Головна

Рецензія на ВКР. | Додаток 1 | Щодо захисту дипломних проектів (випускних кваліфікаційних робіт) | Засідання Державної атестаційної комісії | Недоліки в підготовці студентів. | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |

II. Види підсумкових атестаційних випробувань

  1. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ОЦІНКИ поточного та підсумкового ЗАНЯТИЙ (змістовий модуль).
  2. Атестаційних робіт студентів РЕА ім. Г. В. Плеханова
  3. У протоколи ПНР повинні бути занесені кількісні і якісні результати випробувань систем (елементів систем) або обладнання (виробів і пристроїв) енергоблоку АС.
  4. Види атестаційних випробувань
  5. Види підсумкових атестаційних випробувань і підготовка до них
  6. Види обов'язкових випробувань (тестів) і випробувань (тестів) за вибором

ЗАТВЕРДЖУЮ

ректор МІФІ

___ М. Н. Стріханов

«___» ___ 2009 р

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПІДСУМКОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОСЛІДНОГО ЯДЕРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "МІФІ"

МОСКВА 2009


ЗМІСТ

Загальні положення... ... 3

Види підсумкових атестаційних випробувань ... 3

Державні атестаційні комісії ... 5

Порядок проведення підсумкової державної атестації ... 6

Додаток 1... ... 10

Додаток 2... ... 12

Додаток 3 ... ... 13

Додаток 4 ... ... 14

Додаток 5 ... ... 16

Додаток 6 ... ... 18

Додаток 7 ... ... 19

Додаток 8 ... ... 20

Додаток 9 ... ... 21

I. Загальні положення.

1.1. Положення про підсумкової державної атестації випускників Національного дослідницького ядерного університету "МІФІ" (далі МІФІ) розроблено на підставі Положення про підсумкової державної атестації випускників вищих навчальних закладів Російської Федерації (затв. Наказом Міносвіти РФ від 25.03.2003 р № 1155) та Інструкції про порядок видачі документів державного зразка про вищу професійну освіту, заповненні та зберіганні відповідних бланків документів (Наказ Міністерства освіти Російської Федерації (Міністерства освіти та науки Росії) від 10 березня 2005 р N 65).

1.2. Підсумкова державна атестація випускників проводиться за всіма реалізованим в МІФІ основними освітніми програмами вищої професійної освіти, що має державну акредитацію.

1.3. Метою підсумкової державної атестації є встановлення рівня підготовки випускника МІФІ до виконання професійних завдань та відповідності його підготовки вимогам державного освітнього стандарту вищої професійної освіти (включаючи компонент університету).

1.4. До підсумкових атестаційних випробувань, що входять до складу підсумкової державної атестації, допускається особа, успішно завершило в повному обсязі освоєння основний освітньої програми за напрямом підготовки (спеціальністю) вищої професійної освіти, розробленої МІФІ відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.

1.5. За умови успішного проходження всіх встановлених видів підсумкових атестаційних випробувань, що входять в підсумкову державну атестацію, випускнику МІФІ присвоюється відповідна кваліфікація (ступінь) і видається диплом державного зразка про вищу професійну освіту.

II. Види підсумкових атестаційних випробувань

2.1. До видів підсумкових атестаційних випробувань підсумкової державної атестації випускників МІФІ відносяться:

- державний іспит;

- Захист випускної кваліфікаційної роботи.

2.2. Випускні кваліфікаційні роботи виконуються в формах, які відповідають певним ступеням вищої професійної освіти: для кваліфікації (ступеня) бакалавр - в формі бакалаврської роботи; для кваліфікації "дипломований спеціаліст" - у формі дипломної роботи (випускної кваліфікаційної роботи); для кваліфікації (ступеня) магістр - в формі магістерської дисертації.

2.3. Теми випускних кваліфікаційних робіт визначаються випускають кафедрами МІФІ. Студенту за погодженням із завідувачем випускаючої кафедри може надаватися право вибору теми випускної кваліфікаційної роботи, аж до пропозиції своєї тематики з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки. Для підготовки випускної кваліфікаційної роботи студенту призначається керівник і, при необхідності, консультанти та співкерівник. Бакалаврські роботи можуть грунтуватися на узагальненні виконаних курсових робіт і проектів і готуватися до захисту в завершальний період теоретичного обучения.

Випускні кваліфікаційні роботи, виконані після закінчення основних освітніх програм підготовки фахівців і магістрів, підлягають рецензування. Порядок рецензування регламентується окремим Положенням.

2.4. Програми державних іспитів (з окремих дисциплін, підсумковий міждисциплінарний іспит за напрямами підготовки (спеціальностями) і т.п.) і критерії оцінки випускних кваліфікаційних робіт затверджуються ректором МІФІ з урахуванням рекомендацій навчально-методичних об'єднань ВНЗ.

Підсумкові атестаційні випробування, які входять до переліку обов'язкових підсумкових атестаційних випробувань, не можуть бути замінені оцінкою якості освоєння освітніх програм шляхом здійснення поточного контролю успішності та проміжної атестації студента.

2.5. Державні іспити проводяться за білетами, складеними у повній відповідності до навчальних програм і затвердженим деканом факультету.

2.6. Умови і строки виконання випускних кваліфікаційних робіт встановлюються вченою радою факультету на підставі цього Положення, відповідних державних освітніх стандартів вищої професійної освіти в частині, що стосується вимог до підсумкової державної атестації випускників, і рекомендацій навчально-методичних об'єднань вищих навчальних закладів.

2.7. Підсумкова атестація випускника здійснюється державною атестаційною комісією (ДАК).

 Які навчаються за договорами з оплатою вартості навчання | IV. Порядок проведення підсумкової державної атестації
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати