На головну

Київ - 2008

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

"Затверджено"

на методичній нараді кафедри

пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Завідувач кафедри

Професор В. З. Нетяженко

________________________

(підпис)

Протокол № ________

"______" _____________ 2008 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна Догляд за хворими (практика)
Модуль № 1 Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах профільного стаціонару
Змістовний модуль № 1 Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю
Тема заняття Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії
Курс ІІІ
Факультети ІІ, ІІІ медичні, факультет підготовки лікарів для ЗСУ

Київ - 2008

1. Актуальність теми:

У лікуванні терапевтичного хворого на фоні режиму, збалансованого харчування і у багатьох випадках фізіотерапії велике значення мають лікарські засоби. І. В. Павлову належать слова: «Відволікаючись від окремих випадків, слід визнати, що першим прийомом лікування за своєю універсальністю є введення лікарських засобів в людський організм. Адже, який би випадок не був, навіть акушерський, хірургічний, майже не обходиться без того, щоб разом зі спеціальними прийомами не були введені в організм лікарські засоби».

Потрібно добре знати шляхи введення лікарських засобів, їх дозування, правила зберігання. Слід пам'ятати, що у деяких випадках застосування звичайних лікарських засобів може призвести до важких наслідків. Так, наприклад, якщо хворий з болем в животі звертається з проханням дати йому послаблюючий лікарський засіб, яким він постійно користується при подібних больових відчуттях, то необхідно йому організувати огляд лікаря. У тому разі, якщо причиною болю був гострий апендицит, вживання послаблюючого засобу може призвести до перфорації червоподібного відростку з наступним розвитком перитоніту. Замінювати лікувальний засіб його аналогом можна лише з відома лікаря.

Фізичні методи є провідними в комплексному лікування хворих із захворюваннями органів кровообігу, травлення, нервової системи та кістково-м'язевого апарату. Застосування фізичних лікувальних факторів особливо ефективне для профілактики і лікування початкових форм професійних захворювань, що виникають у робітників при систематичному впливі виробничого пилу, вібрації, шуму, при функціональних перевантаженнях нервово-м'язевого апарату, а також при явищах ультрафіолетової недостатності.

2. Конкретні цілі:

- Засвоїти класифікацію лікарських засобів та шляхи їх уведення в організм

- Демонструвати знання основних обов'язків молодшого медичного персоналу при забезпеченні хворих медикаментозними засобами хворого

- Засвоїти поняття про асептику та антисептику

- Демонструвати вміння користуватись грілкою та пухирем з льодом

- Демонструвати навички накладання гірчичників, банок

- Ознайомитись з правилами обробки грілки, пухиря для льоду та банок після використання

- Демонструвати методику накладання різних видів компресів

- Ознайомитись з найпростішими світловими та гідропроцедурами

- Ознайомитись з правилами надання першої допомоги хворим при виникненні порушень під час відпуску фізіотерапевтичних процедур.

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
1. Деонтологія в медицині   1. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та вміння застосовувати їх при забезпеченні хворих медикаментозними засобами. 2. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та вміння застосовувати при проведенні найпростіших фізіотерапевтичних процедур
2. Основи психології Аналізувати міжособистісні стосунки медич­ного персоналу при виконанні своїх обов'язків
3. Анатомія людини Володіти знаннями будови шкіри, вегетативної нервової системи
4. Фізіологія - Демонструвати знання про види шкірної чутливості - Трактувати основні механізми тактильної, больової ,температурної чутливості.

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
1. Догляд за хворими - комплекс за­ходів, спрямованих на створення сприятливих умов успіш­ного лікування хворих, а також полегшення їх стану і задово­лення основних фізіологічних потреб організму
2. Медична етика - сукупність моральних критеріїв, якими керується медичний працівник у своїй роботі по забезпеченню збереження та зміцненню здоров'я.
3. Медична деонтологія - сукупність етичних норм та принципів поведінки при виконанні медичним працівником своїх професійних обов'язків
4. Тільця Мейснера - дотикові тільця сприйняття тактильної чутливості
5. Тільця Фатера-Пачіні - пластинчасті тільця сприйняття тактильної чутливості
6. Колби Краузе - кінцеві колби, які є специфічними рецепторами сприйняття холодових подразнень
7. Тільця Руффіні - специфічні рецептори для сприйняття теплових подразнень
8. Аллоїлове масло - ефірне гірчичне масло, яке входить до складу гірчиці, і виділяється із неї при температурі 40-45 0С
9. Медичні банки - це колбоподібний скляний посуд з рівним добре відшліфованим краєм та широким круглим днометальні дані про розвиток та перебіг захворювання від моменту появи перших ознак недуги до дня курації
10. Грілка - пристрій для місцевої дії на будб-яку частину людського організму сухим теплом
11. Мфіхур з льодом -плаский резиновий мішок із широким отвором та кришкою, перед використанням заповнений наколотими шматочками льоду.
12. Компрес - спеціальна багатошарова пов'язка
13. Шприц - інструмент у вигляді порожнистого градуйованого циліндра з поршнем для нагнітання та відсмоктування рідин
14.Ін'єкція -парентеральне введення лікарських засобів (надходження лікарських засобів поза травним трактом)
15. Венепункція - процедура, яка проводиться середнім медичним персоналом з лікувальною та діагностичною метою, це введення голки в вену через шкіру для забору крові або введення лікарських розчинів, крові, кровозамінників.
16. Суппозиторії - дозовані лікарські форми, зазвичай тверді для введення в пряму кишку, які розчиняються при температурі тіла
17. Антисептика -комплекс заходів, спрямований на знищення мікроорганізмів нашкірі, в рані, патологічному утворенні чи організмі в цілому.
18. Асептика - это комплекс профілактичних, хірургічних заходів, спрямованих на попередження потрапляння інфекції в рану.

5. Теоретичні питання до заняття:

1. Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в організм хворого.

2. Форми лікарських засобів.

3. Роль і обов'язки медичного персоналу при забезпеченні хворих медикаментозними засобами.

4. Правила роздавання таблетованих та рідких медикаментозних засобів для перорального прийому.

5. Поняття про асептику і антисептику (різновиди: фізична, хімічна, механічна, біологічна).

6. Основні способи парентерального застосування препаратів.

7. Будова одноразового шприца.

8. Медичні голки. Класифікація медичних голок.

9. Механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур.

10. Застосування банок, гірчичників, компресів (різновиди компресів: вологтй зігріваючий, гарячий, холодний, медикаментозний), грілки (різновиди грілок:водяна, електрична, хімічна), пухиря із льодом. Основні покази та протипоказання до їх використання.

11. Правила обробки банок, грілок, пухиря для льоду після використання.

12. Найпростіші світлові і гідротерапевтичні процедури.

11. Механiзм дiї ванни; рiзновиди ванн залсжно вiд температури води

та призпачепня.

12. Знати механiзм дiї та показання до застосування сiрководневих,

радонових, гiрчичних, скипидарних, крохмальних, шавлiевих i,

хвойних ванн.

13. Правила обробки ванн та інструментарію, який використовувався при процедурах. Особливості відпуску фізіотерапев­тичних процедур хворим похилого і старечого віку. Догляд за хворими під час прийому фізіотерапевтичних процедур і надання їм необхідної долікарської допомоги у випадках розвитку ускладнень.

6. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1. Оволодіння навичками роздавання таблетованих форм лікарських засобів.

2. Проведення внутрішньомязевих ін'єкцій.

3. Засвоїти методику накладання гірчичників, банок.

4. Оволодіти методикою накладання компресу.

 | За місцем дії

Ентеральне введення лікарських препаратів | Для впливу на прилеглі тканини. Гострі та хронічні ура­ження м'язів, периферичних нервових стовбурів, лімфаде­ніти, затяжні та хронічні запалення суглобів. | Зовнішнє застосування лікарських речовин для лікування слизових оболонок | Зберігання та облік ліків | Парентеральне введення лікарських препаратів | Стерилізація шприців та голок багаторазового використання | Внутрішньої язові ін'єкції | Застосування банок | Застосування гірчичників | Застосування тепла |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати