На головну

Поняття і цілі зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики | Основні методи і інструменти державної зовнішньоторговельної політики | Структура, обсяг і географічна спрямованість експорту молочної продукції | Організаційно-економічна оцінка підприємства | Характеристика заходів щодо розширення експорту |

ВИСНОВОК

  1. ВИСНОВОК
  2. ВИСНОВОК
  3. ВИСНОВОК
  4. ВИСНОВОК
  5. ВИСНОВОК
  6. ВИСНОВОК
  7. ВИСНОВОК

У даній роботі розкрито сутність і основні напрямки зовнішньоторговельної політики; розглянуті інструменти державної зовнішньоторговельної політики; проведено аналіз стану експорту молочної продукції Республіки Білорусь на сучасному етапі; розглянуті законодавчі акти та заходи, за допомогою яких здійснюється регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Республіці Білорусь; розглянуті форми і методи стимулювання експорту; проведено фінансово-економічний аналіз підприємства ВАТ «Мінський молочний завод №1», а також аналіз експортної діяльності розглянутого підприємства; розроблений комплекс заходів з розвитку експортних можливостей ВАТ «Мінський молочний завод №1».

На підставі виконаної роботи можна зробити наступні висновки:

1. Стан національної економіки у високому ступені залежить від проведеної в країні зовнішньоекономічної політики, перш за все, від зовнішньої торгівлі, як від провідного чинника реалізації економічного потенціалу. Стратегія розвитку зовнішньоекономічної політики спрямована на поліпшення становища країни в системі міжнародного поділу праці, розширення ринків збуту продукції, досягнення стійкого економічного і соціального зростання. Для цього державою в рамках зовнішньоторговельної політики передбачаються заходи щодо розвитку експортного потенціалу, раціоналізації імпорту, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на світовому ринку, залучення іноземних інвестицій для технологічної модернізації виробництва, забезпечення економічної безпеки країни. Зовнішня торгівля для будь-якої країни виділяється в особливу область дослідження, так як вихід країн на зовнішній ринок і участь в світових інтеграційних процесах істотно впливає на добробут нації.

2. У торгово-політичній практиці широко використовуються такі напрямки зовнішньоторговельної політики, як протекціонізм і фритредерство (політика вільної торгівлі). У міру розвитку капіталізму політика протекціонізму вступала у все більшу суперечність з інтересами капіталістичного виробника, який прагнув до експансії і захоплення нових ринків збуту. Це призвело до виникнення нової концепції - «свободи торгівлі» класиків англійської політичної економії А. Сміта і Д. Рікардо. Головна ідея їх вчення полягала в тому, що найбільшу вигоду отримують країни, які беруть активну участь в міжнародному поділі праці на основі витрат виробництва або, як вони висловлювалися, витрат праці (абсолютних - за А. Смітом і відносних - по Д. Рікардо).

3. Для досягнення певних цілей держава, при проведенні зовнішньоторговельної політики, використовує поєднання тарифних і нетарифних методів регулювання. При цьому політично найбільш прийнятними вважаються нетарифні методи, оскільки вони не є, на відміну від тарифів, додатковим податковим тягарем для населення. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі поділяються на кількісні, приховані і фінансові. Більшість з них, на відміну від митних тарифів, слабо піддаються кількісній оцінці, що дає можливість урядам використовувати окремі з них або будь-яку їх комбінацію для досягнення своїх цілей в області торгової політики.

4. Аналізуючи стан зовнішньої торгівлі Республіки Білорусь, необхідно відзначити, що Білорусь має експортно-імпортні зв'язку зі 183 країнами світу. Більш того, Республіка динамічно налагоджує зв'язки з новими торговими партнерами. Зовнішня торгівля республіки здійснюється за двома основними напрямками: східному - з країнами СНД і західному - з державами далекого зарубіжжя.

Серед торгових партнерів в рамках СНД безперечним фаворитом виступає Росія (47,2% від усього обсягу товарообігу). Серед країн далекого зарубіжжя в десятку найважливіших торговельних партнерів республіки в 2013 році увійшли Нідерланди (8,2%), Німеччина (5%), Польща (4,1%), Латвія (3,2%), Китай (2,8) % Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії (2,4%), Бразилія (1,9%), Італія (1,6%). В цілому, географічна структура зовнішньої торгівлі відображає явне домінування і постійне зростання частки країн СНД. При цьому особливо помітна багатовекторність з орієнтацією на Росію.

5. Експорт є запорукою економічної безпеки країни, тому для його розвитку застосовуються прямі і фінансові методи його стимулювання. Удосконалення напрямків розвитку експорту проводиться в рамках національних програм розвитку економіки Республіки Білорусь, законодавчих актів, прийнятих в країні, двосторонніх і багатосторонніх угод, а також на підставі міжнародних конвенцій у сфері торговельно-економічного співробітництва.

6. Основні напрямки зовнішньоторговельної діяльності - розширення експорту, раціоналізація обсягу і структури імпорту, поглиблення взаємодії зі світовим ринком, здійснення ефективної експортної політики, взаємопов'язаної з макроекономічної та промисловою політикою, що забезпечують динамічний розвиток зовнішньоекономічного комплексу країни і захист інтересів національного ринку від несприятливого впливу світової кон'юнктури .

Для цього будуть потрібні: посилення конкурентних позицій на світових ринках традиційних білоруських виробників-експортерів за рахунок зниження витрат на виробництво експортної продукції, впровадження нових технологій, що забезпечують відповідність цієї продукції вимогам міжнародних стандартів; активізація імпортозаміщення; підвищення частки наукомісткої продукції в загальному обсязі експорту; активне застосування нових форм торгівлі (створення білоруських торгових компаній за кордоном, фінансово-промислових груп з іноземними партнерами, експорт технологій, відкриття складальних виробництв з одночасним формуванням мереж технічних центрів, представництв підприємств в країнах ближнього і далекого зарубіжжя); залучення іноземних фінансових ресурсів, включаючи прямі іноземні інвестиції; оптимізація і збалансованість торгівельних і платіжних відносин у зовнішній торгівлі; формування митної політики країни з урахуванням її міжнародних зобов'язань і в рамках угод з Російською Федерацією.

7. Характеризуючи експортну діяльність досліджуваного підприємства, слід зазначити, що питома вага експортної продукції в загальному обсязі виробництва ВАТ «Мінський молочний завод № 1» становить 29.4%. Сальдо зовнішньоторговельної діяльності підприємства за 2013 рік позитивне і становить 5869 тис. Дол. США. 97% експорту підприємства в 2013 році довелося на Російську Федерацію, що говорить про необхідність розширення зовнішніх ринків збуту виробленої продукції для забезпечення зовнішньоекономічної безпеки даного підприємства. Відповідно до цього в роботі запропоновано комплекс заходів щодо збільшення частки експорту і розширення ринків збуту молочної продукції власного виробництва.

Оцінка всіх сторін діяльності ВАТ «Мінський молочний завод №1» та його можливостей дозволило сформулювати комплекс заходів щодо розширення присутності на зовнішніх ринках. Використання сучасних технологій організації роботи дозволять вийти на нові ринки, зайняти порожні сегменти.

Таким чином, розвиток ринкової економіки і перебудови народного господарства вимагає розробки і реалізації ефективної державної експортної стратегії. Її необхідність обумовлена, перш за все, тим, що експорт та пов'язані з ним структурні зрушення в економіці, грають ключову роль у формуванні макроекономічних пропорцій.

Список використаних джерел

1 Бабин, Е. П. Зовнішньоекономічна політика / Е. п. Бабин, Т. м. Ісаченко. - Москва: Економіка, 2006. - 462, [1] с. - (Вища освіта)

2 Барр, Р. Політична економія: У 2 ч. Пер. з фр. Т.1 / Р. Барр - М .: Міжнародні відносини, 1995. - 608 с.

3 Вабіщев, С. С. Зовнішньоекономічна діяльність в Республіці Білорусь: правові перспективи, - Мн .: Молодіжне наукове товариство, 2005, - 231 с.

4 В Білорусі затверджений план заходів щодо реалізації національної програми розвитку експорту [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://naviny.by/rubrics/economic/2008/01/25/ic_news_113_284495/. - Дата доступу: 25.01.2009.

5 Зовнішня торгівля Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://belstat.gov.by/homep/ru/news/news70.php. - Дата доступу: 29.01.2009.

6 Зовнішня торгівля: зростання цін і обсягів // Економічна газета [Електронний ресурс]. - 2014. - № 42. - Режим доступу: http://neg.by/publication/2008_05_30_9815.html. - Дата доступу: 17.02.2014.

7 Світова організація торгівлі: орієнтири для економістів і юристів / під ред. Нікітенко П. Г., - Мн .: БІП-С, 2003 - 126с.

8 глушіння, М. т. Аналіз економічних загроз зовнішньоторговельної діяльності в контексті розвитку білоруської економіки / М. т. Глушіння // Економічний бюлетень НДЕІ Міністерства економіки Республіки Білорусь, - 2008. - № 6. - с.37-49.

9 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Російській Федерації [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://elib.ispu.ru/library/su/article6/ls2.htm. - Дата доступу: 05.03.2014.

10 Дадалко, В. а. Світова економіка: навчальний посібник. - Мн .: Ураджай, Інтерпрессервіс, 2001. - 592 с.

11 Дадалко, В. а. Особливості формування та шляхи розвитку зовнішньоекономічної політики Республіки Білорусь, - Мн .: Арміт-Маркетинг, Менеджмент, 2000., -156 с.

12 Дайнеко, А. е, Економічні аспекти вступу Білорусі і Росії в СОТ / А. е. Дайнеко // Економічний бюлетень НДЕІ Міністерства економіки Республіки Білорусь, - 2014. - № 7. - с.88-100.

13 Данильцев, А. в. Міжнародна торгівля: інструменти регулювання, - М .: Ділова література, 1999, - 293с.

14 Дані бухгалтерської та статистичної звітності підприємства

15 Заіко, Л. ф. Експортний потенціал Білорусі - можливі перспективи для суспільства / Л. ф. Заіко. - Мінськ: І. п. Логвинов, 2005. - 106 [1] с.

16 Підсумки зовнішньої торгівлі за січень-грудень 2013 года [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.customs.gov.by/ru/stats/1395781001. - Дата доступу: 16.03.2014.

17 Які молочні активи Білорусі цікавлять росіян [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://bel.biz/news/18708.html. - Дата доступу: 01.04.2014.

18 Качуровський, Е. П. Білорусь: нова торгова політика: [Монографія], - Мн .: Енціклопедікс, 2002 - 472 с.

19 Кірєєв, А. п. Міжнародна економіка. У 2-х ч. - Ч. I. Міжнародна мікроекономіка: рух товарів і факторів виробництва. Навчальний посібник для вузів. - М .: Міжнародні відносини, 1999. - 416 с.

20 Ковальов, М. Підсумки першого року виконання плану національної експортної програми (Зовнішньоторговельна політика РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ 2000 року) // Вісник асоціації білоруських банків. - 2001. - №6.

21 Ковальчук, В. В. Методологічні основи аналізу зовнішньої торгівлі, - Мн .: Право і економіки, 2004, - 144с.

22 Колесов, В. п. Міжнародна економіка: підручник для студентів вузів, що навч. по економ. спец. / В. п. Колесов, М. в. Кулаков; МГУ, Екон. фак. - М .: ИНФРА-М, 2008. - 473с.

23 Конкурентоспроможність національної економіки: зовнішня торгівля: состояноіе і перспективи / під ред. Козика Л. п., - Мн .: Адміністрація Президента РБ, 2002 - 142 с.

24 Курс економічної теорії: Загальні основи економічної теорії. Мікроекономіка. Макроекономіка. Основи національної економіки: Навчальний посібник / За ред. д. е. н., проф. А. в. Сидоровича; МДУ ім. М. в. Ломоносова. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2001. - 832 с. - (Серія «Підручники МДУ ім. М. в. Ломоносова»).

25 Линдерт, П. Х. Економіка світогосподарських зв'язків: пров. з англ. / П. х. Линдерт: заг. ред. і предисл. О. в. Іванової. - М .: Прогрес, 1992. - 515с.

26 Мигас В., Нечай А. Форми і методи стимулювання експорту в Республіці Білорусь (з позицій світового досвіду). // Білоруський журнал міжнародного права і міжнародних відносин. - 2000, № 3

27 Світова економіка і зовнішньоекономічна діяльність / під заг. ред. Плотницкого М. І., Турбан Г. В., - Мн .: Сучасна школа, 2006. - 664 с.

28 Моторина, О. І. Проблеми негативного сальдо зовнішньої торгівлі РБ / О. Моторина // Банкаускi веснiк - 2007 №34, с. 5-9.

29 Мясникович М. В., Дітки С. М. Джерела і перспективи сталого економічного зростання Білорусі, - Мн .: Право і економіка, 2004. - 74 с.

30 Національна програма розвитку експорту Республіки Білорусь на 2010-2015гг. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www. pravo.by.info/dok2008/part4/akt04353.htm. - Дата доступу: 04.03.2014.

31 Нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі товарами [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.mintorg. gov.by/ index.php? option = com_content & task = view & id = 68 & Itemid = 73. - Дата доступу: 27.02.2014.

32 Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності: Закон Республіки Білорусь від 25 листопада 2004 № 347-З: Прийнятий Палатою представників 29 жовтня 2004 року: Схвалено Радою Республіки 10 листопада 2004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w3.main.gov.by/ministry/economy.nsf/c0f0523c581097c9c225701900349321/f1188d348fb997c8c22570450041bcda?OpenDocument. - Дата доступу: 16.03.2014.

33 Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності: Закон Республіки Білорусь від 29 грудня 1998 р №223-З [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravo.by./webnpa/text.asp? RN = H10400347. - Дата доступу: 16.03.2014.

34 Про порядок проведення та контролю зовнішньоторговельних операцій: Указ Президента Республіки Білорусь від 27.03.2008 № 178 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tamagent.biz/INFO/Documents/2008/ Ukaz_PRB_178_2008.htm. - Дата доступу: 22.01.2014.

35 Про статус «Сумлінний учасник зовнішньоекономічної діяльності»: Указ Президента Республіки Білорусь від 28 січня 2008 року № 40 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gtk.gov.by/ru/law. - Дата доступу: 22.01.2014.

36 Основи зовнішньоекономічних знань // Під ред. І. П. Фаминского. М .; 2004. - 503 с.

37 Основні принципи зовнішньої політики [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.by/press23865.html. - Дата доступу: 19.02.2014.

38 Основні риси політики стимулювання експорту в країнах, що розвиваються в 70-90 рр. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/bea/analysis/1999/bea01021999rept/bea01021999rept000.htm. - Дата доступу: 19.02.2014.

39 Платіжний баланс Республіки Білорусь [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/. - Дата доступу: 29.01.2014.

40 Проблеми зовнішньоекономічної діяльності підприємств м Мінська / В. а. Бобков, А. і. Лученок, А. в. Рубанов і ін. - Мн .: МНІІСЕПП, 2001. - 87 с.

41 Проблеми прогнозування і державного регулювання соціально-економічного розвитку: матеріали VIII Міжнар. Наук. Конф. (Мінськ, 18 - 19 Жовтня. 2007р.): В 4 т. Т.1 / Редкол .: С. С. Полоник і ін. Мн .: НДЕІ Мін-ва економіки РБ, 2007. - 504 с.

42 Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Сучасний економічний словник. 5-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2007. - 495 с. - (Б-ка словників "ИНФРА-М").

43 Тарифне регулювання зовнішньої торгівлі. Регулювання експорту та імпорту [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // estonia. belembassy.org/index.php?lang=rus&main_id=131. - Дата доступу: 05.03.2014.

44 Турбан, Г. в. Нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі товарами: світова практика і досвід Республіки Білорусь / Г. в. Турбан // Економічний бюлетень НДЕІ Міністерства економіки Республіки Білорусь, - 2008. - № 6. - с.11-19.

45 Турбан, Г. в. Економіка і управління ЗЕД: навч. Посібник / Г. В. Турбан. - Мн .: БГЕУ, 2007. - 319 с.

46 Фількевіч, І. а. Зовнішньоекономічна політика держави / І. а. Фількевіч. - Гомель: Бел. торгово-екон. ун-т споживе. кооп., 2002. - 383 с.

47 Харламенкова, І. в. Все про митні платежі в Республіці Білорусь. - Мн .: Белтаможсервіс, 2003. - 244 с.

48 Цедрик, С. а. Зовнішні позики як засіб сприяння експорту. // Фінанси, облік, аудит. - 2004. № 4. - С.29-31

49 Шимов, В. н. Національна економіка Білорусі: підручник / В. н. Шимов, Я. м. Олександрович, А. в. Богданович [и др.]; під ред. д-ра ек. наук, проф. В. н. Шимова. - 2-е изд., Перераб. і доп. - Мн .: БГЕУ, 2006. - 751с.

 ГЛАВА 3 | Позначення умовні графічні в схемах
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати