Головна

МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ | На виконання випускної кваліфікаційної роботи | РЕФЕРАТ | Фенольні глікозиди: загальні відомості, будова, знаходження в природі | передпроектний аналіз | Ініціація проекту. | Регіональна безпека. | Організаційні заходи забезпечення безпеки. |

Бюджет наукового дослідження

  1. I ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ
  2. I. ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ мікросередовища
  3. II Об'єкт і предмет дослідження
  4. III БЮДЖЕТНА СИСТЕМА РФ
  5. III. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  6. III. дослідження
  7. III. Соціальна підтримка з коштів федерального бюджету.

Витрати експериментальної частини магістерської дисертації складаються з заробітної плати виконавців, витрат на сировину (матеріали) і обладнання.

Таблиця 4.10 - Сировина, що використовується в дослідженні

 Найменування  Марка, розмір  Кількість  Сума руб.
 етанол  Х. ч.  1 л
 ацетон  Х. ч.  1 л
 гексан  Х. ч.  1 л
 бензол  ЧДА  1кг
 хлороформ  Х. ч  1л
 хлористий метилен  Х. ч.  1 л
 хлорне кислота  ЧДА  300 мл
 Соляна кислота  Х. ч.  500 мл  33,5
 Сірчана кислота  Х. ч.  500 мл  102,5
 Оцтова кислота  Х. ч.  500 мл  40,5
 піридин  ОСЧ  1 кг
 хінолін  Х. ч.  50 мл
 ДМФ  ЧХ  1кг
 діетиловий ефір  Х. ч.  100 мл
 Тріфторуксусная кислота  Х. ч.  1кг
 пирокатехин  Х. ч.  1 кг
 резорцин  Х. ч.  1 кг
 глюкоза крісталічеськая  Х. ч.  1 кг
 червоний фосфор  Х. ч.  50 гр
 бікарбонат натрію  Х. ч.  500 гр  220,97
 бром Ч  1 кг
 нітрат срібла  Х. ч.  50 гр
 Метилат натрію  Х. ч.  50 гр
 BTBABr  Х. ч.  25 гр
 Всього за матеріали
 Транспортно-заготівельні витрати (3-5%)

Таблиця 4.11 - Спеціалізоване наукове обладнання

 Найменування обладнання  Кількість одиниць обладнання  Ціна одиниці обладнання, тис. Руб.  Загальна вартість обладнання, тис. Руб.
 п / п
 1.  ваги аналітичні  1 шт  57260,4  57260,4
 2.  ваги лабораторні  1 шт
 3.  випарник роторний  1 шт
 4.  Камера теплова  1 шт  4660,9  4660,9
 5.  Магнітна мішалка з підігрівом  1 шт
 6.  насос вакуумний  1 шт  16675,2  16675,2
 7.  спектрофотометр СФ  1 шт
 10.  плитка нагрівальна  1 шт
 Всього за обладнання  428401,5
 Транспортно-монтажні витрати (15%)  64260,2
 Вартість з урахуванням транспортно-монтажних витрат  492661,7
 Вартість з урахуванням амортизаційних відрахувань (10%)  541927,8
   

Таблиця 4.12 Розрахунок основної заробітної плати

 Найменування етапів  Виконавці за категоріями  Трудо-ємність, чел.-дн.  Заробітна плата, яка припадає на один чел.-дн., тис. Руб.  Всього заробітна плата за тарифом (окладів), тис. Руб.  
 п / п  
 Р -1.1  Вивчення біологічної активності фенольних глікозидів  асистент  1,269  35,532  
 
 Інженер  0,559  15,652  
 Р- 1.2  Ретросинтетичний аналіз глікозидів  асистент  1,269  1,269  
 Інженер  0,559  0,559  
 Р- 2.1  Вивчення відомих методик  керівник  1,620  53,460  
 асистент  1,269  41,877  
 Інженер  0,559  18,447  
 Р-2.2  Приведення методик до конкретних субстратів  керівник  1,620  14,580  
 асистент  1,269  11,421  
 Інженер  0,559  5,031  
 Р-3.1  підготовка реактивів  Інженер  0,559  7,826  
 Р-4.1  синтез агликонов  Інженер    0,559  166,023  
 Р-4.2  Синтез цукрового залишку          
 Інженер  0,559  2,795  
 Р-4.3  синтез глікозидів  Інжернер  0,559  2,795  
 Р-4.4  Відновлення та деацетилювання глікозиду  Інженер  0,559  5,031  
 Р-5.1-5.5  Контроль за продуктом реакції  Інженер  Під час виконання  
 Разом          382,298  
             

 

Таблиця 4.13 Баланс робочого часу

 Показники робочого часу  керівник  асистент  Інженер
 Календарне число днів
 Кількість неробочих днів-вихідні дні-святкові дні      
 Втрати робочого часу-відпускні невиходи через хворобу      
 Дійсний річний фонд робочого часу

Таблиця 4.14 Заробітна плата виконавців НТІ

Місячний посадовий оклад працівника:

де Зб - Базовий оклад, руб .;

kпр - Преміальний коефіцієнт, 30% від Зтс;

kд - Коефіцієнт доплат і надбавок, 20%;

kр - Районний коефіцієнт, що дорівнює 1,3 (для Томська).

Таблиця 4.15 - Розрахунок основної заробітної плати

 виконавці Зб, Руб. kпр kд kр Зм, руб Здн, Руб. Тр,раб. дн. Зосн,руб.
 керівник  23264,86  0,3  0,2  1,3  45366,48  1620,23  68049,66
 асистент  18221,32  0,3  0,2  1,3  35531.56  1268,98  21572,66
 Інженер  8022,65  0,3  0,2  1,3  15642,9  558,68  238556,36
 Консультант з іноземної мови  16221,069  0,3  0,2  1,3  31631,08  1129,68  2259,36
 Консультант з економічної частини  23264,9  0,3  0,2  1,3  45366,5  1604,8
 Консультант з охорони праці  18221,96  0,3  0,2  1,3  35532,8  1256,9
 Разом  336162,07

Додаткова заробітна плата, страхові внески науково-виробничого персоналу

В дану статтю включається сума виплат, передбачених законодавством про працю (в середньому - 12% від суми основної заробітної плати).

де Здоп - Додаткова заробітна плата, руб .;

kдоп - Коефіцієнт додаткової зарплати;

Зосн - Основна заробітна плата, руб.

У статті витрат «Відрахування у позабюджетні фонди" відображаються обов'язкові відрахування за встановленими законодавством Російської Федерації.

де kвнеб - Коефіцієнт відрахувань на сплату до позабюджетних фондів

(Пенсійний фонд, фонд обов'язкового медичного страхування та ін.).

На 2014 року, відповідно до Федерального закону від 24.07.2009 №212-ФЗ встановлено розмір страхових внесків дорівнює 30%. На підставі пункту 1 ст.58 закону №212-ФЗ для установ здійснюють освітню і наукову діяльність у 2014 році водиться знижена ставка - 27,1%.

Таблиця 4.16 - Розрахунок додаткової з. плати і відрахувань у позабюджетні організації

 виконавці Зосн,руб. Здоп,руб Звнеб,руб
 керівник  68049,66  8165,96  5576,69
 асистент  21572,66  2588,72  6547,73
 Інженер  238556,36  28626,76  72406,63
 Консультант з іноземної мови  2259,36  612,56  778,29
 Консультант з економічної частини  385,2  974,3
 Консультант з охорони праці  301,68  763,05
 РАЗОМ  460589,62

Накладні витрати

У цю статтю включаються витрати на управління і господарське обслуговування: зміст, експлуатація і ремонт обладнання, виробничого інструменту та інвентарю, будівель і т. Д. (Таблиця 4.15).

де kнакл - Коефіцієнт накладних витрат = 90%

Таблиця 4,17 - Основні статті витрат по дослідженню

 статті
 Сировина, матеріали (за вирахуванням зворотних відходів), покупні вироби і напівфабрикати, руб.  Спеціальне обладнання для наукових (експериментальних) робіт, руб.  Основна заробітна плата, руб.  Додаткова заробітна плата, руб.  Відрахування на соціальні потреби, руб.  Накладні витрати, руб.  Разом планова собівартість, руб.
 541927,8  336162,07  41142,25  373542,93  336188,64  1643710,12

Оцінка ресурсоефективності проекту

Найбільш інформаційним було б порівняння вартості глікозидів, отриманих з природних джерел і синтетично. Однак, за браком достовірних і об'єктивних даних про першому методі отримання, єдина можливість оцінки витрат - порівняння методів гликозилирования.

Для отримання глікозидів необхідного будови можна використовувати методи Кенігса-Кнорра і міжфазного каталізу.

Таблиця 4.18 - Оцінка ефективності проекту

 ПО  Ваговий коефіцієнт параметра  Поточний проект  альтернативний проект
 вихід продукту  0,35
 трудові витрати  0,15
 матеріаломісткість  0,25
 енергопостачання  0,15
 зручність застосування  0,1
 РАЗОМ  4,4  3,4

Висновки по розділу:

Кінцева вартість проекту склала 1643710,12 рублів. Основний внесок вносить заробітна плата та спеціальне обладнання. Як видно з Таблиці 4., частка сировини невисока, що вказує на можливість подальшої розробки. Висока частка заробітної плати пояснюється розробкою даного методу. При оптимізації умов реакцій і виділення різко скорочується необхідний час, що сприяє зменшенню загальної вартості дослідження та частки цих статей витрат при напрацюванні або подальшого дослідження.

Вступ

Експериментальна частина магістерської дисертації «Синтез фенольних глікозидів похідних пірокатехового і резорцілового спиртів» заснована на багатьох базових процесах органічної хімії. Роботи виконувалися в лабораторіях кафедри біотехнології та органічної хімії (аудиторії 307-312) науково-дослідного Томського політехнічного університету.

Робота в хімічній лабораторії супроводжується рядом небезпечних факторів. Метою даного розділу є визначення основних шкідливих і небезпечних параметрів дослідження, розкриття особливостей регулювання трудових відносин працівників, позначення джерел забруднення навколишнього середовища, а також визначити заходи забезпечення безпеки та дій у разі надзвичайних ситуацій. Об'єктом дослідження є робоча зона витяжної шафи №1 аудиторії 312 навчального корпусу №2.

Таблиця 5.1 - Основні шкідливі і небезпечні фактори в хімічній лабораторії [ГОСТ ССБТ 12.0.003-74].Ієрархічна структура робіт проекту | техногенна безпека
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати