На головну

Система батьківської освіти в США | Система середньої освіти в Західній Європі | Вища освіта в розвинених країнах світу | ФРАНЦІЯ | НІДЕРЛАНДИ | АНГЛІЯ ТА УЕЛЬС | ІРЛАНДІЯ | ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ | ШОТЛАНДІЯ | ПОРТУГАЛІЯ |

БЕЛЬГІЯ

  1. Через який європейський регіон проходить промислова вісь: В. Британія→ Бельгія→ Люксембург→ ФРН→ Франція→ Швейцарія:ЗХ. ЄВРОПА
  Університети і заклади вищої освіти, що дорівнюють університетам Вищі школи, що не дорівнюють університетам Навчання на промислових підприємствах (професійна освіта)
Обов'язкове навчання  
Підготовчі класи класичної школи Початковий ступінь
  Дитячі садки й підготовчі класи

У Бельгії обов'язкове навчання починається в 6 триває до 15-16 років. Воно включає 6 років початкової школи та перші два роки середньої школи.

Кількість шкільних днів на рік: початкова освіта - 182, середня освіта - 182. Кількість уроків на тиждень: початкова освіта - 28, старша середня школа: загальна освіта 28-32-36, художня 28-32-34-36, виробнича 32-36. Кількість уроків на тиждень у бельгійсько-французькій та бельгійсько-фламандській общинах різна: загалом загальна освіта у французькій общині має 28-32 уроки на тиждень, а у фламандській - 32-36.

Населення - 9,2 млн.

Учні та студенти - 22%.

Питання для самоконтролю

Розкрити причини, які сприяють розвитку системи дошкільних закладів у сучасному світі.

Схарактеризувати сучасну систему дошкільної освіти.

Назвати тенденції розвитку системи дошкільної освіти в різних регіонах світу.

Назвати специфічні особливості початкової освіти провідних країн світу.

Назвати основні етапи становлення системи батьківської освіти в США.

Проаналізувати особливості сучасної батьківської освіти в Америці.

Які типи програм сімейної освіти Ви можете назвати?

Проаналізувати форми й методи роботи сучасних програм батьківської освіти.

Визначити спільні та відмінні тенденції в середній освіті зарубіжних країн.

Поміркуйте, які типи навчальних закладів можна виділити за змістом освіти?

Назвати обов'язкові та специфічні для вивчення предмети для кожного циклу.

Схарактеризувати особливості приватних навчальних закладів.

За якими двома напрямами розподілена середня освіта в Європі?

Схарактеризувати підходи до структурної організації старшої середньої школи.

Порівняти середню освіту Франції, Японії, Англії, Німеччини та США (за підручником "Історія педагогіки"/Левківський М., Микитюк О. Тема 6. С. 78-92. Х. 2002.)

В чому полягають особливості університетської освіти за рубежем?

Проаналізувати триступеневу модель організації вищої освіти.

Схарактеризувати традиційні й "активні" форми та методи навчання студентів.

Які варіанти оцінювання якості підготовки майбутніх випускників існують у розвинених країнах світу?

Розкрити сутність й особливості багаторівневої підготовки спеціалістів у провідних країнах світу.

Схарактеризувати особливості організації наукової діяльності студентів за рубежем.

Проаналізувати особливості діяльності багатопрофільних і дослідних університетів.

Схарактеризувати особливості вечірньої та заочної форм навчання у вищій школі на сучасному етапі.

Назвати провідні тенденції розвитку вищої школи в розвинених країнах світу.

Схарактеризувати чинники, які сприяють загальнодоступній вищій освіті в сучасному світі.

Проаналізувати типи вищих навчальних закладів.

Схарактеризувати головні форми організації навчальної праці у вищій школі.

Дати характеристику різних систем акредитації вищих навчальних закладів.

Проаналізувати форми післядипломної освіти.

Завдання для самостійної роботи

Підготувати матеріал для художньо-описової характеристики одного навчального дня в дошкільному закладі або початковій школі зарубіжної країни (за вибором).

Скласти структурно-логічну схему "Розвиток системи батьківської освіти в США".

Виділити особливості організації середньої загальної освіти та професійно-технічної.

Поміркувати, яка із західних моделей середньої освіти найбільш повно враховує інтереси учнів.

Схарактеризувати чинники, які сприяють загальнодоступній вищій освіті в сучасному світі.

Дати характеристику триступеневої моделі організації вищої школи.

Підготувати мікродоповідь про використання нетрадиційних форм і методів навчання студентів у провідних країнах світу.

Визначити, що із сучасного досвіду організації навчання у вищій школі провідних країн світу можна з успіхом використати у ВНЗ України?

Підготувати мікродоповідь з питань контролю й обліку знань студентів у зарубіжних ВНЗ.

Література:

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання: Навчальний посібник. - К.: ІСДО, 1993. - С. 3-5.

2. Вендеровская Р. Б. Тесты в американской системе образования //Педагогика. - №2. - 2001. - С.96-103.

3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - С. 252-282.

4. Владиславлев П. А. Система образования в европейских странах СЭВ: экономические и социальные проблемы. - М.: Наука, 1989. - 131с.

5. Воскресенская Н. М. Великобритания: стратегические направления образования // Педагогика. - 1996. - №4. - С.91-98.

6. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века.- М.:УРАО, 1999. - 204с.

7. Вульфсон Б. Л., Малькова З. А. Сравнительная педагогика. - М.: Издательство "Институт практической психологии", - 1996. - 256с.

8. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. - К.: ІНТЕЛ, 1995. - С.34-39.

9. Гуревич І. Вища освіта в Німеччині //Шлях освіти - 1999. - №4. - С.25-29.

10. Джуринский А. Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособие. - М.: Форум - Инфра, 1998. - С.242-257.

11. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире. - М.:ВЛАДОС, 1999. - 200с.

12. Джуринский А. Н. Сравнительная педагогика: учебное пособие. - М.: Academia, 1998. - 169с.

13. Добрынин М. А., Сухой С. Н. Дистанционное обучение во Франции //Педагогика. - №8. - 2001. - С.81-85.

14. Корнетов Г. Б. Парадигмы базовых моделей образовательного процесса //Педагогика. - 1999. - №3. - С.43-49.

15. Кошманова Т. С. Педагогічна ситуація як метод підготовки майбутніх учителів США //Рідна школа. - №2. - 2000. - С.37-40.

16. Красовицький М. Деякі аспекти підготовки вчителів США //Рідна школа - травень - 2001. - С.72-76.

17. Лавриченко Н. Реформування освіти в європейських країнах за умов їх інтеграції // Шлях освіти. - №2. - 1997.- С.20-24.

18. Левківський М., Микитюк О. Історія педагогіки. - Х.: ОВС, - 2002. - Тема 6. С. 78-92.

19. Ліготський А. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем. - К.: Техніка. 1997. - 80с.

20. Локшина О. Старша школа в Європі: сучасний контекст // Шлях освіти. - №2. - 2003.- С.21-23.

21. Лысова Е. Проблемы содержания образования во французской педагогике // Педагогика. - 2000. - №3. - С.101-108.

22. Миронов В. Век образования.- М.: Педагогика, 1990. - 176с.

23. Образование за рубежом: Справочник - М.: Линор, 2002. - 240с.

24. Парамонова Л. А. Дошкольное и начальное образование за рубежом. История и современность. - М.: Академия, 2001. - 239с.

25. Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-рр ХХ - початок ХХІ ст.). - Суми: ВАТ "Сумськька обласна друкарня". Видавництво "Корзацький вал",2004. - 500с.

26. Скоморовский Б. Індивідуально орієнтоване навчання в педагогіці Німеччини //Шлях освіти. - 2002. - №2. - С.16-20.

27. Тараненко І., Локшина О. Навчальний режим у школах країн Європейського співтовариства //Шлях освіти. - 1996. - №1. - С.23-27.

28. Ткачова Н. О. Сучасний стан освіти в розвинених країнах світу: Навчальний посібник - Харків: Константа, 2004. - С.9-36.

29. Троцко Г. В., Відченко А. Г. Контури європейської освіти: єдність і багатоманітність: Навчально-методичні матеріали до курсу порівняльної педагогіки. - Х.: ОВС,2003. - 36с.

30. Уланов В. Российская школа в европейском контексте //Директор школы. - 1996. - №3. - С.83-87.

31. Федотова В. Допрофессиональная подготовка молодежи в Дании // Педагогика. - 2000. - №7. - С. 93-96.

32. Форбек М. Європейський стандарт шкільної освіти // Шлях освіти - №1. - 1993. - С. 21-25.

33. Nyssen E. Europaisde Bildungs system im Vergleich. Opladen. 1995. s. 104-125

34. Maxine Lewis - Rowley. The Evolution of Education for family Life, 1999. - 235р.

35. Robert G.St.Pierre, Jean I.Layzer,Helen V.Barnes. Two generation programs: design, cost and short- term effectiveness, N.Y. 1995. - 15р.

36. Shlosman L. "The age of formation of parent education in USA", Harvard educational Review, 1976, №46. - Р.436-467.

Рекомендована тематика рефератів

1. Основні тенденції розвитку дошкільної освіти в Західній Європі.

2. Стратегічна спрямованість розвитку початкової освіти в провідних країнах світу.

3. Формування загальнонавчальних умінь і навичок у досвіді початкових шкіл (за вибором: Франції, Німеччини, США, Китаю, Японії).

4. Порівняльний аналіз змісту діяльності вітчизняних програм батьківської освіти з американськими.

5. Провідні тенденції систем середньої освіти у ХХІ ст.

6. Технологія оцінювання навчання учнів середніх навчальних закладів у розвинених країнах Європи.

7. США та Україна: спільне та відмінне в середній освіті (можна порівняти систему освіти України з іншою країною за бажанням студента).

8. Характеристика вищої освіти США, Японії, Німеччини, Франції, Великобританії (за вибором).

9. Вища педагогічна освіта за кордоном.

10. Порівняльна характеристика структури вищої освіти в західноєвропейських країнах світу.

11. Триступенева модель вищої освіти в розвинених країнах світу.

12. Зміст навчання в розвинених країнах Заходу.

13. Нетрадиційні форми та методи навчання у ВНЗ провідних країн світу.

14. Організація навчання в провідних країнах Сходу.

15. Особливості організації навчання у "великих школах" Франції.

16. Сучасні зарубіжні технології навчання.

17. Порівняльний аналіз систем акредитації вищих навчальних закладів у країнах із централізованим і децентралізованим типом управління освітою.

18. Форми післядипломної освіти в сучасному світі.ІСПАНІЯ | Соціалізація молоді як провідна функція школи, її особливості в сучасному світі
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати