Головна

Об'єкт і предмет вивчення сучасної географії. Суть географічного мислення | Місце географічної картини світу в загальнонауковій картині світу | Структура системи географічних наук | Тема 2. КОРОТКА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ | Та ранні натурфілософські вчення | Натурфілософські вчення античності | Для ознайомлення. Як Ератосфен виміряв Землю | Формування наукових географічних шкіл в Російській імперії. Географія в Україні | Стан зарубіжної географії з кінця ХІХ століття | Радянська й пострадянська географія |

Професійне визначення та умови використання бакалавра - учителя географії

  1. II. Визначення коефіцієнтів світловідбиття оздоблювальних матеріалів.
  2. II. Подготовленность учителя к уроку
  3. III. Общие выводы о взаимодействии учителя и учащихся
  4. IV. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій
  5. IНШI УМОВИ
  6. Oslash;Рєстрація температури тіла та визначення температурних кривих
  7. s Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

КАФЕДРА ГЕОГРАФІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА

 
 


НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ПОЛТАВА

2 0 1 0


УДК 911.3(075.8)

ББК 26.820я73

Б-92

Булава Леонід Миколайович

Вступ до географії: Навчальний посібник. - Полтава:

ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2010. - 26 с. (2,5 др. арк.)

Рецензенти:

Заставецька Ольга Володимирівна - д.г.н., завідувач кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

Шевчук Сергій Миколайович- к.г.н., доцент кафедри географії та краєзнавства ПНПУ імені В. Г. Короленка

Мета навчального курсу «Вступ до географії» - сформувати систему знань про об'єкт і предмет вивчення сучасної географічної науки, її структуру й найважливіші наукові засади, основні етапи її розвитку; місце у формуванні наукової картини світу.

Завдання курсу:

- Сформувати знання про об'єкт і предмет вивчення сучасної географічної науки, її структуру й місце в формуванні наукової картини світу.

- Ознайомити з історією розвитку географії як науки, внеском у науку найбільш видатних вчених-географів, основними джерелами географічних знань;

- Сформувати уявлення про найважливіші теоретичні й методологічні засади сучасної географії та ознайомити з основними формами самостійної науково-дослідницької роботи студентів з обраної спеціальності.

Опис предмета навчальної дисципліни «Вступ до географії»:

Курс: Підготовка бакалаврів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
1,5 кредити ECTS   Модулів: 1   Загальна кількість годин: 108   Тижневих годин - 1 Напрям підготовки: 0401 Природничі науки   Спеціальність: 6.040104 Географія   Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр   Цикл дисциплін: професійної та практичної підготовки. Професійна науково-предметна підготовка Нормативна частина циклу Рік підготовки: 1-й Семестр: 1-й Лекції - 14 годин Практичні заняття: 8 год. Форма підсумкового контролю знань - залік.

Рекомендовано Вченою радою Полтавського національного педагогічного університету

імені В. Г. Короленка, протокол № 2 від 30 вересня 2010 року
ВСТУП

Основний зміст: Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки бакалавра спеціальності 6.040104 Географія. Навчальний план підготовки бакалавра в Полтавському національному педагогічному інституті імені В. Г. Короленка. Основні форми навчальної діяльності студентів-географів. Міжнародна хартія географічної освіти. Особливості вивчання географічних дисциплін та навчального курсу "Вступ до спеціальності" за кредитно-модульною системою навчання.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАХІВЦЯ (витяг)

Професійне визначення та умови використання бакалавра - учителя географії


Метою діяльності бакалавра географії є навчально-виховна, науково-методична і організаційно-управлінська діяльність у системі освіти у відповідності з отриманою спеціальністю.

Географія ― єдина з базових шкільних дисциплін, яка об'єднує в собі природні й суспільні знання (фізична географія і геоекологія, економічна і соціальна географія). Без суми географічних знань сучасний і майбутній громадянин України не здатний чітко орієнтуватися в динамічному світі, визначати в ньому своє місце, бути свідомим патріотом своєї землі, працювати на її благо.

Реалізація мети діяльності бакалавра географії передбачає набуття у процесі навчання відповідних знань, що охоплюють: психолого-педагогічні, соціально-гуманітарні й загальноосвітні та спеціальні географічні знання, уміння, навики, досвід творчої діяльності.

Система закладів, у яких може працювати бакалавр - учитель географії:

· заклади освіти (учитель географії основної школи; організатор туристично-краєзнавчої роботи центрів позашкільної освіти учнівської молоді тощо).

· заклади культури (молодший науковий співробітник краєзнавчих музеїв тощо).

Заклади у яких можуть працювати бакалаври - учителі географії мають бути державними, державно-приватними чи приватними.

Заклади забезпечують необхідні умови для використання спеціалістів у повній відповідності з отриманою ними у вузі кваліфікацією та спеціальністю.

Підготовлені у вузі майбутні учителі географії розподіляються на основі договорів із управлінням освіти та приватними закладами освіти про цільову підготовку фахівців.References | Вимоги до знань та умінь за циклом спеціальних (географічних) дисциплін
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати