Головна

Мови програмування та мовні процесори

  1. Багатоядерні процесори
  2. Бітові та 64-бітові процесори
  3. Види горизонталей. Умовні знаки деталей рельєфу.
  4. Випишіть мовні кліше, наявні у відгуках і рецензіях. Поміркуйте, чи правомірно вжиті ті чи ті мовні формули. При потребі, замініть іншими мовними одницями.
  5. Глинський Я. М. Інформатика. Основи алгоритмізації і програмування мовою Visual Basic / Я. М. Глинський. - К.: Аспект, 2011. - 246 с.
  6. Графічний метод розв'язування задач лінійного програмування
  7. Додаток Г. Перелік наявних на стенді мікросхем логічних елементів, їх функції та умовні графічні зображення

Зміст

1. Мови програмування та мовні процесори... 2

2. Лексичний аналіз в мовних процесорах... 4

2.1 Скінчені автомати... 5

2.2 Мінімізація детермінованих скінчених автоматів... 7

2.3 Скінчені автомати та праволінійні граматики... 10

2.4 Регулярні множини та регулярні вирази... 12

2.5 Польський інверсний запис для регулярних виразів... 14

2.6 Інтерпретація ПОЛІЗ регулярного виразу.... 15

2.7 Застосування скінчених автоматів при розробці лексичних аналізаторів... 15

2.8 Методика програмування лексичних аналізаторів на основі скінчених автоматів.... 20

3. Лабораторний практикум побудови лексичних аналізаторів.... 22

4. Синтаксичний аналіз в мовних процесорах... 23

3.1. Магазинні автомати... 26

3.2. Синтаксичний аналіз без повернення назад... 27

3.3. Синтаксичний аналіз на основі -граматик... 34

3.4. LL(1)-синтаксичний аналізатор для мови Pascal... 36

3.5. Метод рекурсивного спуску програмування синтаксичних аналізаторів 38

3.6. Побудова LL(k)-синтаксичного аналізатора (k>1).... 42

5. Лабораторний практикум побудови синтаксичних аналізаторів.... 45

5.1. Блок №1 лабораторних робіт... 47

5.2. Блок №2 лабораторних робіт... 49

5.3. Блок №3 лабораторних робіт... 52

Література.... 52


Мови програмування та мовні процесори

При вивченні мов програмування, як правило, виділяють три аспекти:

Прагматичний;

Семантичний;

Синтаксичний.

Прагматичний аспект (прагматика мови програмування) визначає клас задач, на рішення яких орієнтується мова програмування. Як правило, прагматичний аспект менш формалізований в порівнянні з семантичним та синтаксичним аспектами.

З урахуванням на рішення задач певного класу мови програмування можна поділити на процедурні та непроцедурні.

Процедурні мови програмування орієнтовані перш за все на опис (визначення) алгоритмів, тобто по суті використовуються для побудови процедур обробки даних. До таких мов ми відносимо всім відомі мови програмування, такі як Pascal, Fortran, C та ін.

Непроцедурні мови програмування на відміну від процедурних неявно визначають процедури обробки даних. Частіше всього такі мови використовуються для побудови завдань на обробку даних. При цьому, при допомозі інструкцій непроцедурної мови програмування визначається що необхідно зробити з даними і явно не визначається як (при допомозі яких алгоритмів) необхідно розв'язати задачу. До непроцедурних мов програмування ми відносимо командні мови операційних систем, мови управління в пакетах прикладних програм та ін.

Як процедурні, так і непроцедурні мови програмування можуть орієнтуватися як на декілька класів задач, так і конкретну предметну область. В першому випадку ми будемо говорити про універсальні мови програмування (Pascal, Fortran, C), в другому - про спеціалізовані мови програмування (Snobol, Lisp).

Семантичний аспект (семантика мови програмування) визначається шляхом конкретизації базових функцій обробки даних, набору конструкцій управління та методами побудови більш "складних" програм на основі "простих".

Наприклад, визначивши як базовий тип даних "рядок" ми повинні запропонувати "традиційний" набір функцій обробки таких даних: порівняння рядків, виділення частини рядка, конкатенацію рядків та ін.

Семантика мови програмування має бути визначена формально, інакше в подальшому неможливо буде побудувати відповідний мовний процесор. На сьогодні існують два основних напрямки визначення семантики мов програмування: методи денотаційної семантики та методи операційної семантик. Методи денотаційної семантики базуються на відповідних алгебрах, методи операційної семантики базуються на синтаксичних структурах програм.

Синтаксичний аспект (синтаксис мови програмування) визначає набір синтаксичних конструкцій мови програмування, які використовуються для нотації (запису) семантичних одиниць в програмі. Про синтаксис мови програмування можна сказати як про форму, яка є суть похідною від семантики. Для визначення (опису) синтаксису мови програмування використовуються як механізми, що орієнтовані на синтез, так і механізми, орієнтовані на аналіз. Задачі аналізу та синтезу синтаксичних структур програм - це дуальні задачі. Їх конкретизацію ми будемо розглядати в наступних розділах.

Виходячи з вищенаведеного, щоб побудувати мову програмування потрібно:

визначити клас (класи) задач, на розв'язок яких орієнтована мова програмування;

виділити базові типи даних та функції їх обробки, указати конструкції управління в програмах. Побудувати механізми конструювання більш складних програм та структур даних на основі більш простих одиниць;

визначити синтаксис мови програмування.

Мовні процесори реалізують мови програмування. Точніше, мовний процесор призначений для обробки програм відповідної мови програмування. З точки зору прагматики, мовні процесори діляться на транслятори та інтерпретатори.

Мовний процесор типу транслятор (транслятор) - це програмний комплекс, котрий на вході отримує текст програми на вхідній мові, а на виході видає версію програми на вихідній мові, що називається об'єктною мовою. В більшості випадків як об'єктна мова виступає мова команд деякої обчислювальної машини. Серед трансляторів можна виділити дві програмні системи:

компілятори - транслятори з мов програмування високого рівня;

асемблери - транслятори машинно-орієнтованих мов програмування.

Мовний процесор типу інтерпретатор (інтерпретатор) - це програмний комплекс, котрий на вході отримує текст програми на вхідній мові та вхідні дані, які в подальшому обробляються програмою, а на виході видає результати обчислень (вихідні дані).

Оскільки транслятори та інтерпретатори реалізують мови програмування, вони мають спільні риси: їх структура досить схожа, в основу їх реалізації покладено спільні теоретичні результати та практичні методи реалізації.

 Буллезные дерматозы. Н. А. Торсуев, Н. Д. Шеклаков, В. Н. Романенко. М.: Медицина, 1979, с. 296. | Структура транслятора

Скінчені автомати | Мінімізація детермінованих скінчених автоматів | Скінчені автомати та праволінійні граматики | Регулярні множини та регулярні вирази | Польський інверсний запис для регулярних виразів | Застосування скінчених автоматів при розробці лексичних аналізаторів | На основі поточного стану. | Методика програмування лексичних аналізаторів на основі скінчених автоматів. | Лабораторний практикум побудови лексичних аналізаторів. | Синтаксичний аналіз в мовних процесорах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати