Головна

ВИСНОВОК

  1. ВИСНОВОК
  2. ВИСНОВОК
  3. ВИСНОВОК
  4. ВИСНОВОК
  5. ВИСНОВОК
  6. ВИСНОВОК
  7. ВИСНОВОК

Фінансова стійкість - це стабільність діяльності підприємства, що оцінюється за структурою його балансу і ступеня залежності від кредиторів і інвесторів. Фінансову стійкість прийнято оцінювати великою кількістю коефіцієнтів, багато з яких мають на меті аналіз структури джерел фінансування. По суті один з головних критеріїв - ступінь залежності від позикових джерел фінансування, достатність власного капіталу. Оцінити раціональність структури джерел фінансування можна тільки при зіставленні її зі структурою активів.

З усього набору традиційних коефіцієнтів фінансової стійкості ключовими є три: коефіцієнт структури довгострокових вкладень, коефіцієнт співвідношення власних і позикових джерел фінансування та коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами фінансування. Перший з трьох названих коефіцієнтів має практичне значення тільки при наявності на балансі підприємства довгострокових зобов'язань. Другий і третій - універсальні для всіх підприємств. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових джерел фінансування та коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами фінансування - показники взаємопов'язані: якщо в складі оборотних активів немає зайвих запасів, то все балансові запаси повинні фінансуватися за рахунок власних оборотних коштів. За умови, що власних оборотних коштів достатньо для фінансування необхідних запасів, можна зробити висновок про достатність власного капіталу для фінансування необоротних активів та запасів. Інші елементи активів можуть покриватися короткостроковими позиковими джерелами фінансування. Іншими словами, нормальне для підприємства співвідношення власних і позикових джерел фінансування визначається структурою його активів.

По всій сукупності прийнятих коефіцієнтів фінансову стійкість підприємства оцінити практично неможливо, так як їх динаміка може давати протилежні результати за різними коефіцієнтами. Головний критерій фінансової стійкості - оцінка відповідності структури активів і пасивів, для чого достатньо ключових коефіцієнтів. Незважаючи на взаємозв'язок ключових коефіцієнтів, кожен з них відіграє самостійну роль і його рівень не має безпосереднього впливу на два інших коефіцієнта. У конкретних умовах, як правило, стоїть завдання досягнення певного рівня за якогось одного коефіцієнту, а змінюються в зв'язку з цим балансові дані наводять до іншого рівня інших двох коефіцієнтів. Тоді треба вирішити, чи прийнятний рівень останніх у поєднанні з потрібним рівнем коефіцієнта, обраного в якості основного.

Обмежувач можливих змін структури активів і пасивів - збереження необхідного для даного підприємства рівня платоспроможності.

Оцінка фінансової стійкості підприємства передбачає визначення нормального рівня ключових коефіцієнтів. Він залежить від наявності або відсутності в складі пасивів довгострокових зобов'язань, а також від частки необоротних активів і необхідних запасів власними оборотними засобами. Нормальний рівень останнього повинен бути прийнятий за 1, оскільки необхідні запаси не можна покривати короткостроковими боргами. При такому підході рівень нормальних ключових коефіцієнтів істотно коливається по підприємствах в залежності від структури активів і боргів і має переважно індивідуальний характер.

Нами було проаналізовано склад і структура майна ТОВ «ТехноЕлектромонтаж-Строй» і джерел його формування; проведено аналіз показників платоспроможності та ліквідності; вивчена методика і проведено аналіз ефективності використання ресурсів і стійкості економічного зростання ТОВ «ТЕМС» за допомогою абсолютних і відносних показників фінансової стійкості, а також дана оцінка ділової активності організації.

Резюмуємо підсумки аналізу.

Загальна сума коштів підприємства збільшилася на 13213 тис. Руб. або на 66,8%. Найбільшу питому вагу (69,7%) в структурі майна займають оборотні активи. Це говорить про те, що підприємство є матеріаломістким і в набагато меншому ступені фондомістким. Зростання джерел коштів ТОВ «ТЕМС» можна оцінити позитивно. При цьому збільшилася сума як власних джерел коштів на 2596 тис. Руб., Так і позикових: довгострокових - на 5202 тис. Руб., Короткострокових - на 5415 тис. Руб .. Позитивна динаміка виражається в збільшенні такої статті як «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) »- зростання склало 2596 тис. руб., або 550,7% в порівнянні з даними 2010 года (її значення досягло 3172 тис. руб.).

Найбільшу питому вагу в джерелах підприємства займають короткострокові зобов'язання (59,6%), менший - власні кошти (9,6%) і довгострокові зобов'язання (15,8%). Таким чином, зміна структура пасиву балансу ТОВ «ТехноЕлектромонтаж-Строй» пов'язане тільки зі зміною часткою власного капіталу і короткострокових зобов'язань.

Головним фактором збільшення вартості майна підприємства було зростання основних засобів (в 56,1 р.) І оборотних активів (117,9%). Це говорить про те, що підприємство має намір створювати матеріальні умови для розширення своєї основної діяльності.

Аналіз показників ліквідності та платоспроможності показав, що на ТОВ «ТехноЕлектромонтаж-Строй» кілька нерівностей, системи мають знак протилежний зафіксованим в оптимальному варіанті, ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної. В основному не виконуються співвідношення, що характеризують платоспроможність на найближчу перспективу, а також характеризують співвідношення між необоротні активи і власним капіталом. Перш за все, слід оцінити негативно значний недолік найбільш ліквідних активів для погашення найбільш термінових зобов'язань: платіжний недолік 2010 року склав 13267 тис. Руб., В 2010 р - 16427 тис. Руб. а на кінець 2012 року - 15405 тис. руб. (Динаміка негативна). Це означає неплатоспроможність організації в найближчій перспективі.

Таким образам, на основі проведеного фінансового аналізу можна зробити висновок, що підприємство не дотримується всіх правила фінансування, воно неплатежеспособно, було виявлено про недостатню ліквідність балансу підприємства. При цьому недолік платіжних засобів по одній групі активів компенсується їх надлишком по іншій групі у вартісній оцінці, у реальній же ситуації менш ліквідні активи не можуть замістити більш ліквідні. У підприємства недостатньо найбільш ліквідних активів для погашення найбільш термінових зобов'язань, а також необоротні активи підприємства були сформовані частково не за рахунок власного капіталу, а частково за рахунок позикового капіталу. Це може говорити скоріше про недостатньо фінансової стійкості, ніж про кризову ліквідності або кризової платоспроможності. Тобто у підприємства можуть виникнути великі труднощі зі зверненням активів в грошову форму, при необхідності погашення зобов'язань. На підставі цих даних можна зробити висновок, що баланс підприємства не є абсолютно ліквідним. Більш того, термін погашення зобов'язань і термін обігу активів в значній мірі не відповідають один одному. Коефіцієнти ліквідності характеризують фінансовий стан як задовільний.

Такі висновки стверджують про недостатньо фінансової стійкості підприємства.

Аналіз ефективності використання ресурсів і стійкості економічного зростання підприємства показав, що власних оборотних коштів у підприємства явно недостатньо: якщо на початок року результат негативний (нестача коштів у сумі 858 тис. Руб.), То на кінець року дефіцит збільшився на 3586 тис. Руб. (Нестача коштів склав 4444 тис. Руб.). Функціонуючого капіталу (КФ) також недостатньо для формування запасів: нестача коштів склав +1588 тис. Руб. в 2012 р, хоча в 2010 г.і 2011 р такої негативної ситуації не спостерігалося. У звітному році спостерігається збільшення короткострокових кредитів і позик на 4082 тис. Руб.

При визначенні типу фінансового стану ТОВ «Техно-Електромонтаж-Строй», аналіз показав, що у підприємства власних оборотних коштів недостатньо, це говорить про те, що організація відчуває труднощі в реалізації планових заходів виробничої діяльності, ставить під загрозу не тільки взаємини з постачальниками, підрядниками, а й здійснення стратегії власного розвитку. Недостатня для поточного функціонування частину фінансових ресурсів покривається за рахунок інших джерел. Разом з тим недостатність нормальних джерел формування оборотних коштів обумовлює проблему взаємних неплатежів, яка означає спотворення цінових пропорцій і подальше неадекватне формування виробничого потенціалу. Тому у організації спостерігається кризовий фінансовий стан.

Через нестачу власних оборотних коштів відбувається залучення позикових коштів, загальну ситуацію з якими характеризує коефіцієнт автономії. Підприємство може втратити контроль над управлінням або навіть власну автономність. Однак, загальноекономічна ситуація автономності була суперечливою - до 2008 р автономність була трохи вищою. На деякий подальше зниження значення коефіцієнта (в 2011 р - 0,023) вплинуло зростання залучених в економіку кредитних коштів.

Коефіцієнт автономії знизився з 0,033 до 0,023, показники менше нормального обмеження (не вище 0,5), що вказує на ослаблення фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел.

Коефіцієнт маневреності збільшився з -4,26 до -1,54. причини зміни коефіцієнта маневреності розглядаються на основі розрахунку динаміки власного капіталу та іммобілізованих активів. Слід зауважити, що ні про яку маневреності власного капіталу ТОВ «ТехноЕлектромонтаж-Строй» годі й казати, так як власні оборотні кошти відсутні як на початок звітного періоду, так і на кінець.

Коефіцієнт фінансової стійкості знизився з 0,04 до 0,03. Дана динаміка негативна, так як свідчить про зменшення частки стійких джерел коштів у формуванні активів ТОВ «ТЕМС».

Основними причинами викликають кризовий фінансовий стан підприємств є, з одного боку, несприятлива загальноекономічна і політична ситуація в країні, а з іншого неефективний менеджмент на підприємстві. Дозволити ці проблеми можна шляхом використання комплексного підходу координації всієї виробничої діяльності, основу якої становить розробка стратегії фінансового оздоровлення організації. Стратегія фінансового оздоровлення - це, перш за все, стратегія виживання. Підприємству необхідно стабілізувати становище: підтримати виробництво, зберегти основні виробничі фонди і ключові технології, ядро ??трудового колективу. Найближча мета фінансового оздоровлення - рентабельність виробництва. Одним з варіантів поліпшення фінансової стійкості може виступати рейтингова оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Рейтингова оцінка була представлена ??бальною системою.

Підсумковий показник - рейтинг 2,4 бала - свідчить про близьку до незадовільного фінансово-економічного стану ТОВ «ТЕМС».

Слід зазначити, що рейтингова оцінка, проведена при використанні тільки показників ліквідності та фінансової стійкості (традиційна методика), дає середній інтегральний бал -2,7 = 16/6, який представляється завищеним, оскільки не враховує незадовільні показники рентабельності і ділової активності.

Керівництву підприємства слід звернути на дані цифри особливу увагу і здійснювати розробку програми фінансової стійкості підприємства.

Щоб вижити, ТОВ «ТЕМС» необхідно використовувати ринкові орієнтири, сприймати ринкову психологію поведінки, постійно стежити за ринком збуту, цінами, запитами споживачів. Пропонуючи шляхи оздоровлення фінансового стану підприємству необхідно постійно враховувати вплив зовнішнього середовища, зокрема, стан економіки. Погіршення загальної господарської ситуації, розрив господарських зв'язків, посилення бюджетної та кредитної політики уряду болісно позначилися на фінансовому становищі підприємства. Боротися з кризою, яка має національні масштаби, окремому підприємству не по силам, але в його можливостях проводити гнучку політику, здатну значно пом'якшити негативні наслідки загального спаду.

Необхідно звернути увагу на таке явище в економіці, як інфляція, яка є причиною виникнення фінансових проблем підприємства. В умовах інфляції необхідний перерахунок фінансових показників. Тільки на підставі перерахунків можна створити оціночні резерви, що зберігають купівельну спроможність підприємства.

Найбільш важливі способи поліпшення фінансового стану підприємства - збільшення випуску конкурентоспроможної, що користується попитом продукції (робіт), зменшення її собівартості і збільшення виручки з продажів. Доцільно, вводити підвищення ставки податку на прибуток посередників. Для підвищення фінансової стійкості ТОВ «ТЕМС» необхідно в міру можливостей використання наступальної тактики в якості реакції на кризовий стан. Вона повинна припускати активні дії, пов'язані з проведенням таких заходів, як модернізація обладнання, ефективний маркетинг, пошук нових ринків збуту, розробка і впровадження нових технологій. Керівництво підприємства в цих умовах має бути більш рішучим, здатним йти на ризик, підтримувати атмосферу новаторства серед працівників, а не задовольнятися тим, що є.

 Бюджетування, як інструмент раціональної організації фінансових ресурсів | Directions of development of the labor potential of the industrial enterprises in modern conditions of maturation of the new economy of Russia
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати