На головну

Послiдовнiсть дiй пiд час виконання процедур

  1. II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
  2. III. Процедура оценки курсовой работы
  3. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  4. J95.5 Стеноз під власне голосовим апаратом після медичних процедур
  5. SPA-ПРОЦЕДУРЫ
  6. V. Організація виконання та захисту курсової роботи
  7. VIII. ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ

Проведення теплових процедур за допомогою ламп солюкс, iн-фраруж, ламп Мiнiна

1. Лампою солюкс опромiнюйте певнi дiлянки тiла. , 2. Вiдстань лампи вiд тiла визначте за вiдчуттям тепла.

3. Опромiнюйте щодня або через день по 10-30 хв.

Аналогiчно використовуйте лампу iнфраруж, а також лампу Мiнiна, але опромiнення за допомогою лампи Мiнiна здiйснюйте протягом 10-15хв.

Застосування ультрафiолетового опромiнювання

1. Увiмкнiть ртутно-кварцову лампу в електричну мережу. Нор-мальний режим роботи лампи встановлюють через 5-10 хв пiсля ввiмкнення.

2. Захистiть очi хворого та свої захисними окулярами.

3. Визначте бiодозу ультрафiолетового опромiнення, тобто мi-нiмальну iнтенсивнiсть опромiнення, здатного призвести до утворення еритеми, за допомогою бiодозиметра БД-2. Це металева пластинка з шiстьма прямокутними отворами. Отвори закрийте пересувною заслiнкою.

4. Накладiть 6iодозиметр на дiлянку, яку будете опромiнюва-ти, або на нижню частину живота, якщо будете проводити загаль-не опромiнення, i зафiксуйте на тiлi хворого. Iншi частини тiла закрийте простирадлом.

5. Установiть ртутно-кварцову лампу перпендикулярно до по-верхнi мiсця опромiнення на вiдстанi 50 см,

6. Вiдкрийте перший отвiр бiодозиметра i опромiнюйте шкiру над ним 30 с. Потiм кожнi 30 с вiдкривайте наступнi отвори, про-довжуючи опромiнювати дiлянки пiд вiдкритими ранiше отвора­ми, поки не будуть опромiненi всi 6 отворiв.

7. Через 24 год визначте час, який потрiбен для утворення мi-нiмально вираженої еритеми.

8. Мiсцеве опромiнення проводьте з вiдстанi 50 см i застосо-вуйте еритемну дозу ультрафiолетових променiв.

9. Повторно одне й те саме поле опромiнюйте в мiру змен-шення еритеми, через 2-3 днi, але не бiльше нiж 5 разiв,

Груповi профiлактичнi загальнi опромiнення проводять у спе-цiальних примiщеннях - фотарiях. Орiентуються за середнiми бiодозами, якi отримали 10 осiб пiд час користування певною лампою. При iндивiдуальному загальному опромiненнi послiдов-но дiють на передню та задню поверхнi оголеного тiла постiйно зростаючими дозами. Починають курс опромiнення з 1/4-1/2 iн-дивiдуально визначеної бiодози. Через кожнi 2-3 процедури дозу вдвiчi збiльшують i доводять у кiнцi курсу до 2-3 бiодоз. Процедуру загального опромiнення проводять через день. Пiд час лiкування не виникае гiперемiя шкiри, оскiльки iнтенсивнiсть опро­мiнення пiдвищуеться поступово.

Запам'ятайте! Недостатнiй захист очей може призвести до розвитку гострого кон'юнктивiту внаслiдок опiку ультрафiолетовим промiнням koh'iohktиbи та рогiвки очей (свiтлобоязнь, сльозотеча, бiль, почервонiння кон"юнктиви). При цьому треба використовувати холоднi примочки та очнi краплi з дикаїном. У випад-ках грубих порушень технiки безпеки у хворих можуть виникати опiки шкiри, якi лiкуються так само, як термiчнi опiки.

Оснащення:

1) лампа солюкс;

2) лампа iнфраруж;

3) лампа Мiнiна;

4) ртутно-кварцова лампа;

5) бiодозиметр;

6) сантиметрова стрiчка.СВIТЛОЛIКУВАННЯ | ОКСИГЕНОТЕРАПIЯ

Парентеральне введення лікарських препаратів | Стерилізація шприців та голок багаторазового використання | Внутрішньої язові ін'єкції | Застосування банок | Застосування гірчичників | Застосування тепла | Застосування грілок | ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ | ЗАСТОСУВАННЯ ВОДНИХ ВАНН | ЗАСТОСУВАННЯ ЛIКУВАЛЬНИХ ВАНН |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати