загрузка...
загрузка...
На головну

Тема 6. Оборотні кошти підприємства. | Оборотні кошти можуть бути охарактеризовані з різних позицій, однак основними характеристиками є їх ліквідність, обсяг і структура. | Політика управління оборотними засобами | Низький Середній Високий | прибуток | Аналіз стану та ефективності використання мобільних засобів підприємства | Визначення потреби в оборотних коштах. |

Кругообіг оборотних коштів

  1. A.S. Напівжирним, курсивом і підкресленням виділені ті аспекти тексту, які безпосередньо відповідають на відповідні підпункти питання.
  2. Common Facilities - спільні кошти
  3. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  4. I. Засоби для наркозу.
  5. I. ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА
  6. II. Виберіть засіб для лікування.
  7. II. Виберіть засіб для лікування.

Однією з умов безперервності виробництва є постійне поновлення його матеріальної основи, що в свою чергу зумовлює безперервність руху коштів виробництва, що відбувається у вигляді їх кругообігу. У процесі виробничої діяльності відбувається постійна трансформація окремих елементів оборотних коштів. Функціонуючи, оборотні кошти роблять безперервний кругообіг, який умовно можна розділити на 3 або 4 стадії. Період повного обороту всієї суми оборотних активів, в процесі якого відбувається зміна окремих їх видів є операційний цикл. Постійний процес цього обороту представлений на малюнку 3.

 
 


Малюнок 3 - Характеристика руху оборотних коштів в процесі операційного циклу

Як видно з наведеного рисунка рух оборотних активів підприємства в процесі операційного циклу проходить чотири основних стадії, послідовно змінюючи свої форми.

На першій стадії грошові активи (включаючи їх субститути у формі короткострокових фінансових вкладень) використовуються для придбання сировини і матеріалів, тобто вхідних запасів матеріальних оборотних активів.

На другій стадії вхідні запаси матеріальних оборотних активів в результаті безпосередньої виробничої діяльності перетворюються в запаси готової продукції.

На третій стадії запаси готової продукції реалізуються споживачам і до настання їх оплати перетворюються в дебіторську заборгованість.

На четвертій стадії інкасована (тобто оплачена) дебіторська заборгованість знову перетвориться в грошові активи (частина яких до їх виробничого запитання може зберігатися у формі високоліквідних короткострокових фінансових вкладень).

Таким чином, елементи мобільних засобів є частиною безперервного потоку господарських операцій. Купівля призводить до збільшення виробничих запасів і кредиторської заборгованості; виробництво веде до зростання готової продукції; реалізація веде до зростання дебіторської заборгованості і грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку. Цей цикл операцій багаторазово повторюється і в результаті зводиться до грошових надходжень і грошових платежів.

Елементи оборотних коштів безперервно переходять зі сфери виробництва в сферу обігу і знову повертаються у виробництво. Частина мобільних засобів постійно перебуває у сфері виробництва (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція на складі і т.д.), а інша частина - в сфері обігу (відвантажена продукція, дебіторська заборгованість, грошові кошти, цінні папери і т.д. ). Тому їх склад і розмір оборотних коштів обумовлений не тільки потребами виробництва, а й потребами обігу.

Таким чином, закінчивши один кругообіг, мобільні засоби вступають в новий, тим самим здійснюється їх безупинний обіг. Саме постійний рух оборотних коштів є основою безперебійного процесу виробництва, обігу та фінансової стійкості підприємства.

Найважливішою характеристикою операційного (Виробничо-комерційного циклу), що істотно впливає на обсяг, структуру та ефективність використання оборотних активів, є його тривалість.Вона включає період часу від моменту витрачання підприємством грошових коштів на придбання вхідних запасів матеріальних оборотних активів до надходження грошей від дебіторів за реалізовану їм продукцію.

Принципова формула, за якою розраховується тривалість операційного циклу підприємства, має вигляд:

ПОЦ = ПОда + ПОмз + ПОгп + ПОдз, (1)

де ПОЦ - тривалість операційного циклу підприємства, у днях;

ПОда- Період обороту середнього залишку грошових активів (включаючи їх субститути у формі короткострокових фінансових вкладень), в днях;

ПОмз- Тривалість обороту запасів сировини, матеріалів і інших матеріальних факторів виробництва у складі оборотних активів, в днях;

ПОгп- Тривалість обороту запасів готової продукції, у днях;

ПОдз- Тривалість інкасації дебіторської заборгованості, у днях.

В рамках операційного циклу виділяють дві основні його складові: 1) виробничий цикл підприємства; 2) фінансовий цикл (або цикл грошового обороту) підприємства.

Виробничий цикл підприємства характеризує період повного обороту матеріальних елементів оборотних активів, що використовуються для обслуговування виробничого процесу, починаючи з моменту надходження сировини, матеріалів і напівфабрикатів на підприємство і закінчуючи моментом відвантаження виготовленої з них готової продукції покупцям.

Фінансовий цикл (Цикл грошового обороту) підприємства являє собою період повного обороту грошових коштів, інвестованих в оборотні активи, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за отримані сировину, матеріали, напівфабрикати, товари, і закінчуючи інкасацією дебіторської заборгованості за поставлену продукцію. Іншими словами, розрив між терміном платежу за своїми зобов'язаннями перед постачальниками і отриманням грошей від покупців, тобто фінансовий цикл це період, протягом якого грошові кошти відвернені з обороту.

Тривалість фінансового циклу (або циклу грошового обігу) підприємства визначається за такою формулою:

ПФЦ = ППЦ + ПОдз - ПОкз, (2)

де ПФЦ - тривалість фінансового циклу (циклу грошового

обороту) підприємства, у днях;

ППЦ - тривалість виробничого циклу підприємства, у днях;

ПОдз - Середній період обороту дебіторської заборгованості, у днях;

ПОкз - Середній період обороту кредиторської заборгованості, в днях

Між тривалістю виробничого і фінансового циклів підприємства існує тісний зв'язок, яка графічно представлена ??на малюнку 4.

 ПЕРІОД ВИРОБНИЧОГО ЦИКЛУ  
 Період обороту запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів  Період обороту незавершеного виробництва  Період обороту запасів готової продукції  Період обороту дебіторської заборгованості
 Період обороту кредиторської заборгованості  ПЕРІОД ФІНАНСОВОГО ЦИКЛУ (циклу грошового обігу)
 ПЕРІОД ОПЕРАЦІЙНОГО ЦИКЛУ
       

 

Малюнок 4 - Схема взаємозв'язку виробничого і фінансового циклів підприємства

Представлена ??схема не є типовою, а залежить від особливостей виробничого процесу і розрахунків з постачальниками і покупцями. Основними факторами, що визначають величину оборотних коштів, зайнятих у виробництві (оборотні виробничі фонди), є тривалість виробничого циклу виготовлення продукції, рівень організації праці та розвитку техніки і досконалість технології. У свою чергу сума коштів звернення залежить в основному від умов реалізації продукції, рівня організації системи постачання і збуту продукції. Відповідно вище викладені фактори визначають не тільки величину оборотних коштів, а й період їх обороту.

Оскільки підприємство оплачує рахунки постачальників з тимчасовим лагом, час, протягом якої грошові кошти відвернені з обороту, тобто фінансовий цикл, менше на середній час обігу кредиторської заборгованості. Скорочення операційного і фінансового циклів в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Якщо скорочення операційного циклу може бути зроблено за рахунок прискорення виробничого процесу та оборотності дебіторської заборгованості, то фінансовий цикл може бути скорочений як за рахунок даних факторів, так і за рахунок деякого некритичного уповільнення оборотності кредиторської заборгованості.Економічна сутність, призначення і класифікація оборотних коштів | Таким чином, операційний цикл характеризує час, протягом якого фінансові ресурси знерухомлені в запасах і дебіторській заборгованості.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати