Головна

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ОЦІНКИ поточного та підсумкового ЗАНЯТИЙ (змістовий модуль).

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I. Організація практики та порядок її проходження.
  3. II. Види підсумкових атестаційних випробувань
  4. II. Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять
  5. II. Загальні поняття оцінки
  6. II. Загальні поняття оцінки
  7. II. Обов'язки чергового диспетчера ЕДДС і порядок його дій

1. При підготовці до практичного заняття студент повинен, використовуючи рекомендовану літературу (список наведено на початку методичного посібника), підготується за планом, передбаченим пунктом методичного посібника «Програма самопідготовки студентів до теми». Підготовка до заняття передбачає роботу з препаратами, які можна отримати у лаборантів кафедри під заставу документа (студентський квиток, залікова книжка, паспорт).

2. На кожному практичному занятті, включаючи підсумкові (змістовні модулі), викладач оцінює успішність кожного студента (індивідуальний усне опитування, письмова теоретична робота, тестове завдання) за 4-бальною шкалою (5, 4, 3, 2).

3. Студент має право перездати тільки оцінку «2», Кількість перездач не обмежена. перездача поточних оцінок можлива протягом усього періоду вивчення дисципліни черговому викладачеві(Згідно з графіком чергувань і консультацій на кафедрі під час самостійної роботи студентів, який наведено в загальному розкладі) або викладачеві групи. В обох випадках дата і тема перездачі вноситься в журнал відпрацювань незадовільної оцінки. Протягом однієї консультації студент має право перездати тільки одну поточну оцінку «2».

4. До здачі практичної частини змістовного модуля допускаються студенти, які склали тестовий контроль з рівнем правильних відповідей не менш 75%.

5. Перескладання підсумкових занять (змістовних модулів) здійснюється протягом усього періоду вивчення дисципліни викладачеві групи або професору, доцентам і старшому викладачеві кафедри за розкладом чергувань під час самостійної роботи студентів.

6. Для отримання додаткових балів до потокової оцінці студент має можливість виконати індивідуальну роботу. З цією метою на початку семестру спільно з викладачем визначається обсяг і вид індивідуальної роботи, яка буде виконуватися протягом семестру. До переліку індивідуальної роботи, за яку нараховуються додаткові бали, відноситься: а) виготовлення анатомічних препаратів; б) публікація наукових робіт; в) участь в роботі студентського наукового товариства кафедри; г) участь у створенні посібників і ілюстраційні матеріалу для лекцій і практичних занять.

7. Максимальна сума балів за поточну успішність, включаючи бали за індивідуальну роботу, становить 120 балів.

 I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. | III. КРИТЕРІЇ ДОПУСКУ ДО ЗДАЧІ підсумкового МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ІСПИТУ).

модуль 1 | Змістовний модуль 1: Скелет тулуба і кінцівок. | C. Тіла сусідніх хребців. | Змістовний модуль 2: Краніология. | E. Os sphenoidale. | D. maxilla. | E. canalis n. facialis. | E. Processus zygomaticus maxillae. | Перелік практичних навичок до змістовного модулю № 2 | Змістовний модуль 3: артрології. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати