення доходу споживача графічно виражається в ...

а) паралельному зсуві бюджетної лінії вправо

б) зміні нахилу бюджетної лінії

в) паралельному зсуві бюджетної лінії вліво

г) збільшення нахилу бюджетної лінії

109. Крива байдужості представляє собою геометричне місце точок, кожна з яких представляє собою ...

а) рівноцінність наборів благ для споживача

б) рівноцінність витрат для виробника

в) байдужість покупців до пропонованих цінами на товар

г) байдужість продавців до динаміки цін на товари, що пропонуються

110. Положення та нахил кривої байдужості для окремого споживача пояснюється ...

а) тільки його перевагами

б) його перевагами і розмірами доходу

в) тільки цінами товарів, що купуються

г) цінами товарів, що купуються і розмірами доходу

111. Збільшення доходу споживача призведе до ...

а) зрушення бюджетної лінії вправо - вгору

б) переміщення по кривій байдужості вправо - вгору

в) переміщення по кривій байдужості вліво - вниз

г) зміна нахилу бюджетної лінії

112. Рівноважний стан споживача при поєднанні карти кривих байдужості і бюджетної лінії досягається в точці ...

а) торкання бюджетної лінії кривої байдужості

б) перетинання бюджетної лінії з кривою байдужості

в) між верхньою кривою байдужості і бюджетної лінією

г) знаходиться між кривою байдужості і бюджетної лінією

113. Споживач, що вибирає товарний набір, що лежить всередині області, обмеженої бюджетною лінією ...

а) використовує свій бюджет в повному обсязі

б) максимізує загальну корисність

в) бажає купити товарний набір, вартість якого перевищує його бюджетні можливості

г) досягає оптимального стану

114. Бюджетна лінія являє собою геометричне місце точок, кожна з яких виражає різні комбінації ...

а) благ, які може придбати покупець застосовується для розрахунку його доходу

б) благ, які вважає за краще продати товаровиробник

в) благ, які не дозволяють покупцеві досягти хоча б одного рівноважного стану

г) розподілу бюджету покупця на споживання і заощадження

115. Кут нахилу бюджетної лінії залежить від співвідношення ...

а) цін на ресурси

б) граничних витрат на ресурси

в) граничних доходностей ресурсів

г) доходностей і граничних витрат на ресурси

116. Характерною ознакою тільки для корпорації є ...

а) виплата дивідендів

б) залучення до управління найманих менеджерів

в) розподіл прибутку між власниками фірми

г) використання найманої праці

117. Організаційно-правова форма підприємств, що відноситься до некомерційних організацій, називається ...

а) споживчим кооперативом

б) товариством

в) одноосібним підприємством

г) виробничим кооперативом

118. Підприємство з корпоративної формою власності є ...

а) відкритим акціонерним товариством

б) змішаним товариством

в) товариством з додатковою відповідальністю

г) виробничим кооперативом

119. Об'єднання, в якому підприємства втрачають свою юридичну і економічну самостійність, називається ...

а) трестом

б) картель

в) синдикатом

г) товариством

120. Об'єднання незалежних підприємств, які проводять єдину цінову політику і домовляються про розподіл ринків збуту, називається ...

а) картелем

б) синдикатом

в) концерном

г) конгломератом

121. При банкрутство товариства на вірі, відповідальність за його зобов'язаннями несуть ...

а) повні товариші усім своїм майном

б) вкладники всім своїм майном

в) повні товариші своїм паєм

г) всі учасники товариства наявними у них майном

122. Факторами виробництва є ...

а) праця, земля, капітал, підприємницький талант

б) прибуток, кредит, зарплата

в) цілеспрямованість, матеріальні можливості, кредити

г) товари, поставки, інформація

123. Амортизація представляє собою частину вартості ...

а) основного капіталу, перенесеного на вироблений продукт

б) предметів праці, що увійшли в вироблений продукт

в) оборотного капіталу, який увійшов в вироблений продукт

г) транспортних витрат

124. Графік середніх загальних витрат у довгостроковому періоді при зростаючій віддачі від масштабу виробництва має вигляд ...

а) кривої з негативним нахилом

б) кривої з позитивним нахилом

в) горизонтальної лінії

г) вертикальної лінії

125. Реакцію обсягу виробництва продукції на пропорційну зміну кількості всіх факторів виробництва виражає ...

а) віддача від масштабу

б) изокоста

в) крива байдужості

г) крива пропозиції

126. Якщо при зростанні витрат ресурсів на 10%, обсяг виробництва зростає на 15% має місце ______ економія від масштабу

а) зростаюча

б) постійна

в) спадна

г) пропорційна

127. Якщо при зростанні витрат ресурсів на 20%, обсяг виробництва зростає на 10% має місце ______ віддача від масштабу

а) спадна

б) зростаюча

в) постійна

г) пропорційна

128. Підприємство застосовуватиме додаткові одиниці ресурсу до тих пір, поки граничний (а) ...

а) прибутковість ресурсу дорівнює граничним витратам на ресурс

б) дохід дорівнює граничним витратам продукту

в) продукт дорівнює граничним витратам на виробництво продукту

г) продукт дорівнює ціні ресурсу

129. Витрати виробництва на кожну наступну одиницю продукції при дії закону спадної продуктивності ...

а) зростають

б) зменшуються

в) залишаються незмінними

г) зменшуються, якщо середні постійні витрати скорочуються

130. Крива, що демонструє різні варіанти комбінацій факторів виробництва, які можуть бути використані для випуску даного обсягу продукції, є ...

а) изоквантой

б) ізокостою

в) кривої виробничих можливостей

г) кривої Енгеля

131. Нахил ізокванти виражає ...

а) залежність одного фактора від іншого в виробничому процесі

б) відносні ціни факторів виробництва

в) зміна кількості покупок в залежності від зміни доходу

г) відносні ціни товарів

132. Нахил ізокости висловлює ...

а) відносні ціни факторів виробництва

б) залежність одного фактора від іншого в виробничому процесі

в) зміна кількості покупок в залежності від зміни доходу

г) відносні ціни товарів

133. Лінія, що демонструє комбінацію чинників виробництва, які можна купити за однакову загальну суму грошей називається ...

а) ізокостою

б) ізоквастой

в) кривої Енгеля

г) кривої виробничих можливостей

134. Досконалу замещаемость факторів виробництва виражає ______ изокванта.

а) лінійна

б) жорстка

в) ламана

г) безперервна

135. Гранична норма технічного заміщення дорівнює 0 в ситуації коли ...

а) праця і капітал поєднуються в єдино можливому співвідношенні

б) спостерігається досконала замещаемость факторів виробництва

в) ймовірність заміщення невелика

г) ймовірність заміщення значна

136. Внутрішні витрати підприємства включають ...

а) витрати ресурсів, що належать підприємству

б) закупівлю сировини і матеріалів для виробництва продукції

в) витрати, пов'язані з придбанням підприємством ділянки землі

г) орендну плату за використовуване обладнання

137. При вирішенні питання про збільшення (або зменшення) випуску товару враховуються _____ витрати.

а) граничні

б) середні

в) необоротні

г) загальні

138. Купівля підприємством сировини у постачальників відноситься до _____ витратам.

а) зовнішнім

б) внутрішнім

в) постійним

г) змінним

139. Постійні витрати являють собою такі витрати, які не змінюють своєї величини при ...

а) зміні обсягу продукції, що випускається

б) збільшенні прибутку

в) нарощуванні основного капіталу

г) зміни ставок оподаткування

140. У довгостроковому періоді функціонування у підприємства немає _____ витрат.

а) постійних

б) змінних

в) загальних

г) середніх

141. Змінні витрати включають ...

а) заробітну плату робітників

б) заробітну плату керівника

в) відсотки за позиками

г) податки на майно

142. Приріст витрат, викликаний витратами на виробництво додаткової одиниці продукції, називається _____ витратами.

а) граничними

б) середніми

в) змінними

г) середніми постійними

143. Загальна виручка продавця при нееластичним пропозиції і скорочення попиту ...

а) скорочується

б) зростає

в) збільшується, якщо попит еластичний

г) зменшується, якщо попит нееластичний

144. Крива, одночасно представляє ціну, граничну і середню виручку, являє собою криву ...

а) попиту

б) пропозиції

в) валового доходу

г) граничних витрат

145. Лінія попиту на продукцію фірми збігається з лініями середнього і граничного доходу при досконалої конкуренції, тому що ...

а) кожна одиниця продукту продається за тією ж ціною

б) існує вільний перелив капіталу з однієї відросли в іншу

в) фірма здійснює контроль над ринковою ціною

г) фірма знаходиться в рівновазі

146. Правильним є твердження ...

а) бухгалтерські прибуток - неявні витрати = економічний прибуток

б) економічний прибуток - бухгалтерський прибуток = явні витрати

в) економічний прибуток - неявні витрати = бухгалтерський прибуток

г) явні витрати = неявні витрати

147. Нормальна прибуток, як винагорода за підприємницький талант, включається до складу ...

а) внутрішніх витрат

б) економічного прибутку

в) зовнішніх витрат

г) рентних платежів

148. Бухгалтерський прибуток виходить як різниця між ...

а) валовим доходом і зовнішніми витратами

б) валовим доходом і внутрішніми витратами

в) загальним виторгом і амортизацією

г) зовнішніми витратами і нормальним прибутком

149. Економічний прибуток дорівнює різниці між ...

а) валовим доходом і сумою зовнішніх і внутрішніх витрат

б) валовим доходом і зовнішніми витратами

в) зовнішніми і внутрішніми витратами

г) бухгалтерської та нормальним прибутком

150. Критерієм визначення обсягу виробництва, що забезпечує підприємству максимум прибутку, є ...

а) найбільша різниця між валовим доходом і величиною загальних витрат

б) найменший розрив між загальними і змінними витратами

в) найменший розрив між валовим доходом і загальними витратами

г) збіг загальної виручки з загальними витратами

151. Негативний зовнішній ефект виникає в разі, якщо діяльність одного економічного агента ...

а) викликає витрати інших

б) приносить вигоди іншим

в) не впливає на поведінку інших

г) викликає необхідність виплати йому коригувальних субсидій

152. Попит на продукт підприємства в умовах досконалої конкуренції ...

а) абсолютно еластичний

б) абсолютно не еластичний

в) не еластичний

г) еластичний

153. Крива попиту на продукцію абсолютно конкурентної фірми ...

а) являє собою горизонтальну лінію при даному рівні цін

б) має негативний нахил

в) являє собою вертикальну лінію при даному обсязі пропозиції

г) має позитивний нахил

154. Підприємство на ринку досконалої конкуренції ...

а) керується ціною рівноваги

б) випускає унікальні продукти

в) вступає в нецінову конкуренцію

г) частково контролює ціни

155. При досконалої конкуренції критерієм максимізації прибутку в короткостроковому періоді є ...

а) рівність граничних витрат граничному доходу

б) перевищення середнього доходу над граничними витратами

в) максимальна різниця між граничним доходом і граничними витратами

г) найбільший розрив між ціною і середніми загальними витратами

156. У короткостроковому періоді конкурентна фірма, що максимізує прибуток або мінімізує збитки, що не буде продовжувати виробництво, якщо ...

а) ціна продукції нижче мінімуму середніх змінних витрат

б) ціна продукції вище мінімальних середніх витрат

в) середні постійні витрати вище ціни продукції

г) ціна продукції нижче граничних витрат

157. Фірма в умовах досконалої конкуренції обов'язково піде з галузі, якщо ціна продукції опуститься нижче ...

а) мінімального значення середніх змінних витрат

б) граничних витрат

в) середніх загальних витрат

г) точки самоокупності

158. Ознакою ринку досконалої конкуренції є ...

а) підприємство керується ціною рівноваги

б) випуск підприємством унікальних продуктів

в) цінова конкуренція

г) високі вхідні бар'єри

159. Скорочення пропозиції продукції фірмою, що діє на зовсім конкурентному ринку ...

а) не зробить ніякого впливу на ринок

б) призведе до зниження ринкової ціни продукції

в) призведе до зростання ринкової ціни продукції

г) збільшить попит і підвищить ринкову ціну продукції

160. Чиста монополія формується при ...

а) низьких витратах великого виробництва і відсутності замінників товару

б) наявності олигополистической взаємозв'язку

в) наявність на ринку тільки одного покупця

г) циклічному зниження цін з метою витіснення конкурентів

161. Підприємство в умовах чистої монополії ...

а) повністю контролює ціни

б) погоджується з ринковою ціною рівноваги

в) частково контролюється ціною рівноваги

г) лідирує в ціновій політиці

162. Сутність цінової дискримінації полягає в ...

а) продажу за різними цінами однієї і тієї ж продукцііразлічним покупцям

б) відмінності в оплаті праці по національності або по підлозі

в) експлуатації трудящих шляхом встановлення високих цін на товари народного споживання

г) підвищення ціни на товар більш високої якості

163. Цінова дискримінація відноситься до ринку ...

а) монополії

б) чистої конкуренції

в) монополістичної конкуренції

г) Олігополії

164. Вхідні бар'єри для монополістичного ринку характеризуються ...

а) блокованим входом

б) свободою входу

в) свободою виходу

г) диференціацією продукту

165. Монополіст, який максимізує прибуток, буде знижувати ціну на свою продукцію, якщо ...

а) граничний дохід вище граничних витрат

б) середні витрати знижуються

в) витрати на рекламу зростають

г) граничний дохід вище загальним витратам

166. В умовах монополістичної конкуренції підприємство випускає _____ продукт.

а) диференційований

б) унікальний

в) стандартизований

г) уніфікований

167. Спільним для ринків досконалої та монополістичної конкуренції є ...

а) наявність безлічі покупців і продавців

б) виробництво диференційованих товарів

в) випуск однорідних товарів

г) залежність поведінки кожної фірми від реакції її конкурентів

168. Ознакою олігополістичного ринку є ...

а) високий бар'єр для вступу в галузь

б) безліч покупців і продавців

в) однорідність товарів і послуг

г) абсолютна інформованість про ціни

169. Попит на продукт типового підприємства в умовах монополістичної конкуренції є _____.

а) високоеластичним

б) абсолютно еластичним

в) абсолютно нееластичним

г) низькоеластичного

170. Олігополія являє собою ринкову структуру, при якій на ринку діє ...

а) обмежене число фірм, що випускають однорідний продукт

б) велика кількість фірм, які виробляють однорідну продукцію

в) один покупець

г) один продавець

171. Унікальною властивістю олігополії в ціновій політиці є ...

а) загальна взаємозалежність

б) використання реклами

в) диференціація продукту

г) зниження витрат виробництва

172. Підприємство на олігополістичному ринку ...

а) веде жорстку цінову політику, обумовлену взаємозалежністю

б) повністю контролює ціни

в) контролює ціни в вузьких рамках

г) не контролює ціни

173. Підприємство отримує нормальний прибуток в короткостроковому періоді в умовах монополістичної конкуренції, якщо ціна дорівнює ...

а) середнім загальним витратам

б) середнім змінним витратам

в) середнім постійних витрат

г) граничним витратам

174. Граничний дохід в умовах недосконалої конкуренції завжди ...

а) нижче ціни або середнього доходу

б) вище ціни або середнього доходу

в) дорівнює ціні або середнього доходу

г) дорівнює граничним витратам

175. Родоначальником теорії монополістичної конкуренції є ...

а) Е. Чемберлін

б) Дж. М. Кейнс

в) Дж. Робінсон

г) А. Лаффер

176. Диференціація продукту є причиною виникнення такої ринкової структури, як монополістична конкуренція у ...

а) Е. Чемберлін

б) Дж. Робінсон

в) В. Парето

г) Т. Веблена

177. Монополіст відрізняється від чисто конкурентного підприємства тим, що може ...

а) встановлювати більш високу ціну

б) скорочувати витрати виробництва

в) максимізувати прибуток при рівності граничного доходу та граничних витрат

г) отримувати економічний прибуток у короткостроковому періоді

178. Типом ринкової структури з одним покупцем є ...

а) монопсония

б) монополістична конкуренція

в) олігополія

г) монополія

179. Монополіст відрізняється від чисто конкурентного підприємства тим, що може ...

а) встановлювати більш високу ціну

б) скорочувати витрати виробництва

в) максимізувати прибуток при рівності граничного доходу та граничних витрат

г) отримувати економічний прибуток у короткостроковому періоді

180. Монополістична рівноважна ціна _____ в порівнянні з ціною ринку досконалої конкуренції.

а) вище

б) нижче

в) така ж

г) нестійка

181. Обсяг випуску продукції монополіста в порівнянні з досконалою конкуренцією ...

а) менше

б) більше

в) такий же

г) залежить від кон'юнктури ринку

182. Прибуток є доходом на _____ капітал.

а) реальний

б) позиковий

в) позичковий

г) фіктивний

183. Ринок капіталу не включає в себе ринок ...

а) основного капіталу

б) інвестиційних товарів

в) грошового капіталу

г) оборотного капіталу

184. На ринку грошового капіталу в якості ціни виступає ...

а) відсоток на капітал

б) ціна товарів, які виготовляються за допомогою капіталу

в) передбачуваний прибуток від використання капіталу

г) орендна плата

185. Амортизація є вартістю ...

а) основного капіталу, перенесена на вироблений продукт

б) предметів праці, що увійшли в вироблений продукт

в) оборотного капіталу, який увійшов в вироблений продукт

г) транспортних витрат

186. Приведення економічних показників майбутніх років до сьогоднішньої вартості називається ...

а) дисконтированием

б) Інфлювання

в) бюджетуванням

г) чистої дисконтованої вартістю

187. Економічне родючість грунту визначається ...

а) додатковими вкладеннями праці та капіталу

б) природно-кліматичними умовами

в) витратами виробництва

г) фактором часу

188. Природна родючість грунту визначається ...

а) природно-кліматичними умовами

б) додатковими вкладеннями праці та капіталу

в) витратами виробництва

г) фактором часу

189. Ціна землі знаходиться в ...

а) зворотній залежності від процентної ставки

б) прямій залежності від процентної ставки

в) залежно від прибутку

г) зворотній залежності від ренти

190. Пропозиція землі в короткостроковому періоді ...

а) абсолютно невідповідно по ренті

б) еластично за ціною землі

в) еластично по ренті

г) залежить від попиту на землю

191. Абсолютну ренту отримують тільки з (зі) _____ земельних ділянок.

а) всіх

б) найкращих

в) середніх

г) гірших

192. Диференціальну ренту 1 не приносять ...

а) гірші ділянки землі

б) кращі і середні ділянки землі по природному родючості

в) кращі і середні ділянки землі за місцем розташування

г) тільки кращі ділянки землі за місцезнаходженням

193. Крива Лоренца визначає ...

а) відхилення реального розподілу доходів між різними групами населення країни від рівномірного розподілу доходів

б) функціональну залежність частки присвоєння доходу різними групами населення країни від їх чисельності

в) пропорційний розподіл доходів між різними групами населення країни

г) пропорції розподілу первинних доходів в країні

194. Коефіцієнт Джині вимірює ...

а) ступінь нерівності в розподілі доходів

б) співвідношення між споживанням працівника із середнім доходом і споживанням працівника з мінімальним доходом

в) співвідношення між державним боргом і валовим національним продуктом

г) невизначеність в прогнозі дефіциту бюджету

195. Зміна в рівні реальної заробітної плати розраховується шляхом зіставлення змін рівня номінальної заробітної плати зі зміною ...

а) рівня цін на товари і послуги

б) величини державного боргу

в) розміру національного доходу

г) чисельності робочої сили

196. Відхилення реального розподілу доходів від абсолютно справедливого виражається кривою ...

а) Лоренца

б) Лаффера

в) Філліпса

г) Маршалла

197. Межа бідності є ...

а) рівень доходу, що дорівнює вартості реальної споживчому кошику

б) фізіологічний мінімум

в) рівень доходу, необхідний для фізичного виживання

г) мінімальний розмір оплати праці

198. Макроекономіка не вивчає ...

а) ціноутворення на ринках окремих товарів

б) безробіття та зайнятість

в) заощадження та інвестиції

г) економічне зростання і циклічність розвитку

199. До розділів сучасної макроекономіки не відноситься теорія ...

а) витрат виробництва та прибутку

б) грошей

в) зайнятості

г) перехідної економіки

200. До функцій макроекономіки відноситься ...

а) прогностична

б) психологічна

в) стимулююча

г) спонукальна

201. Формування певного світогляду з різних економічних питань, що зачіпають інтереси всього суспільства - сутність _____ функції макроекономіки.

а) ідеологічної

б) прогностичної

в) методологічної

г) пізнавальної

202. Твердження типу «бідні не повинні платити податки» відноситься до суджень _____ макроекономіки.

а) нормативної

б) позитивною

в) соціальної

г) пролетарської

203. В макроекономіці найбільш значущими концепціями є ...

а) класична школа, кейнсіанство, монетаризм

б) маржинализм, інституціоналізм, стокгольмська школа

в) меркантилізм, неолібералізм, австрійська школа

г) історична школа, марксизм, австрійська школа

204. Модифікацією валового національного продукту є ...

а) валовий внутрішній продукт

б) чистий національний продукт

в) національний дохід

г) наявний дохід

205. Особистий наявний дохід являє собою ...

а) отриманий сукупний дохід за вирахуванням податкових і неподаткових обов'язкових платежів

б) реальну заробітну плату

в) реальний дохід

г) нараховану заробітну плату

206. Особистий дохід є доходом ...

а) отриманий населенням

б) залишається у населення після сплати індивідуальних податків

в) отриманий постачальниками ресурсів

г) дорівнює сумі первинних доходів і соціальних трансфертів

207. По вартості валовий внутрішній продукт дорівнює сумі ...

а) особистих споживчих витрат, валових інвестицій, урядових витрат, чистого експорту

б) виробничих витрат, амортизаційних відрахувань, урядових витрат, торгового балансу

в) особистих споживчих витрат, накопичень та інвестицій, державних закупівель, витрат на імпорт

г) споживання, інвестицій, урядових витрат, експорту

208. Чистий національний продукт являє собою валовий національний продукт за мінусом ...

а) амортизації

б) чистого експорту

в) непрямих податків

г) державних трансфертів

209. Валовий випуск є вартість товарів ...

а) абсолютно всіх

б) призначених для виробництва інших товарів

в) проміжного споживання

г) кінцевого споживання

210. Індекс цін використовується для ...

а) перерахунку номінального обсягу продукції в її реальний обсяг

б) перерахування реального обсягу продукції в її номінальний обсяг

в) розрахунку виробленого обсягу продукції

г) розрахунку реалізованого обсягу продукції

211. Індекс споживчих цін за своєю природою є індексом ...

а) Ласпейраса

б) Пааше

в) Джині

г) Оукена

212. Індекс цін, побудований на основі мінливого набору товарів і послуг індексом ...

а) Лайспейраса

б) Паші

в) Оукена

г) Джині

213. Зміна рівня цін практично здійснюється через ...

а) цінові індекси

б) номінальні значення

в) грошові залишки

г) динаміку економічної кон'юнктури

214. Індекс споживчих цін використовується для вимірювання рівня цін деякою певної «споживчого кошика», що складається в розвинених країнах з _____ споживчих товарів.

а) 300

б) 100

в) 400

г) 50

215. Показник, що вимірює динаміку величин шляхом відносини поточного значення до попереднього, прийнятому за базу, називається ...

а) індексом

б) коефіцієнтом

в) відсотком

г) дисперсією

216. До ціновим факторам обсягу сукупного попиту не відноситься ефект ...Загальнопрофесійні дисципліни 1 сторінка | Загальнопрофесійні дисципліни 3 сторінка
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати