Головна

Місце географічної картини світу в загальнонауковій картині світу | Структура системи географічних наук | Тема 2. КОРОТКА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ | Та ранні натурфілософські вчення | Натурфілософські вчення античності | Для ознайомлення. Як Ератосфен виміряв Землю | Формування наукових географічних шкіл в Російській імперії. Географія в Україні | Стан зарубіжної географії з кінця ХІХ століття | Радянська й пострадянська географія | Міжнародне співробітництво в організації географічних досліджень |

Словничок термінів і понять

  1. Б) Поняття. Методика формування природничих понять.
  2. В)яка природа загальних понять
  3. Важно понять, что во всей загадочной истории с прилетом в Англию заместителя фюрера тайной является не предложение Гитлера, а британский ответ на него! 1 страница
  4. Важно понять, что во всей загадочной истории с прилетом в Англию заместителя фюрера тайной является не предложение Гитлера, а британский ответ на него! 2 страница
  5. Важно понять, что во всей загадочной истории с прилетом в Англию заместителя фюрера тайной является не предложение Гитлера, а британский ответ на него! 3 страница
  6. Важно понять, что во всей загадочной истории с прилетом в Англию заместителя фюрера тайной является не предложение Гитлера, а британский ответ на него! 4 страница
  7. Взаємозв'язок понять "інформаційна безпека", "інформаційна війна", "інформаційна боротьба".

Факти - розрізнені відомості певної науки.

Поняття- узагальнені властивості різних фактів, виражені термінами і категоріями.

Терміни - слова або словосполучення, які виражають спеціальні поняття науки.

Категорії - фундаментальні властивості дійсності.

Гіпотеза- вірогідне знання, яке після практичної перевірки може виявитися істинним чи хибним. Гіпотеза з'являється на основі інтуїції.

Закон - загальні для даної галузі відносини і зв'язки, що відображають необхідні суттєві явища дійсності, які стійко повторюються.

Закономірність - результат сукупного прояву кількох законів.

Наука- область творчої дослідницької діяльності людства спрямована на отримання нових знань про природу, суспільство та мислення. З одного боку наука - це процес отримання нових знань (пізнання), а з іншого - всі знання, зведені в систему.

Географічна оболонка - сфера взаємопов'язаного й взаємозумовленого розвитку верхньої частини літосфери, усієї гідросфери й біосфери до нижньої частини атмосфери.

Географічне середовище - частина географічної оболонки, яка суттєво змінена внаслідок життєдіяльності людства. Багато вчених вважає г. с. об'єктом вивчення географії.

Натурфілософія- система поглядів на світ, що пояснює природу засобами споглядання й логічних суджень, а не за допомогою інструментальних досліджень, вимірювань і розрахунків.

Космогонія- учення про походження світу (міфологічні чи наукові).

Космологія - учення про будову світу (міфологічні чи наукові).

Методологія - вчення про принципи побудови, форми й способи науково-пізнавальної діяльності.

Метод- певна послідовність дій, прийомів і операцій, виконання яких необхідно для досягнення раніше поставленої мети дослідження.

Список навчальної та наукової літератури:

Баттимер А. Путь в географию. М., 1990.

Гавриленко О. П. Методологія наукових досліджень. К.: Ніка-Центр, 2008. - 172 с.

Гришанков Г. Е. Введение в физическую географию. Предмет и метод. - К., 2001. - 249с.

Жекулин В. С. Введение в географию. - Л.: ЛГУ, 1989. - 272 с.

Замятин Д. Н. Гуманитарная география. Пространство и язык географических образов. - М.: Алетейя, 2003.

Исаченко А. Г. Развитие географических идей. - Л.: ЛГУ, 1979. - 202 с.

Исаченко А. Г. Теория и методология географической науки. - М.:Academia, 2004. - 400 с.

Максаковский В. П. Географическая культура. - М.: Владос, 1998. - 416 с.

Мороз С. А., Онопрієнко В. І., Бортник С. Ю. Методологія географічної науки: Навч. посібник. - К.: Заповіт, 1997. - 333 с.

Основы научных исследований. География / Под ред. Н. Д. Пистуна, Г. И. Швебса. - К.: Выща школа, 1988. - 192 с.

Поросёнков Ю. В., Поросёнкова Н. И. История и методология географии. - Воронеж, 1991. - 222 с.

Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. - Одеса: Астропринт, 2001. - 540 с.Сучасні тенденції у вітчизняній географії | Список науково-популярної літератури
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати